Počítačové inžinierstvo

Počítačové inžinierstvo predstavuje študijný program, ktorý priamo reaguje na dopyt a požiadavky dnešnej doby. Študenti získajú nielen teoretické poznatky, ktoré potrebujú na pochopenie princípov návrhu elektronických zariadení, spracovania signálov a programovania, ale majú možnosť si získané vedomosti už počas štúdia prakticky overiť. Oblasť svojho záujmu môžu ešte podporiť voľbou vhodných voliteľných predmetov, a tak získajú dostatok vedomostí pre riešenie konkrétnych problémov praxe - počnúc návrhom rôznych robotov, aplikácií pre smart zariadenia, až po tvorbu komplexných systémov pre riadenie procesov. Počítačoví inžinieri majú možnosť získať celosvetovo uznávané certifikáty (CISCO CCNA, CompTIA+,...), absolvovať rôzne stáže a študijné pobyty alebo sa zúčastňovať rôznych medzinárodných súťaží.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v štúdiu študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Absolvent sa môže uplatniť na rôznych stupňoch riadenia vo firmách zameraných na vývoj, implementáciu a prevádzku informačných technológií, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii, atď. Dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať podnikové systémy, pracovať v implementačnom tíme, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Uplatní sa pri vývoji číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných obvodov, čo mu umožňuje pracovať tiež na pozícii vývojového pracovníka, konštruktéra, prípadne technológa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal  v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu  o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.Doplňujúce informácie

Uchádzač o prijatie na viac študijných programov vyznačí ich preferenciu poradím na prihláške a zaplatí len jeden poplatok. V prípade úspešného absolvovania prijímacích skúšok bude prijatý v poradí podľa preferencie na ten študijný program, ktorého požiadavky splní.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 Zákona o VŠ. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1*. Jazykový test sa vykonáva v presne stanovených termínoch zverejnených na stránke Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA (ÚCV) a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium. V prípade, ak uchádzač už v minulosti úspešne absolvoval jazykový test zo slovenského jazyka realizovaný Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA na požadovanej úrovni minimálne B1, tento jazykový test mu bude uznaný.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • Bez prijímacej skúšky 

  a)   budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky alebo testy NPS (SCIO) z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,

  b)   budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov a dosiahli percentil aspoň 70,

  c)    budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,

  d)   budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,5 vrátane,

  e)   budú prijatí uchádzači, ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA a vyššie,

  f)     budú prijatí uchádzači, ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou a zároveň dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 2,0 vrátane,

  g)   budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ alebo  medzinárodných a národných súťaží (NAG alebo NetRiders - UNI, PT, FIRST® LEGO® LeagueZENIT: Kategória A a B: Programovanie, Web, Mikroelektronika, SOČ: 02 –Matematika a fyzika, 11 –Informatika, 12 –Elektrotechnika, hardvér, mechatronika, 15 – Ekonomika a riadenie), zúčastnili sa krajského alebo národného/celoslovenského kola a zároveň dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 2,0 vrátane.

  Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a) až g).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová
tel.: 041/513 42 79
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ostatní absolventi stredných škôl, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, budú prijímaní na základe výsledku prijímacích skúšok v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia kapacitných možností fakulty. Na prijímacích skúškach sa formou testu overia nielen znalosti v rozsahu gymnaziálneho učiva z matematiky, ale i schopnosti všeobecného logického myslenia.Forma prijímacej skúšky

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem podrobných informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj pridelený identifikačný kód uchádzača a číslo miestnosti, v ktorej bude absolvovať prijímaciu skúšku. 

Uchádzač absolvuje test z matematiky a logického myslenia v časovom limite 120 minút. Po ukončení sú testy skenované, automaticky vyhodnotené a predbežné výsledky sú ešte v deň konania prijímacej skúšky zverejnené na internetovej stránke http://vzdelavanie. uniza.sk/prijimacky/.Testy

test z matematiky a logického myslenia • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2024 - 06.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka) (elektronická forma)
 • sken podpísanej prihlášky (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica

číslo účtu: SK96 8180 0000 0070 0026 9909

variabilný symbol: 10531, konštantný symbol: 0308

Doklad o zaplatení je možné poslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Renáta Nováková – renata.novakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 24.08.2023 11:22

Upozorniť na neaktuálne údaje