Paneuropean University

Faculty of Law

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta práva je dĺžkou svojej existencie najstaršou z existujúcich fakúlt našej vysokej školy, vznikla už v roku 2004. Zabezpečuje úplne vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský, ale tiež i rigorózne konanie (JUDr.), či program LL.M.

Jej cieľom je ponúknuť odborné vzdelanie v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov nielen na tradičné právnické povolania.

Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM, Slovenský futbalový zväz, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, News and Media Holding, Slovenská asociácia poisťovní, a mnohé iné. Okrem toho ponúkame študentom možnosť vybrať si študijné zamerania, vďaka ktorým sa môžu profilovať už počas svojho štúdia, ako napríklad medicínske právo, športové právo, realitné právo a ďalšie.

Výučba na fakulte sa uskutočňuje bilingválne, resp. Multilingválne, s akcentom na anglický jazyk. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia práva so štúdiom psychológie, masmédií, ekonómie a informatiky.

Admission procedure

Právo Bc., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Občianske právo PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Law Bc., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

International law PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Criminal law PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

International law PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Criminal law PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Law Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Občianske právo PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Je zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 08.11.2021 10:20

Draw attention to not topical data