Ľudské zdroje a personálny manažment

Uplatnenie absolventov

 • vedecký pracovník vysokých škôl a univerzít,
 • pracovník vedecko-výskumných zložiek a inštitúcií,
 • pracovník vrcholového manažmentu výrobných podnikov,
 • pracovník vrcholového manažmentu štátnych, verejných a iných organizácií.


Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať, analyzovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností, ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a vytvárať nové poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň schopný budovať efektívne systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe III. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“ je absolvovanie študijného programu II. stupňa vysokoškolského štúdia Ľudské zdroje a personálny manažment alebo absolvovanie II. stupňa štúdia v niektorom zo študijných programov študijného odboru Ekonómia a manažment. Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti uchádzača vysvetliť prijímacej komisii obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky vybranej dizertačnej práce.
 • Súčasťou prijímacieho pohovoru je prezentácia uchádzačom pripravenej písomnej práce k vybranej téme dizertačnej práce v rozsahu cca 15 strán (z toho je 1 strana anotácia vo svetovom jazyku) a vedeckej rozpravy v súlade s vypísanými tézami otázok k problematike študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment.
 • V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.


Doplňujúce informácie

Vypísanie druhého a ďalších termínov, resp. predĺženie podávania prihlášok (a následný termín prijímacieho konania) zváži dekan fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
 • V prihláške uvedie vážený študijný priemer za II. stupeň štúdia.
 • Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky žiadame uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.


Povinné prílohy prihlášky:

 • Podpísaný životopis.
 • Notárom alebo matrikou overená kópia dodatku diplomu alebo originál výpisu výsledkov za celé štúdium II. stupňa potvrdený študijným oddelením (nevyžaduje sa u absolventov FSEV TnUAD).
 • Notárom alebo matrikou overená kópia diplomu za II. stupeň štúdia (nevyžaduje sa u absolventov FSEV TnUAD).
 • Prehľad o publikačnej činnosti a dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác.
 • Projekt dizertačnej práce predkladanej k prijímaciemu konaniu.

Povinné prílohy prihlášky musí doručiť uchádzač na študijné oddelenie fakulty najneskôr do termínu určeného na podanie prihlášky.

Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“ a po úhrade poplatku musí byť uvedený stav: „poplatok uhradený“.

Poplatky za štúdium:

Školné za spoplatnené externé štúdium, nadštandardné a súbežné štúdium bude vyrubené v zmysle platnej Organizačnej smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom pre daný akademický rok.

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na III. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku inžinierskeho štúdia a zatiaľ nemá ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na III. stupeň štúdia vysoká škola, na ktorej absolvoval II. stupeň štúdia, nevydá diplom o ukončení II. stupňa štúdia, uchádzač diplom predloží najneskôr v termíne stanovenom prijímacou komisiou.
 • Súčasťou prijímacieho konania je určenie školiteľov a tém dizertačných prác, o ktoré je možné sa v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy sú zverejnené na www.fsev.tnuni.sk v sekcii „uchádzači“.
 • V procese uskutočnenia prijímacieho pohovoru dekanom vymenovaná prijímacia komisia skúma predpoklady uchádzača na štúdium. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledky prijímacieho pohovoru. Ak sa na prijímacom pohovore zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore a na rovnakú tému, prijímacia komisia určí poradie úspešnosti podľa výsledku prijímacieho pohovoru.
 • Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada tak na rozsah odbornej publikačnej činnosti, ako aj na dosiahnuté výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác.
 • Ak na jednu tému boli prihlásení viacerí uchádzači a charakter témy vylučuje, aby ju riešili viacerí uchádzači, určí komisia ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške. Pri určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej alebo umeleckej činnosti uchádzača, prípadne na výsledky inej odbornej činnosti.
 • O výsledku prijímacieho pohovoru sa spíše zápisnica. Návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia predloží prijímacia komisia dekanovi fakulty. Na základe návrhu prijímacej komisie dekan fakulty rozhodne o prijatí alebo neprijatí na štúdium. Súčasťou rozhodnutia o prijatí je určenie témy dizertačnej práce a školiteľa.
 • Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a má obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium sa doručí uchádzačovi do vlastných rúk.
 • Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.
 • Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu na štúdium, ktorého termín určuje dekan.
 • V priebehu štúdia sa môže upraviť téma dizertačnej práce len so súhlasom dekana.
 • Uchádzač, ktorý absolvoval inžinierske štúdium v zahraničí, musí predložiť doklad o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou. Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky).
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho kompletnej prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať na základe zverejnených informácií na www.fsev.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme (AIS).
 • V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov a príloh nebude prihláška zaradená do výberového konania.
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.


Forma prijímacej skúšky

 • prijímací pohovor


 • Podanie prihlášky na štúdium

  16.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2022 - 27.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Roman Minaroviech – roman.minaroviech@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 02.06.2022 09:32

Upozorniť na neaktuálne údaje