Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Absolvent doktorandského študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo má silne rozvinutú abstraktnú zložku myslenia na báze dokonalého zvládnutia základných disciplín knižnično-informačnej vedy, vedeckých metód výskumu a hlbokých teoretických znalostí niektorej z oblastí mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Je schopný tvorivo pracovať v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva a aplikovať získané výsledky v ďalších vedných odboroch. Absolventi sa môžu uplatniť vo výskume v oblasti knižnično-informačnej vedy, ako odborníci v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ako vysokoškolskí učitelia a pod. v závislosti od užšej špecializácie ich štúdia a témy dizertačnej práce.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo má silne rozvinutú abstraktnú zložku myslenia na báze dokonalého zvládnutia základných disciplín knižnično-informačnej vedy, vedeckých metód výskumu a hlbokých teoretických znalostí niektorej z oblastí mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Je schopný tvorivo pracovať v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva a aplikovať získané výsledky v ďalších vedných odboroch. Absolventi sa môžu uplatniť vo výskume v oblasti knižnično-informačnej vedy, ako odborníci v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ako vysokoškolskí učitelia a pod. v závislosti od užšej špecializácie ich štúdia a témy dizertačnej práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). 

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre doktorandský stupeň vysokoškolského vzdelávania.

 Doplňujúce informácie

Témy doktorandských dizertačných prác sú zverejnené tu: http://fhv.uniza.sk/web/index.php/veda-a-vyskum/doktorandske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo študujú na vlastné náklady (úhrada školného). Školné pre zahraničných študentov je stanovené smernicou a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.  Školné nehradia občania EÚ, cudzinci s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ a občania krajín uvedených v § 92 ods. 9 Zákona o vysokých školách. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na ŽU v Žiline). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Rámcový obsah prijímacej skúšky:

 • prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce.
 • odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.

Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:

a)     výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia),

b)     výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP druhého stupňa VŠ vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP 2-viac=0 bodov),

c)      publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia).

V prípade záujmu o viac študijných programov, je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. 

Uchádzači  vyplnia Prihlášku na vysokoškolské štúdium - 3. stupeň. Prihlášku je možné vyplniť v elektronickej forme. Je uvedená na web stránkach FHV UNIZA a na stránkach MŠVVaŠ SR. 

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju  poštou na  adresu  Fakulty humanitných vied do určených termínov. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.  V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili  uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

 

Pravidlá výberového konania:

 • Uchádzač sa  prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce. Témy dizertačných prác budú zverejnené spolu s oznamom o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk minimálne 2 mesiace pred ukončením prijímania prihlášok na štúdium,
 • vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, ktorú vymenuje dekan fakulty,
 • dekan fakulty rozhodne o prijatí  uchádzača  najneskôr do  30  dní  odo  dňa konania prijímacej skúšky,

na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku. • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 16.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za priímacie konanie, rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:  poštová poukážka typu „U”, resp. bankový prevod

Žilinská univerzita Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

variabilný symbol: 10833

konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2020 11:48

Upozorniť na neaktuálne údaje