Verejná správa

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu verejná správa sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy, v subjektoch zaoberajúcich sa najmä miestnym a regionálnym rozvojom, ako aj v iných verejnoprávnych inštitúciách (korporáciách). Absolventi študijného programu verejná správa (Public Administration) I. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru 8. ekonómia a manažment na základe získaných vedomostí, zručností a kompetencií sú spôsobilí vykonávať profesiu:

- Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu (Úroveň SKKR 6),
- Odborný pracovník v oblasti rozpočtu (Úroveň SKKR 6),
- Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (Úroveň SKKR 6),
- Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku (Úroveň SKKR 6),
- Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka (Úroveň SKKR 6).

Dôležité upozornenie:
V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Doplňujúce informácie
 • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína zaevidovaním e-prihlášky na štúdium v AISe. Prihláška musí byť zaevidovaná v AISe do termínu určeného fakultou.
 • Dekanka FSEV TnUAD vymenuje prijímaciu komisiu, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanke fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, sa môže zapísať podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Termíny
O otvorení ďalšieho kola rozhodne dekanka.

Poplatky za štúdium
Školné za spoplatnené externé štúdium, nadštandardné a súbežné štúdium bude vyrubené v zmysle platnej organizačnej smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Prijímacie konanie
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov výberového konania. Výsledky výberového konania sa zisťujú ako súčet získaných bodov za priemerný prospech na strednej škole a bodov za jednotlivý typ strednej školy. Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník štúdia na strednej škole. (viď. sekcia prijímacia skúška)

Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania. Maximálny počet bodov za prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia (A+B) je 200. Minimálny počet bodov na prijatie je 60.

(A) Bodová tabuľka za priemerný prospech na strednej škole:
priemer od–do / počet bodov:
1,00 – 1,24 / 100 bodov
1,25 – 1,49 / 90 bodov
1,50 – 1,74 / 80 bodov
1,75 – 1,99 / 70 bodov
2,00 – 2,24 / 60 bodov
2,25 – 2,49 / 50 bodov
2,50 – 2,74 / 40 bodov
2,75 – 3,35 / 30 bodov
3,36 – 3,55 / 20 bodov
3,56 – 3,69 / 10 bodov
3,70 – 4,00 / 5 bodov

(B) Bodová tabuľka za dosiahnuté stredoškolské vzdelanie:
Body za jednotlivé typy stredných škôl sú stanovené nasledovne:
gymnázium: 100 bodov
stredné odborné školy (s maturitou): 70 bodov
stredné odborné učilištia a iné (s maturitou): 30 bodov

Elektronická prihláška
Podanie prihlášky sa uskutočňuje cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.
Do Akademického informačného systému (AIS) sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“ a po úhrade poplatku musí byť uvedený stav: „poplatok uhradený“.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: „preklopená“, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby hlavnej účtovníčke na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.
Uchádzači s neuhradeným poplatkom alebo s nedodanými povinnými prílohami nebudú zaradení do výberového konania, t. j. nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.

Povinné prílohy pre absolventov slovenskej a českej strednej školy:
Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
 • Ak si uchádzač v e-prihláške vyplní hodnotenia predmetov z elektronickej žiackej knižky, nezasiela fotokópie vysvedčení za 1. – 3. ročník poštou.
 • Ak uchádzač hodnotenia predmetov nevyplní z elektronickej žiackej knižky, môže priložiť do e-prihlášky do príloh vysvedčenia za 1. – 3. ročník alebo zašle fotokópie poštou.
 • Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači poštou ihneď po podaní e-prihlášky. Tohoroční maturanti pošlú poštou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní alebo doručia najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Povinné prílohy pre absolventov zahraničnej strednej školy:
Vyplnenú a uloženú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Je potrebné:
 • Zaslať fotokópie koncoročných vysvedčení úradne preložené do slovenského jazyka z posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, ktoré môže uchádzač priložiť do e-prihlášky do príloh, alebo poslať poštou.
 • Predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní zo strednej školy (vydá Regionálny úrad školskej správy) najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Povinné prílohy pre absolventov zahraničnej strednej školy s udeleným azylom:
Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podľa čl. 8 ods. 2 Študijného poriadku pošlú poštou, spolu s prihláškou, povinné prílohy:
 • Čestné vyhlásenie o získaní úplného stredného vzdelania.
 • Výsledok testu všeobecných študijných predpokladov. Postup pre absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov je definovaný na stránke: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp. Uchádzači, ktorých percentil z testu bude rovný alebo vyšší ako 30, získajú celkové hodnotenie 60 bodov.
 • Kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska.


Prílohy pre študentov so špecifickými potrebami:
 • Uchádzač so špecifickými potrebami v prípade záujmu a potreby priloží žiadosť koordinátorovi pre prácu so študentami so špecifickými potrebami o zohľadnenie svojich špecifických potrieb v súlade s organizačnou smernicou Smernica pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.07.2024 - 30.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.09.2024 - 01.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • Vysvedčenie z 1. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 690 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 22.07.2024 12:05

Upozorniť na neaktuálne údaje