Informatika a riadenie

Informatika zohráva čoraz väčšiu úlohu na celkovej úspešnosti podniku na trhu. Študijný program informatika a riadenie v sebe vhodne kombinuje znalosti z oboch oblastí. Jeho výhodou je možnosť špecializácie po prvom roku štúdia. Na základe tvojich preferencií sa môžeš rozhodnúť venovať viac informatike alebo viac oblasti riadenia podnikov s využitím moderných informačných technológií. Staň sa s nami úspešným IT špecialistom, programátorom, IT manažérom, vývojárom mobilných aplikácií, testerom, vedúcim projektových tímov, správcom počítačových sietí, analytikom informačných systémov, tím lídrom, programátorom webových aplikácií, či IT konzultantom.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu získajú potrebné poznatky z informatiky, budú schopní podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú vedomosti predovšetkým z oblasti informatiky, ale v potrebnej miere aj z oblasti riadenia podnikov s využitím moderných informačných technológií, čím sa dokážu flexibilne prispôsobovať požiadavkám trhu ľudskej práce, prípadne samostatne podnikať v oblasti informatiky. Tieto vedomosti im umožnia uplatniť sa napríklad ako programátor schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov, programátor WWW aplikácií podnikových intranetov, či informatik - konzultant schopný pracovať pri riešení informatických problémov v podnikoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ostatní absolventi stredných škôl, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, budú prijímaní na základe výsledku prijímacích skúšok v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia kapacitných možností fakulty. Na prijímacích skúškach sa formou testu overia nielen znalosti v rozsahu gymnaziálneho učiva z matematiky, ale i schopnosti všeobecného logického myslenia.

Uchádzač o prijatie na viac študijných programov vyznačí ich preferenciu poradím na prihláške a zaplatí len jeden poplatok. V prípade úspešného absolvovania prijímacích skúšok bude prijatý v poradí podľa preferencie na ten študijný program, ktorého požiadavky splní.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1*. Jazykový test sa vykonáva v deň prijímacích skúšok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium**.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

* Absolvovanie jazykového testu môže byť odpustené uchádzačom, ktorí získali požadovanú úroveň slovenského jazyka na jazykovej škole. Rozhodnutie o odpustení jazykového testu prijíma garant študijného programu na základe predloženého potvrdenia/ certifikátu z jazykovej školy.

** V prípade neprijatia na štúdium v dôsledku neúspešného absolvovania jazykového testu, môže uchádzač podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania, v ktorej sa zaviaže zlepšiť jazykové zručnosti počas prvého ročníka štúdia, a to prostredníctvom úspešného absolvovania jazykovej prípravy (jazyková škola alebo kurz slovenského jazyka na UNIZA). Pri preskúmaní rozhodnutia budú vzaté do úvahy študijne výsledky zo strednej školy a výsledky prijímacej skúšky (resp. splnenie podmienok pre prijatie bez prijímacej skúšky).Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky alebo testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,
 • budú prijatí uchádzači z gymnázií, stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,
 • budú prijatí uchádzači, ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA a vyššie,
 • budú prijatí uchádzači, ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou,
 • budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád (matematická, fyzikálna, informatická, Mladý účtovník), SOČ (02 – Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie) alebo medzinárodných a národných súťaží (NAG alebo NetRiders, First Lego League, RoboCupJunior, ZENIT) a zúčastnili sa krajského alebo národného/celoslovenského kola.

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z vyššie uvedených podmienok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová

Tel.: 041/513 42 79

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Priebeh prijímacej skúšky

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem podrobných informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj pridelený identifikačný kód uchádzača a číslo miestnosti, v ktorej bude absolvovať prijímaciu skúšku. Po registrácii a overení splnenia podmienky podľa ustanovenia § 56 ods. 1 zákona absolvuje uchádzač test z matematiky a logického myslenia v časovom limite 120 minút. Po ukončení sú testy skenované, automaticky vyhodnotené a predbežné výsledky sú ešte v deň konania prijímacej skúšky zverejnené na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Po uzavretí prijímacieho konania má okrem výsledku prijímacej skúšky k dispozícii aj kompletné zadanie riešených testov s vyznačenými správnymi odpoveďami. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 14 dní od termínu konania prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

písomná – testTesty

matematika+logika • Deň otvorených dverí

  13.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2020 - 11.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Povinné prílohy
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0026 9909

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10531 – bakalárske štúdium

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Renáta Nováková – renata.novakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2019 17:44

Upozorniť na neaktuálne údaje