Verejná správa

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu „Verejná správa“ sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy a v subjektoch zaoberajúcich sa najmä miestnym a regionálnym rozvojom, ako aj v iných verejnoprávnych inštitúciách (korporáciách) a mimovládnych neziskových organizáciách. Absolventi študijného programu „Verejná správa“ uvedeného študijného odboru sú spôsobilí vykonávať profesiu Odborný pracovník pre verejnú správu a regionálny rozvoj.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa VŠ, študijného programu „Verejná správa“ v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy. Majú základné poznatky z legislatívneho prostredia verejnej správy. Ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov vo verejnej správe a metódy riadenia uplatňované vo verejnej správe. Majú teoretické a praktické znalosti o hospodárstve štátu a jeho štruktúrach, organizačnej a inštitucionálnej štruktúre fungovania verejnej správy, ako aj znalosti o metódach a technikách získavania, spracovania a vyhodnocovania informácií a podkladov z oblasti verejnej ekonomiky, ako vedy skúmajúcej ekonomické aspekty verejného sektora na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Vypísanie druhého a ďalších termínov, resp. predĺženie podávania prihlášok (a následný termín prijímacieho konania) zváži dekan fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:

 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
 • Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).


Upozornenie pre uchádzačov:

 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy, nepridáva žiadne prílohy.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
 • V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.
 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.


Doplňujúce informácie pre uchádzača:

 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou.
 • Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“.
 • Dekan FSEV TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, sa môže zapísať podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Forma prijímacej skúšky:
bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  22.11.2021 - 30.04.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  10.05.2022 - 31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 590 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 760 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Roman Minaroviech – roman.minaroviech@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 12.07.2022 10:37

Upozorniť na neaktuálne údaje