Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta práva je dĺžkou svojej existencie najstaršou z existujúcich fakúlt našej vysokej školy, vznikla už v roku 2004. Zabezpečuje úplne vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský, ale tiež i rigorózne konanie (JUDr.), či program LL.M.

Jej cieľom je ponúknuť odborné vzdelanie v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov nielen na tradičné právnické povolania.

Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM, Slovenský futbalový zväz, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, News and Media Holding, Slovenská asociácia poisťovní, a mnohé iné. Okrem toho ponúkame študentom možnosť vybrať si študijné zamerania, vďaka ktorým sa môžu profilovať už počas svojho štúdia, ako napríklad medicínske právo, športové právo, realitné právo a ďalšie.

Výučba na fakulte sa uskutočňuje bilingválne, resp. Multilingválne, s akcentom na anglický jazyk. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia práva so štúdiom psychológie, masmédií, ekonómie a informatiky.

Prijímacie konanie

Právo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Právo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Právo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Právo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Občianske právo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Trestné právo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Občianske právo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Trestné právo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Medzinárodné právo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Medzinárodné právo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Stravovanie

Je zabezpečená v budove školy.

Ostatné služby

Univerzitná knižnica

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 08.11.2021 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje