Aplikované sieťové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu v zmysle jeho profilácie (siete, bezpečnosť, vývoj a správa IKT systémov) získa pokročilé teoretické odborné vedomosti a praktické odborné zručnosti z oblasti prevádzky informačno-komunikačných systémov, sieťových technológií a infraštruktúry, dizajnu a projektovania komunikačných sietí, systémovej a sieťovej virtualizácie, integrácie a sieťovej bezpečnosti, ako aj tvorby programového vybavenia počítačových a sieťových systémov. Absolvent je pripravený rýchlo sa adaptovať a reagovať na nové vznikajúce technológie a trendy, má schopnosti pre samostatnú ako aj tímovú tvorivú prácu. Absolvent je pripravený vykonávať návrh a implementáciu sietí a jej zabezpečenia, ako aj vykonávať udržiavanie, prevádzku a rozvoj pokročilých informačno-komunikačných, cloudových a bezpečnostných riešení na základe požiadaviek a vývojových trendov. Absolvent je pripravený komunikovať s architektmi riešenia, vývojovým tímom, správcami a špecialistami sietí a sieťovej bezpečnosti, odbornou komunitou, používateľmi informačno-komunikačných systémov, ako aj dodávateľmi. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce v mnohých odvetviach hospodárstva, a to v súkromnom ako aj vo verejnom sektore. Uplatnenie absolventa je primárne zamerané na spoločnosti a pozície realizujúce sa v oblasti návrhu a správy informačno-komunikačných riešení (podnikových sietí, sietí poskytovateľov internetových služieb, ako aj riešení dátových centier) a súvisiacich technologických oblastiach (návrh a administratíva sieťových systémov, virtuálnych a cloud riešení, aplikácia zabezpečenia komunikačných systémov, TAC podpora). Uplatnenie absolventov sa zameriava na pozície cloud a DevOps inžinierov, sieťových a hlasových inžinierov, systémových inžinierov, systémových a technologických konzultantov/špecialistov, ako aj softvérových vývojárov a inžinierov. Neskôr na pozíciách team lídrov, architektov a konzultačných špecialistov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom (slovenskom) jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1. Jazykový test sa vykonáva v deň prijímacích skúšok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Tí uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovali predpísané predmety (alebo ich ekvivalent podľa informačného listu), môžu písomne požiadať dekana fakulty o odpustenie prijímacej skúšky. Písomná žiadosť je súčasťou prihlášky a je uvedená na web stránkach FRI UNIZA.

Aplikované sieťové inžinierstvo - znalosti v rozsahu predmetov:

 • 6BI0026 počítačové siete 1
 • 6BI0027 počítačové siete 2
 • 6BI0028 počítačové siete 3
 • 6UI0005 analýza procesov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová, PhD.
tel.: 041/513 42 79
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj číslo miestnosti, v ktorej bude skúšku absolvovať. Po registrácii absolvuje uchádzač test z predmetov predpísaných pre daný inžiniersky študijný program v stanovenom časovom limite. Výsledky sú zverejnené ešte v deň konania prijímacích skúšok na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Písomné rozhodnutie o výsledku odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 31.7.2024.

Študenti, ktorí neuspeli na prijímacej skúške, môžu byť prijatí na konverzné trojročné inžinierske študijné programy. Na konverzné trojročné inžinierske študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky na základe váženého študijného priemeru za bakalárske štúdium.Forma prijímacej skúšky

test • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.05.2024 - 29.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK96 8180 0000 0070 0026 9909

Variabilný symbol: 10532 – inžinierske štúdium

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Renáta Nováková – renata.novakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2023 08:26

Upozorniť na neaktuálne údaje