Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu verejná správa sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy, v subjektoch zaoberajúcich sa najmä miestnym a regionálnym rozvojom, ako aj v iných verejnoprávnych inštitúciách (korporáciách). Absolventi študijného programu verejná správa (Public Administration) I. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru 8. ekonómia a manažment na základe získaných vedomostí, zručností a kompetencií sú spôsobilí vykonávať profesiu:

- Odborný pracovník samosprávy pre všeobecnú vnútornú správu (Úroveň SKKR 6),
- Odborný pracovník v oblasti rozpočtu (Úroveň SKKR 6),
- Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (Úroveň SKKR 6),
- Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku (Úroveň SKKR 6),
- Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka (Úroveň SKKR 6).

Dôležité upozornenie:
V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.Doplňujúce informácie
 • Uchádzači, ktorí neuhradia poplatok za prijímacie konanie a nedoložia povinné prílohy, nebudú zaradení do výberového konania.
 • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína zaevidovaním elektronickej prihlášky na štúdium v AISe. Prihláška musí byť zaevidovaná v Akademickom informačnom systéme do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať v e-prihláške zaevidovanie prihlášky (stav prihlášky „preklopená“) a úhradu poplatku.
 • Dekanka FSEV TnUAD vymenuje prijímaciu komisiu, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, sa môže zapísať podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.Termíny
O otvorení ďalšieho kola rozhodne dekanka.

Poplatky za štúdium
Školné za spoplatnené externé štúdium, nadštandardné alebo súbežné štúdium bude vyrubené v zmysle platnej Organizačnej smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TnUAD pre daný akademický rok.

Prijímacie konanie
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania.

Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov výberového konania. Výsledky výberového konania sa zisťujú ako súčet získaných bodov za priemerný prospech na strednej škole a bodov za jednotlivý typ strednej školy. Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník štúdia na strednej škole. (viď. prijímacia skúška)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania. Maximálny počet bodov za prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia (A+B) je 200. Minimálny počet bodov na prijatie je 60.

(A) Bodová tabuľka za priemerný prospech na strednej škole:
priemer od–do / počet bodov:
1,00 – 1,24 / 100 bodov
1,25 – 1,49 / 90 bodov
1,50 – 1,74 / 80 bodov
1,75 – 1,99 / 70 bodov
2,00 – 2,24 / 60 bodov
2,25 – 2,49 / 50 bodov
2,50 – 2,74 / 40 bodov
2,75 – 3,35 / 30 bodov
3,36 – 3,55 / 20 bodov
3,56 – 3,69 / 10 bodov
3,70 – 4,00 / 5 bodov

(B) Bodová tabuľka za dosiahnuté stredoškolské vzdelanie:
Body za jednotlivé typy stredných škôl sú stanovené nasledovne:
gymnázium: 100 bodov
stredné odborné školy (s maturitou): 70 bodov
stredné odborné učilištia a iné (s maturitou): 30 bodov

Elektronická prihláška
Podanie prihlášky sa uskutočňuje cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a uloženú e-prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať spolu s predpísanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.

Povinné prílohy pre absolventov strednej školy zo SR a ČR:
Uchádzač pošle poštou, spolu s prihláškou, povinné prílohy:

 • Notárom alebo úradom (nie strednou školou) overené kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 3. ročníka strednej školy. Bez týchto dokladov nie je možné zaradiť prihlášku do výberového konania.
 • Notárom alebo úradom (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
 • Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Povinné prílohy pre absolventov zahraničnej strednej školy:
Uchádzač pošle poštou, spolu s prihláškou, povinné prílohy:

 • Notárom overené kópie koncoročných vysvedčení z posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, ktoré budú úradne preložené do slovenského jazyka.
 • Výsledok absolvovaného testu všeobecných študijných predpokladov, ktorý je dostupný na stránke: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp. Výsledok testu v percentiloch musí byť rovný alebo vyšší ako 20. Alebo doklad o znalosti slovenského jazyka na úrovni min. B1.
 • Notárom alebo úradom overenú fotokópiu dokladu o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole (nostrifikácia).
 • Tohoroční maturanti doručia notárom alebo úradom overenú kópiu dokladu o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole (nostrifikácia), najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Povinné prílohy pre absolventov zahraničnej strednej školy s udeleným azylom:
Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podľa čl. 8 ods. 2 Študijného poriadku pošlú poštou, spolu s prihláškou, povinné prílohy:

 • Čestné vyhlásenie o získaní úplného stredného vzdelania.
 • Výsledok testu všeobecných študijných predpokladov. Postup pre absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov je definovaný na stránke: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp. Uchádzači, ktorých percentil z testu bude rovný alebo vyšší ako 30, získajú celkové hodnotenie 60 bodov.
 • Kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska.


Prílohy pre uchádzačov so špecifickými potrebami:

 • Uchádzač so špecifickými potrebami v prípade záujmu a potreby priloží žiadosť o zohľadnenie svojich špecifických potrieb v súlade so Organizačnou Smernicou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.Upozornenie pre uchádzačov
Uchádzač nevypisuje do e-prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy, nepridáva žiadne prílohy.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: „preklopená“, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby hlavnej účtovníčke na mail: maria.suletyova@tnuni.sk. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.11.2022 - 18.09.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  24.08.2023 - 18.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Vysvedčenie z 1. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 690 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Roman Minaroviech – roman.minaroviech@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 24.08.2023 14:35

Upozorniť na neaktuálne údaje