Manažment

Uplatnenie absolventov

Absolvent vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v študijnom programe manažment sa zoznámil so všeobecnou metodológiou vedeckého výskumu, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania, nadväzuje na tieto poznatky samostatnou vedeckovýskumnou prácou, čím posúva vpred súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi manažmentu. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti manažmentu s orientáciou najmä na metódy a prostriedky riešenia rozhodovacích problémov vybraných častí manažmentu. Ďalej si osvojil zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého formulovania problému a jeho cieľov, právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské súvislosti. Absolvent si je vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie i potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskumné aktivity tvorivým spôsobom. Uplatnenie si dokáže nájsť ako vedúci tvorivého tímu pri vedení náročných, komplexných projektov všade tam, kde je potreba vysokokvalifikovanej tvorivej práce v oblasti manažmentu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou  inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.


Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 20 € – občania EÚ,
 • 50 € – občania mimo EÚ.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Nie je možné prijatie bez prijímacích skúšok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová, PhD.

tel.: 041/513 4279

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímacie konanie, ktorá obsahuje podrobné informácie o jeho priebehu vrátane čísla miestnosti, v ktorej sa bude konať prijímacie konanie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 30 dní od termínu jeho konania.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má ústnu formu. Základom skúšky je prezentácia rámcového projektu k téme dizertačnej práce. • Podanie prihlášky na štúdium

  28.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 18.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000269909/8180, štátna pokladnica

SK96 8180 0000 0070 0026 9909

variabilný symbol: 10533

konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou                                                                    na vyššie uvedený účet.

 

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení je potrebné poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dana Kršáková – Dana.Krsakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 26.10.2023 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje