Anglistika a amerikanistika - filozofia

Ciele vzdelávania študijného programu(AnAm) 

 1. Nadobudnúť jazykové zručnosti (receptívne, produktívne, interaktívne) a komunikačné jazykové kompetencie (gramatické, pragmatické asocio-lingválne) v anglickom jazyku na úrovni B2 - C1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

 1. Osvojiť si teoretické vedomosti a praktickézručnosti zo základných disciplín anglickej jazykovedy  (fonetika a fonológia, morfológia, syntax a lexikológia) ako základ ďalšieho jazykovedného vzdelávania  v magisterskom stupni. 

 1. V rámci štúdia histórie a literatúry anglofónnych krajín si osvojiť poznatky o ich kultúrnom a spoločenskom živote v minulosti i súčasnosti. Osvojiť si základné pojmoslovie z oblasti literárnej vedy a zručnosti potrebné pri analýze a interpretácii literárnych textov. Poznať literárne diela po anglicky píšucich autorov, vedieť ich hodnotiť, interpretovať v širšom spoločensko-historickom, kontexte. 

 1. Získať poznatky o základných konceptoch, hnutiach, žánroch, autoroch a o procese mediácie v rámci  kritických a kultúrnych štúdií a o tom,  ako sa kultúrne, politické, sociálne, technologické a ekonomické zmeny odrážajú v konvergujúcich formách kultúrnej produkcie a kritického myslenia. 

 1. Vedieť kriticky hodnotiť informácie, analyzovať a vyhodnocovať primárny a sekundárny text. Pri práci s odbornými textami nadobudnúť skúsenosti a zručnosti pre generovanie odborných textov na základe vedeckého výskumu, v súlade s procedurálnymi, štrukturálnymi a etickými pravidlami akademického písania. 

 

Ciele vzdelávania študijného programu(Fil) 

 1. Nadobudnúť základné vedomostia porozumenie z vybraných oblastí filozofie a ich aplikácie pri predkladaní argumentov. 

 1. Získať bazálne schopnosti interpretovať odborné texty, fakty a robiť zodpovedné rozhodnutia. 

 1. Osvojiť si schopnostiprezentovaťpodstatné poznatky,komunikovaťkardinálne otázky, problémy, riešenia a najdôležitejšie argumenty širšiemu publiku. 

 1. Pripraviťsapre pôsobenie v rozličných organizáciách štátnej, verejnej a spoločenskej povahy, ale aj neziskového sektora. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu(AnAm) 

vedomosti 

V1študentdisponuje vedomosťami o štruktúre anglického jazyka, má základný prehľad o komunikácii, jazykovej recepcii a interakcii 

V2orientuje sa v jazykovedných disciplínach, pozná jazykové roviny systému anglického jazyka a komunikačné súvislosti 

V3má základný prehľad o dejinách literatúryanglicky hovoriacich krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu, orientuje sa v kultúrnej a spoločenskej oblasti anglofónnych krajín 

V4pozná základné spektrum reprezentatívnych literárnych a rétorických textov a najznámejších žánrov 

V5má teoretické vedomosti týkajúce sa práce s odbornou literatúrou pri tvorbe akademického textu, je oboznámený s rozličnými citačnými metódami 

 

zručnosti 

Z1študentdokáže plynulo, gramaticky presne a pragmaticky vhodne komunikovať v anglickom jazyku, ovláda techniky učenia sa 

Z2má rozvinuté lingvistické zručnosti potrebné pre analýzu textu v anglickom jazyku v danej rovine (napr. foneticko-fonologickej,morfo-syntaktickej, lexikálnej) 

Z3disponuje interkultúrnymi zručnosťami, ako predpokladom pre kritickú nepredpojatú reflexiu rôznych kultúr, ich histórie a produktov v kontexte rôznych literárnych epoch a smerov 

Z4dokáže pracovať s písaným odborným aj literárnym textom a rozlíšiť jeho funkciu (napr. komerčno-propagačná, umelecká a administratívna) 

Z5dokáže vytvoriť originálny odborný text, pracujúc s odbornou literatúrou, využívajúc vedecko-výskumné metódy a postupy a rešpektujúc procedurálne a etické pravidlá akademického písania 

 

kompetentnosti 

K1študentovláda anglický jazyk na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky, dokáže profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská v anglickom jazyku 

K2číta, hodnotí, kriticky interpretuje literárne, neliterárne a odborné texty v anglickom jazyku  

K3špecifikuje a usúvzťažňuje vedomosti z histórie anglofónnych krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu 

K4dokáže lokalizovať a analyzovať dostupné výskumné zdroje, aby mohol kompetentne, samostatne aj v tíme, prezentovať logické a informované argumenty v písomnom a hovorenom prejave 

K5v kooperácii dokáže formulovať hypotézy a závery v  jazykovo-komunikačnej, literárno-komunikačnej a kultúrno-spoločenskej oblasti 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu(Fil) 

vedomosti 

V1študentpozná terminológiu odboru a vie vysvetliť základný kategoriálny, pojmový a metodologický aparát  v kľúčových disciplínach a koncepciách filozofie 

V2rozumie podstatným poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach 

V3disponuje poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie, vrátane kresťanskej myšlienkovej tradície, pozná ich najznámejších predstaviteľov 

 

zručnosti 

Z1analytické myslenie–študentrozloží získané informácie na základné pojmy a princípy a formuluje možný záver 

Z2interpretuje filozofický text a dokáže v ňom identifikovať dôležité informácie, problémy, tézy a argumenty 

Z3kritické myslenie–vyhodnotí informácie a dospeje k správnemu úsudku, dokáže urobiť rozbor predpokladov a dať rôzne poznatky do vzájomného súvisu, identifikuje nesprávne odvodenia a argumentačné fauly a skreslenia 

Z4aplikuje postupy pojmovej analýzy na riešenie filozofických problémov, hľadávhodné riešenia problémov a je schopný ich domyslieť do dôsledkov 

Z5logické uvažovanie - vytvorí platný argument 

 

kompetentnosti 

K1študentsamostatne rieši vybrané teoretické a praktické problémy odboru a spoločenskej praxe 

K2kultivovaným spôsobom písomne formuluje a ústne komunikuje odborný i spoločenský problém  

K3zodpovedne zváži a zaujme stanovisko ohľadom diskutovaných problémov 



Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho študijného programu anglistika a amerikanistika–filozofia získa úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch filológia a filozofia. Anglický jazyk ovláda na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Disponuje vedomosťami o anglickom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Absolvent je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami anglofónnych krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru vo svojom prvom a aj v anglickom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach.  Dokáže prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v anglickom jazyku. Absolvent tohto študijného programu dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom anglického jazyka a anglofónnych krajín a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Absolvent má tiež všeobecné teoretické vedomosti v základných oblastiach filozofie, vie vysvetliť jej základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát. Vie rozobrať východiská a závery filozofických problémov. Pozná základy argumentačných a komunikačných techník a vie kategorizovať hlavné myšlienkové prúdy západnej tradície myslenia. Absolvent je intelektuálne zručný v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov v širších súvislostiach. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Absolvent je samostatný pri riešení filozofických problémov v širších súvislostiach. Vie argumentačne efektívne a jazykovo kultivovane prezentovať svoj názor, zaujímať postoje k problémom a prijímať rozhodnutia znalý viacerých hodnotových perspektív. Absolvent študoval filozofiu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície. Absolvent študijného programu anglistika a amerikanistika–filozofia sa môže uplatniť napríklad ako kultúrny agent, kultúrno-osvetový pracovník, odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov, odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry alebo ako textový korektor. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskehoštudijného programuanglistika aamerikanistika– filozofiapodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):3339001 kultúrny agent,3332004 kultúrno-osvetový pracovník,3359008 odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov,3359021 odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry,2641007 textový korektor,3332004kultúrno-osvetový pracovník,3359021 odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA – FILOZOFIA (medziodborové štúdium)
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii
• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk).
• úspešne absolvovať prijímaciu skúšku vo forme ústneho pohovoru, ktorý môže prebehnúť aj on-line. Pohovor prebieha v anglickom jazyku a overuje úroveň uchádzačových poznatkov o kultúrno-spoločenských dejinách a reáliách anglofónnych krajín. Pohovor taktiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Maximálny počet bodov je 10.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 6 (z 10).

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.

 



Doplňujúce informácie

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konanie



Podmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienky



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.sk



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
c) v prípade uchádzačov o študijný program ŽURNALISTIKA môže uchádzač priložiť aj dve ukážky autorskej tvorby (môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.



Forma prijímacej skúšky

ústny pohovor



 • Podanie prihlášky na štúdium

  06.06.2024 - 07.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.08.2024 - 19.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 10.06.2024 09:54

Upozorniť na neaktuálne údaje