Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

https://www.studujmanazment.sk/

MOTTO FAKULTY: „TALENT – VZDELANIE – ÚSPECH“

Hlavné fakty o doterajšom vývoji fakulty

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (predtým Fakulta manažmentu) je jedinou ekonomickou fakultou so sídlom v Prešovskom samosprávnom kraji. Fakulta dlhodobo patrí medzi najväčšie fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zároveň patrí medzi najväčšie fakulty ekonomického typu na Slovensku. Je univerzitným lídrom vo výskumnej činnosti a vo vzdelávacej činnosti v oblasti ekonómie a manažmentu v kraji. Fakulta poskytuje univerzitné štúdium v študijnom odbore Ekonómia  a manažment v študijných programoch v oblasti manažmentu, ekonomiky, obchodu, marketingu a cestovného ruchu.

Prvé vysokoškolské magisterské štúdium v oblasti manažmentu v Prešove vzniklo počas Nežnej revolúcie v akademickom roku 1989/1990 na vtedajšej prešovskej časti Univerzity P. J. Šafárika, z ktorej neskôr vznikla Prešovská univerzita v Prešove. Toto štúdium založil od letného semestra 1990 súčasný garant a dekan FMEO PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. a zabezpečovala ho vtedy novovzniknutá Katedra manažmentu FF UPJŠ. Postupne vznikli aj 2 ďalšie pracoviská – v r. 1994 Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF UPJŠ, v r. 1997 Katedra verejnej správy FHPV PU. Následne po 7 rokoch od vzniku štúdia sa všetky 3 pracoviská stali pracoviskami nástupníckej Prešovskej univerzity v Prešove v r. 1997. Poskytovali vtedy v začiatkoch akreditované magisterské štúdium v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu turizmu a hotelierstva a manažmentu verejnej správy. Magisterské manažérske štúdium vo všetkých vtedajších študijných odboroch a ich špecializáciách prešlo počas prvých 14 rokov svojej existencie s pomocou všetkých 3 postupne vznikajúcich pracovísk významným pozitívnym vývojom vo všetkých akademických oblastiach.

Prelomovým sa stal rok 2004, keď integráciou troch uvedených pracovísk vznikla Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a jej prvým dekanom sa stal profesor Róbert Štefko, ktorý sa zároveň stal garantom všetkých študijných programov fakulty a následne aj habilitačných a inauguračných konaní. Mimoriadne vysoká dynamika a akcelerácia vývoja fakulty sa prejavila tým, že už v priebehu 1. roka svojej existencie fakulta získala akreditáciu nových programov bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia v oblasti manažmentu a bezprostredne na to v marci 2007 aj habilitačných a inauguračných konaní. Zároveň bola fakulta podľa štatistík a vyjadrení ministerstva, prezentovaných v tlači, viacero rokov najžiadanejšou z fakúlt v Slovenskej republike (vyjadrené na základe každoročného pomeru počtu prihlásených uchádzačov ku počtu prijatých študentov, ktorý  bol kapacitne limitovaný). Niekoľko rokov v najsilnejších populačných ročníkoch mala fakulta až cca 2500 študentov, pričom celkové počty študentov boli determinované  a následne korigované kapacitnými obmedzeniami. Počas celého obdobia jej existencie je fakulta vysoko atraktívnou, čo sa prejavuje každoročnými vysokými počtami prihlášok do prvých ročníkov (v súčasnosti cca 1300 uchádzačov).

Fakulta sa razantne vyvíjala v oblasti kvality aj kvantity personálneho zabezpečenia. Z pôvodného malého niekoľkočlenného tímu sa rozrástla na súčasných takmer 130 vedecko-pedagogických  pracovníkov, interných a externých  doktorandov a technicko-hospodárskych pracovníkov. 

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti (podrobnejšie v odseku hodnotiacom vedu a výskum).  

Významnou udalosťou bol v roku 2005 vznik Expertnej a podnikateľskej rady ako poradného orgánu fakulty. Rada pomáha úzkemu prepojeniu fakulty s praxou a tvorí ju takmer 40 úspešných podnikateľov, manažérov, regionálnych aktérov predovšetkým z Prešovského a Košického kraja, ktorí sú v mnohých prípadoch neskôr aj zamestnávateľmi absolventov fakulty. Ide o viaceré sféry spolupráce, výskumu a odbornej praxe v oblasti ako napr. obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasti regionálneho rozvoja, samosprávy a iných. Intenzívnejšiemu prepojeniu vzdelávania a praxe prispieva tiež množstvo prednášok známych osobností z oblasti manažmentu, sveta biznisu i verejného života.

Od roku 2010 sa postupne rozširovala fakultná sieť terajších 69 „Stredísk študentskej praxe a transferu výskumu“ v SR a ďalších 7 zahraničných takýchto stredísk.

V roku 2021 došlo k rozšíreniu názvu fakulty, ktorý lepšie a presnejšie vystihuje jej celkový profil a širokú ponuku vzdelávania a výskumu v  študijnom odbore „Ekonómia a manažment“ a jeho jednotlivých oblastiach. Pôvodný názov bol rozšírený na súčasný názov Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove.

Za kľúčové determinanty rozvoja fakulty sa považuje najmä úsilie o dosahovanie excelentnosti vo všetkých akademických oblastiach. Podľa doterajších hodnotení je v tomto úsilí úspešná.

Vzdelávanie na fakulte a súčasná ponuka študijných programov

Fakulta ponúka spolu 14 akreditovaných študijných programov v študijnom odbore „Ekonómia a manažment“. Fakulta má akreditované študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom a doktorandskom), pričom všetky študijné programy sú akreditované v dennej aj externej forme. Magisterské a doktorandské študijné programy sú akreditované v slovenskom a anglickom jazyku. Fakulta má zároveň priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore „Manažment“.

Zo spomínaných 14 samostatných študijných programov ide o 6 bakalárskych, 4 magisterské a 4 doktorandské študijné programy. V rámci bakalárskeho štúdia ide o študijné programy:

Bakalárske študijné programy (Bc.):

 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

Magisterské študijné programy (Mgr.):

 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v anglickom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v anglickom jazyku

Každý študent má možnosť zvoliť si prehlbujúcu trajektóriu svojho štúdia výberom súvisiacich povinne voliteľných predmetov. Medzi najžiadanejšie trajektórie u nás dlhodobo patria najmä:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Digitálny marketing,
 • Manažment turizmu a hotelierstva.

Rigorózne doktorské konanie (PhDr.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment

Doktorandské študijné programy (PhD.):

 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, denná forma štúdia v anglickom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
 • Študijný program Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, externá forma štúdia v anglickom jazyku

Personálna a kvalifikačná štruktúra fakulty je veľmi priaznivá, všetci interní odborní asistenti sú nositeľmi titulu PhD. Fakultu v rámci 7 katedier (Katedra ekonómie a ekonomiky, Katedra financií, účtovníctva a matematických metód, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Katedra manažmentu, Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Katedra manažérskej psychológie, Katedra interkultúrnej komunikácie) tvorí kolektív takmer 80 vyučujúcich (interných učiteľov, interných doktorandov a vedeckovýskumných pracovníkov) a 19 technicko-hospodárskych pracovníkov a 30 externých doktorandov, vrátane zahraničných. Celé garančné prostredie fakulty, vrátane 30 profesorov a docentov na interných úväzkoch, dáva fakulte a jej študentom stabilnú záruku trvalého udržania všetkých  akreditovaných študijných programov.

Vzdelávanie študentov a výskum sa odohráva v komplexe budov FMEO PU na ul. Konštantínova 16 s množstvom seminárnych učební a moderne technologicky vybavenou prednáškovou aulou s najväčšou kapacitou spomedzi univerzitných priestorov PU.

Vo vyspelých krajinách práve univerzitné študijné odbory a programy tohto typu patria medzi tie, ktoré vytvárajú u svojich absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a pod. majú nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov VŠ.

Vo vzťahu k študentom a absolventom fakulta vyvíja úsilie umocňovať svoje motto „TALENT – VZDELANIE – ÚSPECH“. Fakulta sa snaží priťahovať TALENTOVANÝCH uchádzačov o štúdium (vrátane zahraničných), poskytovať im KVALITNÉ VZDELANIE (najmä v oblasti ekonómie, manažmentu, obchodu, marketingu a v súvisiacich oblastiach), ktoré im dáva predpoklady byť ÚSPEŠNÝMI (prirodzene za prispenia aj ich osobnostných daností, schopností a skúseností).

Cieľom a ambíciou je prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov, následne k rastu hrubého domáceho produktu krajiny a tým k zväčšovaniu zdrojov aj pre mnohé oblasti verejného sektora, ako je sociálna sféra, verejné školstvo, verejné zdravotníctvo a pod., ku zvyšovaniu blahobytu spoločnosti a kvality života jej občanov.

Výsledkom intenzívneho prepojenia vysokoškolského vzdelávania na fakulte s potrebami praxe je neustále sa rozširujúca, horeuvedená, fakultná 69-členná sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ v SR a ďalších 7 takýchto stredísk v zahraničí na báze obojstranne výhodných podmienok zakotvených v zmluve o každom takto vytvorenom stredisku. Ide o krajiny: Španielsko, Grécko, Taliansko, Cyprus, USA, Írsko, Česko.

Vďaka týmto všetkým strediskám fakulta umožňuje študentom intenzívny kontakt s podnikmi a ďalšími organizáciami praxe, overenie využitia ich vedomostí v praxi, konfrontovanie získaných vedomostí počas štúdia s praxou. Uvedené strediská ponúkajú aj množstvo tém bakalárskych a diplomových prác. Aj pri riešení týchto prác študentmi dochádza prirodzene k transferu výsledkov výskumu do praxe v daných podnikoch, resp. organizáciách. Záujem podnikov o takúto formu spolupráce potvrdzuje vhodný vedomostný potenciál študentov fakulty.

Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady, ktoré vedú v prípade osobných schopností k možnostiam uplatniť sa na trhu práce predovšetkým v oblastiach ekonomiky, manažmentu, obchodu, marketingu, financií, turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva a v príbuzných oblastiach.

Veda a výskum na fakulte a jej status „Excelentného výskumného pracoviska“

V oblasti vedy a výskumu dosahuje fakulta výstupy tvorivej činnosti na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality (na základe hodnotení).  Vynikajúce výsledky vo vede a výskume potvrdzuje fakulta aj tým, že má status „excelentné výskumné pracovisko“ od r. 2022.

Toto označenie jej prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktnej metodiky (regresným modelom) hodnotiacej indikátory, ako je excelentná publikačná činnosť a excelentný výkon pri získavaní výskumných grantov z externých grantových agentúr.  Zo všetkých 72 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej SR sa fakulta umiestnila na 3. najlepšom mieste.

Posudzovaná excelentná publikačná činnosť fakulty je zverejnená najmä v najvyšších kategóriách - vo vedeckých časopisoch registrovaných v najprestížnejších svetových databázach Current Contents Connect, Web of Science, a to predovšetkým v časopisoch nachádzajúcich sa v horných najkvalitnejších kvartiloch WoS. Ale ide aj o ďalšie kvalitné časopisy v databázach ako napr. Scopus, taktiež o zahraničné aj domáce monografie v renomovaných vydavateľstvách, napr. Springer, Elsevier, IGI Global, Nova a atď. Cenné sú aj publikácie učiteľov na špičkových prestížnych medzinárodných konferenciách.

V rámci excelentnej vysokej úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov fakulta doposiaľ získala 116 vedecko-výskumných domácich a zahraničných grantov z externých vedeckých grantových agentúr (najmä z vedeckých grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA, INTERREG, MVTS APVV, NORWAY GRANTS, Hungarian Scientific Research Fund, aj ďalšie zahraničné schémy).

Od r. 2009 je na fakulte vydávaný vedecký časopis „Journal of  Management and Business: Research and Practice“. Od r. 2010 na fakulte pôsobí aj interná vedecká grantová agentúra GAMA pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Grantová agentúra pre výskum v manažmente).

Ďalším významným úspechom fakulty je realizácia „Laboratória neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove“. Hlavným dôvodom zriadenia laboratória je realizácia neurovedeckého výskumu a výskumu spotrebiteľského správania, ako aj rozšírenie vedeckého bádania na fakulte v kombinácii spoločenských vied a prírodných vied, konkrétne obchodno-manažérskych vied a neurovied.

Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností praktickej „výbavy“ študentov v oblasti manažmentu, obchodu a marketingu pre budúce uplatnenie v praxi. Laboratórium neuromarketingu zároveň umožní ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.

Na fakulte svoju činnosť realizuje aj „Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)“, ktoré nadväzuje na prácu už fungujúceho Laboratória neuromarketingu.
 

Vonkajšie vzťahy fakulty

Fakulta dosahuje výborné výsledky aj v internacionalizácii štúdia, o čom svedčí aj fakt, že zahraniční študenti tvoria viac ako 20 % z celkového počtu študentov. Fakulta má študentov z 9 krajín (Ukrajiny, Rakúska, Poľska, Bieloruska, Moldavska, Maďarska, Ruskej federácie, Českej republiky a Rumunska), pričom zahraniční študenti sú zastúpení na všetkých troch stupňoch štúdia.

Fakulta neustále rozširuje svoju bohatú sieť zahraničných partnerských univerzít, kde môžu študenti absolvovať časť ich štúdia v zahraničí, napríklad prostredníctvom programu Erasmus+. V súčasnosti má fakulta podpísaných viac ako 50 medziinštitucionálnych dohôd s univerzitami v 20 krajinách po celej Európe: Francúzsko, Kanárske ostrovy, Nórsko, Lotyšsko, Litva, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Slovinsko. Program Erasmus+ využívajú pravidelne aj zamestnanci fakulty v rámci mobilít. Zároveň prostredníctvom tejto grantovej schémy, ale aj prostredníctvom iných grantových schém, napr. agentúry SAIA, fakulta na svojej pôde pravidelne prijíma zahraničných pracovníkov aj študentov.

Vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty spolupracujú so zahraničnými kolegami z krajín celého sveta, napríklad s partnermi z Talianska, Nórska, Juhoafrickej republiky, Grécka, Poľska, Španielska, Českej republiky, ale aj mnohých ďalších krajín.

Významné sú aj medzinárodné vedecké konferencie organizované fakultou. Spomedzi nich je zvlášť významnou dlhodobá tradícia usporadúvania pravidelných medzinárodných vedeckých konferencií, organizovaných fakultou, ktoré sa konajú od r. 2006 každý druhý rok (s výnimkou výpadku spôsobeného pandémiou Covidu-19). Na týchto konferenciách sa pravidelne zúčastňujú vedecko-pedagogickí pracovníci zo 4 svetových kontinentov, naposledy v roku 2018 z 22 krajín sveta, z ktorých väčšina sa stala účastníckymi stálicami našich konferencií. Ich pravidelná účasť sa prejavuje aj v spolupráci na ďalších spoločných medzinárodných projektoch.

Za necelých 18 rokov od svojho vzniku sa stala Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu vyhľadávaným pracoviskom vďaka odborne zdatným, pracovitým,  lojálnym vedecko-pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, kde priateľské prostredie akcelerovalo výkon pre dosiahnutie vysokých akademických štandardov vo všetkých oblastiach hlavných činností.

Adresa a spojenie:
Prešovská   univerzita  v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu  Konštantínova ul. č.16
080 01  Prešov
tel.: +421 51 4880 505
https://www.unipo.sk/fm
 

Dekanát Fakulty manažmentu,ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove a jej katedry sa nachádzajú v budove na Konštantínovej ul. č.16, 080 01 Prešov

Prijímacie konanie

Manažment PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.08.2024
Termín skúšky:

Manažment PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.08.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň PU ako účelové zariadenie Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje ubytovanie študentom vo svojich prevádzkach:

 • Ulica 17. novembra č. 11, Prešov,
 • Ulica 17. novembra č. 13, Prešov,
 • Námestie mládeže č. 2, Prešov,
 • Exnárova ulica č. 36, Prešov.


Bližšie informácie k UBYTOVANIU a STRAVOVANIU študentov PU v Prešove:

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

 

 

Ostatné služby

Potrebné informácie "PREČO ŠTUDOVAŤ" na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj ďalšie dôležité informácie o fakulte sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.studujmanazment.sk/

 

 

 

 

 

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ (marcela.strisova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 03.04.2024 17:49

Upozorniť na neaktuálne údaje