Občianske právo

Študijný program občianske právo, akreditovaný v študijnom odbore právo sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu právnych vied s osobitným zameraním na aplikačnú prax. Sú pripravení riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy a svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právnych vied. Úrovňou svojich vedomostí sú spôsobilí plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Doplňujúce informácie

Prečo študovať u nás

— 10 DôVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE 

 • získaný titul “PhD.” je platný vo všetkých štátoch EÚ
 • kvalitné vzdelanie s dôrazom na medzinárodnú orientáciu
 • moderné a inovatívne vyučovacie metódy a prakticky orientovaná výučba
 • individuálny prístup a rešpektovanie potrieb študenta doktorandského štúdia
 • školiteľmi sú významní domáci a zahraniční experti
 • aktívna participácia doktorandov na vedecko-výskumných projektoch
 • medzinárodná orientácia štúdia umožňuje absolventom lepšiu uplatniteľnosť nielen na domácom, ale  i na medzinárodnom trhu práce
 • externé doktorandské štúdium môžu študovať aj záujemcovia priamo z praxe
 • moderné priestory, kvalitné technické a technologické vybavenie učební, študijná literatúra dostupná v akademickej knižnici
 • medzinárodné vzťahy – viac ako 60 zahraničných partnerov v rámci program Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ


Podmienky pre zahraničných študentov

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

kontakt:
Mgr. Boris Bizov - koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študenti
Tel.: +421-2-4820 8849
E-mail: boris.bizov@paneurouni.comVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.  • Podanie prihlášky na štúdium

  29.03.2021 - 15.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:

IBAN:  SK36 1100 0000 0026 2011 7102
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.p., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 31.10.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje