Ľudské zdroje a personálny manažment

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management) II. stupňa VŠ vyššie uvedeného študijného odboru sú spôsobilí vykonávať profesiu:

- Personálny manažér (Úroveň SKKR 7),
- Manažér v oblasti odmeňovania a benefitov (Úroveň SKKR 7),
- Manažér v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista ľudských zdrojov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista náboru a výberu pracovníkov (Úroveň SKKR 7).

Dôležité upozornenie:
V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 2 roky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment môžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment.Doplňujúce informácie
 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v prihláške.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí predložiť doklad o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou. Ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu), viď. povinné prílohy prihlášky.
 • Zahraniční uchádzači musia doložiť doklad o znalosti slovenského jazyka na úrovni min. B1 alebo doložiť výsledok absolvovaného testu všeobecných študijných predpokladov, viď. povinné prílohy prihlášky .
 • Uchádzači, ktorí neuhradia poplatok za prijímacie konanie a nedoložia povinné prílohy, nebudú zaradení do výberového konania.
 • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína zaevidovaním elektronickej prihlášky na štúdium v AISe. Prihláška musí byť zaevidovaná v Akademickom informačnom systéme do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať v e-prihláške zaevidovanie prihlášky (stav prihlášky „preklopená“) a úhradu poplatku.
 • Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie základných podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
 • Uchádzač si môže na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov podať len jednu prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia a na nej vyznačiť len jednu formu štúdia (dennú alebo externú).
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.Termíny
O vypísaní druhého a ďalších kôl, resp. o predĺžení podávania prihlášok (a o následnom termíne prijímacieho konania) rozhodne dekanka fakulty.

Poplatky za štúdium
Školné za spoplatnené externé štúdium, nadštandardné a súbežné štúdium bude vyrubené v zmysle platnej Organizačnej smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TnUAD pre daný akademický rok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Elektronická prihláška
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.

Povinné prílohy pre absolventov FSEV TnUAD:
Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.

Povinné prílohy pre absolventa vysokej školy zo SR a ČR (okrem absolventov FSEV TnUAD):
Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:

 • Tohoroční absolventi (ktorí ešte študujú), pošlú poštou
  a) potvrdenie o štúdiu s uvedením študijného programu, prípadne aj odboru.
  b) notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.


Povinné prílohy pre absolventa zahraničnej vysokej školy:
Vyplnenú a uloženú e-prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať spolu s predpísanými prílohami na študijné oddelenie fakulty:

 • Doklad o znalosti slovenského jazyka na úrovni min. B1 alebo výsledok absolvovaného testu všeobecných študijných predpokladov, ktorý je dostupný na stránke:https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp.
 • Výsledok testu v percentiloch musí byť rovný alebo vyšší ako 30.
 • Bc. diplom úradne preložený do slovenského jazyka.
 • Tohoroční absolventi (ktorí ešte študujú):
  a) spolu s prihláškou pošlú potvrdenie o štúdiu s uvedením študijného programu, prípadne aj odboru, úradne preložené do slovenského jazyka.
  b) Bc. diplom úradne preložený do slovenského jazyka, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium


Prílohy pre uchádzačov so špecifickými potrebami:
Uchádzač so špecifickými potrebami v prípade záujmu a potreby priloží žiadosť o zohľadnenie svojich špecifických potrieb v súlade s Organizačnou smernicou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Upozornenie pre uchádzačov
Uchádzač nevypisuje do e-prihlášky predmety, nepridáva žiadne prílohy.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: „preklopená“, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby hlavnej účtovníčke na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Uchádzači s neuhradeným poplatkom alebo s nedodanými povinnými prílohami nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • Doklad o absolvovaní štúdia I.st (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Dodatok k diplomu z I.stupňa (papierová forma)
 • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
 • Iné pre II.stupeň (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 590 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Roman Minaroviech – roman.minaroviech@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 07.02.2023 09:31

Upozorniť na neaktuálne údaje