Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) patrí medzi zakladajúce a  najväčšie fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov vznikla v 1997 roku rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky. Rozhodnutie zriadiť novú fakultu orientovanú na sociálne a ekonomické aspekty hospodárskeho a spoločenského rozvoja súvisielo s potrebami rozvoja Trenčianskeho regiónu  a bolo v súlade so svetovými trendmi vo vývoji sociálnych a ekonomických vied na prelome tisícročia. Vznikla tak fakulta, ktorá zaviedla do univerzitného vzdelávania v podmienkach Slovenska dovtedy neexistujúci aj vo viacerých vyspelých krajinách ale svetovým hospodárskym a spoločenským vývojom inšpirovaný nový vysokoškolský odbor „Ľudské zdroje a personálny manažment“, ktorý je zameraný na zákonitosti reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov pre potreby znalostnej ekonomiky a riadenie personálnych a sociálnych aspektov práce ľudí v organizáciách.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu verejnej správy v akreditovaných študijných odboroch prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium na fakulte v pomenovaných odboroch sa uskutočňuje na základe prepojenosti disciplín tzv. všeobecného ekonomického a manažérskeho zamerania a širokého spektru vedomostí z oblasti sociológii, psychológii a sociálnej politiky. Dôležitosť prípravy pracovníkov so širokým odborným prehľadom tak v ekonómii a manažmente, ako aj v oblasti sociálnych a psychologických podmienok reprodukcie a formovania ľudských zdrojov,  ich hodnôt a preferencií a zákonitostí správania ľudí v organizáciách je diktovaná trendmi súčasného spoločenského pokroku a potrebami rozvoja znalostnej ekonomiky ako nového zdroja tvorby spoločenského bohatstva.


Poslaním Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, prispievať k šíreniu a rozvoju vzdelanosti a vedy, a tým prispievať k všestrannému rozvoju vedomostnej spoločnosti.  Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti FSEV. Hlavnou úlohou FSEV pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá činnosť. Pedagógovia a výskumníci FSEV pre tieto účely využívajú cenné skúsenosti z vlastného štúdia a praxe v zahraničí,  z výskumných pobytov na zahraničných vysokých školách a univerzitách, z účasti a vedenia medzinárodných vedeckých projektov. Zároveň celý rad hosťujúcich profesorov a lektorov zo zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií obohacuje vzdelávací proces a prispieva k vytváraniu atmosféry vzájomného porozumenia v rámci európskeho a svetového spoločenstva.


V súlade s Bolonskou deklaráciou Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov rozvíja štúdium v rámci kreditového systému a podporuje programy medzinárodnej mobility študentov a učiteľov. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje povinnú výučbu anglického a ďalšieho druhého svetového jazyka. Fakulta buduje a rozvíja vzťahy  s domácimi a zahraničnými vysokými školami a univerzitami. V rámci programu ERASMUS a plnenia spoločných vedecko-výskumných projektov pedagógovia a študenti fakulty pravidelne realizujú študijné a výskumné pobytu na nasledujúci univerzitách a vysokých školách: Università di Bologna v Taliansku, Université de Picardie Jules Verne vo Francúzsku, Université de Savoie vo Francúzsku, Universidad de Alicante v Španielsku, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir v Španielsku, Universitat Politècnica de València v Španielsku, Westsächsische Hochschule Zwickau v Nemecku, Technische Hochschule Deggendorf v Nemecku, Šiaulių universitetas v Litve, Vilniaus Kolegija v Litve, Instituto Politécnico de Bragança v Portugalsku,  Iževská štátna technická univerzita v Ruskej federácii,  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v Českej republike, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v Českej republike.


V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v akreditovaných študijných odboroch ako integrálna súčasť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Prijímacie konanie

Verejná správa Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky: 01.07.2024 – 01.07.2024

Ľudské zdroje a personálny manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky: 01.07.2024 – 01.07.2024

Ľudské zdroje a personálny manažment Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky: 01.07.2024 – 01.07.2024

Verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky: 01.07.2024 – 01.07.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Možnosti ubytovania pre študentov sú každoročne aktualizované na webovej stránke univerzity: http://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/

Stravovanie

Stravovanie pre študentov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov je zabezpečené v jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch rektorátnej budovy (budova A), Študentská ul. č. 2: https://tnuni.sk/strava/strava/novinky/

Ostatné služby

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov: Ing. Eva Koišová, PhD., kontakt: eva.koisova@tnuni.sk, telefón: 032/7400404

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Ondris (jana.ondris@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 29.01.2024 13:01

Upozorniť na neaktuálne údaje