Právo

Študijný program právo, akreditovaný v študijnom odbore právo v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Prednášky a semináre zabezpečujú pedagógovia z rôznych spolupracujúcich vysokých škôl a univerzít. Absolventi študijného programu získavajú podstatný súbor všeobecných poznatkov v základných odvetviach právnych vied, čím sa bakalársky študijný program stáva východiskom pre budúcu špecializáciu alebo nadväzujúce magisterské štúdium.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a splnenie ďalších podmienok prijímacieho konania. Doplňujúce informácie

Postup podania e-prihlášky

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa - o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa - potvrdzujúca prijatie platby - po zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
3. e-mailová správa - o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované prílohy k e-prihláške:

  • životopis, vo formulári prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať písomný test jazykovej kompetencie,
  • maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky),
  • doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky -uchádzač následne pošle na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.
  • Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň.Podmienky pre zahraničných študentov

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/podmienky_prijatia_na_fakultu_prava_pevs_pre_akademicky_rok_2023_2024.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

ekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

1.    Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania (body a až d).
2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Právo | Paneurópska VŠForma prijímacej skúšky

Dekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

1.    Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania (body a až d).
2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.   • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s. (SWIFT: TATRSKBX)
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme poplatok sa nevracia.

Každý uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá kompletnú e-prihlášku a zašle poštou požadované prílohy, bude zaradený do prijímacieho konania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 04.03.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje