Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, akreditovaný v študijnom odbore medzinárodné vzťahy v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú súbor všeobecných poznatkov v základných oblastiach medzinárodných vzťahov a diplomacie. Bakalársky študijný program je východiskom pre budúcu špecializáciu alebo nadväzujúce magisterské štúdium.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Podmienky pre zahraničných študentov

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/04/zasady_prijimacieho_konania_ar2022_23.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/uradne-informacie/podmienky-pre-studium-osob-so-specifickymi-potrebami/Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 30.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2490 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2490 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

oplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s. (SWIFT: TATRSKBX)
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme poplatok sa nevracia.

Každý uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá kompletnú e-prihlášku a zašle poštou požadované prílohy, bude zaradený do prijímacieho konania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:53

Upozorniť na neaktuálne údaje