Ľudské zdroje a personálny manažment

Uplatnenie absolventov

 • v manažmente podnikov a v útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov výrobných, štátnych, verejných a neziskových organizácií,
 • v personálnych agentúrach, vo vzdelávacích, poradenských a sociálnych organizáciách štátnej správy a samosprávy,
 • v neziskových organizáciách (občianskych združeniach, nadáciách, fondoch, profesijných komorách, charitatívnych organizáciách).


Uplatnenie absolventov

Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu vytvárať koncepčné programy rozvoja ľudských zdrojov a personálne politiky a zabezpečovať ich realizáciu. Získané poznatky im umožňujú realizovať prieskumy v oblasti personalistiky a trhu práce s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi sú schopní riadiť tím, navrhovať a realizovať vlastné projekty v oblasti zamestnávania ľudí. Obsah predmetov študijného programu umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti o rozvoji hospodárstva a spoločnosti, o nových trendoch manažmente, o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov, o postupoch a technikách riadenia ľudí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu "Ľudské zdroje a personálny manažment" môžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.Doplňujúce informácie

O vypísaní druhého a ďalších kôl,, resp. o predĺžení  podávania prihlášok (a o následnom termíne prijímacieho konania) rozhodne dekan fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.
 • Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
 • Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky


Povinné prílohy prihlášky – všetci okrem absolventov FSEV TnUAD:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.
 • Tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).


Povinné prílohy prihlášky – len absolventi FSEV TnUAD:

 • Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.


Upozornenie pre uchádzačov:

 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
 • V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.
 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.


Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí predložiť doklad o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou. Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
 • Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie základných podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, sa môže zapísať podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho kompletnej prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať na základe zverejnených informácií na www.fsev.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme (AIS).
 • Uchádzač si môže na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov podať len jednu prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia a na nej vyznačiť len jednu formu štúdia (dennú alebo externú).
 • V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov a príloh nebude prihláška zaradená do výberového konania.
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.


Forma prijímacej skúšky:
bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  13.12.2021 - 30.04.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  10.05.2022 - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 590 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 760 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Roman Minaroviech – roman.minaroviech@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 09.05.2022 15:04

Upozorniť na neaktuálne údaje