Ľudské zdroje a personálny manažment

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management) II. stupňa VŠ vyššie uvedeného študijného odboru sú spôsobilí vykonávať profesiu:

- Personálny manažér (Úroveň SKKR 7),
- Manažér v oblasti odmeňovania a benefitov (Úroveň SKKR 7),
- Manažér v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista ľudských zdrojov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov (Úroveň SKKR 7),
- Špecialista náboru a výberu pracovníkov (Úroveň SKKR 7).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment môžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment.

Doplňujúce informácie
Doplňujúci termín podania prihlášky na štúdium : do 30.8.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.
Momentálne je možné podať prihlášku iba prostredníctom: https://e-prihlaska.tnuni.sk

 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a zatiaľ nemá ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v prihláške.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí predložiť doklad o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou. Ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky).
 • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína zaevidovaním elektronickej prihlášky na štúdium v AISe. Prihláška musí byť zaevidovaná v AISe do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať v e-prihláške zaevidovanie prihlášky (stav prihlášky „preklopená“) a úhradu poplatku.
 • Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie základných podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanke fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, sa môže zapísať podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
 • Uchádzač si na prihláške na II. stupeň vysokoškolského štúdia môžu vyznačiť len jednu formu štúdia (dennú alebo externú).
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.


Termíny
O vypísaní druhého a ďalších kôl, resp. o predĺžení podávania prihlášok (a o následnom termíne prijímacieho konania) rozhodne dekanka fakulty.

Poplatky za štúdium
Školné za spoplatnené externé štúdium, nadštandardné a súbežné štúdium bude vyrubené v zmysle platnej Organizačnej smernice: Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Prijímacie konanie
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Doplňujúci termín podania prihlášky na štúdium : do 30.8.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.
Momentálne je možné podať prihlášku iba prostredníctom: https://e-prihlaska.tnuni.sk

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Elektronická prihláška
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.

Uchádzač nevypisuje do e-prihlášky predmety, nepridáva žiadne prílohy.
Do Akademického informačného systému (AISu) sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“ a po úhrade poplatku musí byť uvedený stav: „poplatok uhradený“.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby hlavnej účtovníčke na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.
Uchádzači s neuhradeným poplatkom alebo s nedodanými povinnými prílohami nebudú zaradení do výberového konania, t. j. nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.

Povinné prílohy pre absolventov FSEV TnUAD:
 • Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.


Povinné prílohy pre absolventa vysokej školy zo SR a ČR (okrem absolventov FSEV TnUAD):
Vyplnenú a uloženú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:
 • Tohoroční absolventi (ktorí ešte študujú), pošlú poštou alebo mailom potvrdenie o štúdiu s uvedením študijného programu, prípadne aj odboru. Notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Absolventi Bc. štúdia z minulých rokov pošlú notárom alebo matrikou overenú kópiu Bc. diplomu.


Povinné prílohy pre absolventa zahraničnej vysokej školy:
Vyplnenú a uloženú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:
 • Bc. diplom úradne preložený do slovenského jazyka.
 • Tohoroční absolventi (ktorí ešte študujú), pošlú poštou alebo mailom potvrdenie o štúdiu s uvedením študijného programu, prípadne aj odboru, úradne preložené do slovenského jazyka. Bc. diplom úradne preložený do slovenského jazyka doložia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Prílohy pre uchádzačov so špecifickými potrebami:
Uchádzač so špecifickými potrebami v prípade záujmu a potreby priloží žiadosť o zohľadnenie svojich špecifických potrieb v súlade s Organizačnou smernicou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • Doklad o absolvovaní štúdia I.st (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Dodatok k diplomu z I.stupňa (papierová forma)
 • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
 • Iné pre II.stupeň (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 790 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 22.07.2024 12:05

Upozorniť na neaktuálne údaje