Informačný manažment

Absolvent študijného programu informačný manažment v 2. stupni štúdia má komplexné poznatky, zručnosti a kompetencie z vybraných oblastí ekonomiky,  manažmentu, marketingu a informačných technológií, ktoré vie aplikovať v praxi. Je odborne spôsobilý identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť existujúce problémy v organizácii ako aj na príslušnom trhu, na ktorom organizácia pôsobí. Vie metodologicky správne analyzovať prostredie v organizácii a s nadobudnutými informáciami vie následne pracovať v rámci strategického, taktického ale aj operatívneho manažmentu a marketingu. Absolvent dokáže identifikovať možné hrozby a riziká v organizácii a následne nachádzať vhodné riešenia. Dokáže sa orientovať v jednotlivých manažérskych, ekonomických a marketingových procesoch, vie vyhodnocovať a predikovať možné situácie v internom i externom prostredí organizácie z manažérskeho ako aj ekonomického pohľadu. Disponuje znalosťami v oblasti analýzy, tvorby a implementácie podnikových stratégií, plánov na rôznej úrovni riadenia organizácie. Vie aktívne pracovať s modernými podnikovými IS/IKT pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov, dokáže pomocou IS/IKT organizovať, plánovať, kontrolovať a  viesť zamestnancov organizácie. Má poznatky z oblasti manažmentu ľudských zdrojov, ktoré vie aplikovať pri vedení a motivovaní pracovníkov organizácie. Absolvent myslí samostatne a kriticky dokáže sa prispôsobiť aktuálnym trendom. Uplatnenie absolventov sa zameriava na pozície stredného manažmentu v organizáciách ako napríklad projektový, procesný, produktový manažér, tím líder či personálny manažér. Neskôr absolventi zastávajú pozície aj vo vyššom manažmente.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu informačný manažment v 2. stupni štúdia má komplexné poznatky, zručnosti a kompetencie z vybraných oblastí ekonomiky,  manažmentu, marketingu a informačných technológií, ktoré vie aplikovať v praxi. Je odborne spôsobilý identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť existujúce problémy v organizácii ako aj na príslušnom trhu, na ktorom organizácia pôsobí. Vie metodologicky správne analyzovať prostredie v organizácii a s nadobudnutými informáciami vie následne pracovať v rámci strategického, taktického ale aj operatívneho manažmentu a marketingu. Absolvent dokáže identifikovať možné hrozby a riziká v organizácii a následne nachádzať vhodné riešenia. Dokáže sa orientovať v jednotlivých manažérskych, ekonomických a marketingových procesoch, vie vyhodnocovať a predikovať možné situácie v internom i externom prostredí organizácie z manažérskeho ako aj ekonomického pohľadu. Disponuje znalosťami v oblasti analýzy, tvorby a implementácie podnikových stratégií, plánov na rôznej úrovni riadenia organizácie. Vie aktívne pracovať s modernými podnikovými IS/IKT pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov, dokáže pomocou IS/IKT organizovať, plánovať, kontrolovať a  viesť zamestnancov organizácie. Má poznatky z oblasti manažmentu ľudských zdrojov, ktoré vie aplikovať pri vedení a motivovaní pracovníkov organizácie. Absolvent myslí samostatne a kriticky dokáže sa prispôsobiť aktuálnym trendom. Uplatnenie absolventov sa zameriava na pozície stredného manažmentu v organizáciách ako napríklad projektový, procesný, produktový manažér, tím líder či personálny manažér. Neskôr absolventi zastávajú pozície aj vo vyššom manažmente.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom (slovenskom) jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1. Jazykový test sa vykonáva v deň prijímacích skúšok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Tí uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovali predpísané predmety (alebo ich ekvivalent podľa informačného listu), môžu písomne požiadať dekana fakulty o odpustenie prijímacej skúšky. Písomná žiadosť je súčasťou prihlášky a je uvedená na web stránkach FRI UNIZA.


Informačný manažment - znalosti v rozsahu predmetu:

  • 6UM0008 manažment 1


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová
tel.: 041/513 42 79
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj číslo miestnosti, v ktorej bude skúšku absolvovať. Po registrácii absolvuje uchádzač test z predmetov predpísaných pre daný inžiniersky študijný program v stanovenom časovom limite. Výsledky sú zverejnené ešte v deň konania prijímacích skúšok na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Písomné rozhodnutie o výsledku odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 31.7.2024.

Študenti, ktorí neuspeli na prijímacej skúške, môžu byť prijatí na konverzné trojročné inžinierske študijné programy. Na konverzné trojročné inžinierske študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky na základe váženého študijného priemeru za bakalárske štúdium.Forma prijímacej skúšky

Test  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    29.05.2024 - 29.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK96 8180 0000 0070 0026 9909

Variabilný symbol: 10532 – inžinierske štúdium

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Renáta Nováková – renata.novakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2024 11:16

Upozorniť na neaktuálne údaje