Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

https://www.studujmanazment.sk/

Motto fakulty: „Talent - vzdelanie - úspech“

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Fakulta sa úspešne  a dynamicky rozvíja a má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce.

Pôvodné niektoré magisterské študijné špecializácie terajšej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU majú v Prešove vyše 21-ročnú tradíciu, už od zmeny spoločenských podmienok počas akademického roka 1989/1990.

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov (ktoré akcelerovali uvedené 2 desaťročia), sme dosiahli akreditáciu všetkých stupňov štúdia až po akreditovanie práv menovacích konaní univerzitných profesorov.

Na základe akreditácie má fakulta práva vykonávať:

Bakalárske štúdium:

 • Bakalársky študijný program Manažment (3-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, v špecializácii:

         -    manažment ľudských zdrojov,
         -    digitálny marketing,
         -    obchod, marketing a psychológia obchodu,
         -    manažérska informatika,
         -    manažment turizmu a hotelierstva.

 • Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (3-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
   
 • Bakalársky študijný program Environmentálny manažment (3-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v prírodovednom študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

        Po absolvovaní bakalárskeho študijného programu Manažment absolvent získa akademický titul „Bc.“.

 

Magisterské štúdium:   
    

 • Magisterský ekonomický študijný program Manažment (2-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, so 4 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva:

         -    manažment ľudských zdrojov,
         -    digitálny marketing,
         -    obchod, marketing a psychológia obchodu,
         -    manažérska informatika,
         -    manažment turizmu a hotelierstva.

         Po absolvovaní magisterského študijného programu Manažment  absolvent získa akademický titul „Mgr.“

 • Magisterský študijný program Environmentálny manažment v dennej forme štúdia (2-ročný) aj v externej forme štúdia (3-ročný)  v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

         Po absolvovaní magisterského študijného programu Manažment alebo Environmentálny manažment  absolvent získa akademický titul „Mgr.“


Doktorské rigorózne konanie:

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“ .  

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .  

 
Doktorandské štúdium: 

 • Doktorandský študijný program Manažment  (4-ročný v dennom štúdiu a 5-ročný v externom štúdiu) v študijnom odbore Ekonómia a manažment, absolvent získa akademický titul „PhD.“.
   
 • Doktorandský študijný program Environmentálny manažment (4-ročný v dennom štúdiu a 5-ročný v externom štúdiu) v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy, absolvent získa akademický titul "PhD.".

Získavanie najvyšších vedecko-pedagogických titulov:  
 

 • Docentské habilitačné konanie v študijnom odbore Manažment, so získaním vedecko-pedagogického titulu „Docent “.
   
 • Profesorské vymenúvacie konanie v študijnom odbore Manažment, so získaním vedecko-pedagogického titulu univerzitný „Profesor“.

V  magisterskom štúdiu manažmentu  môže na našej fakulte študovať každý absolvent nášho štúdia ktoréhokoľvek z 3 bakalárskych študijných programov (odborov) realizovaných na našej Fakulte manažmentu PU, ktorý splní príslušné kritériá prijímacieho konania na magisterský stupeň. Po skončení magisterského štúdia na našej fakulte môže uchádzač na základe úspešnej rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce získať titul doktora PhDr.

Doktorandské štúdium (študijného programu Manažment) ponúka naša fakulta analogicky pre ktoréhokoľvek absolventa magisterského štúdia našej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorý splní kritériá pre prijatie na doktorandské štúdium.

Talentovaný študent môže odborne rásť od bakalárskeho absolventa – cez všetky stupne vzdelania – až po najvyšší, t.j. univerzitného profesora.  

Za kľúčové determinanty považujeme kvalitu štúdia a výskumu na našej fakulte.  

Ale súčasne veľmi významný je profil absolventov všetkých  8 našich študijných programov v 3 rôznych študijných odboroch  (a to vo všetkých 3 stupňoch štúdia v dennej aj externej forme) vo vzťahu k okoliu, k spoločnosti a praxi. Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady, ktoré vedú v prípade osobných schopností k možnostiam uplatniť sa na trhu práce vo viacerých nasledujúcich ekonomických a manažérskych oblastiach.  

Vo vyspelých krajinách práve hore uvedené typy vysokoškolských študijných odborov a programov, ktoré sa študujú aj na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, patria medzi tie, ktoré vytvárajú u svojich absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj kvalifikovane vytvárať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta). Študijné programy ekonomického študijného odboru Ekonómia a manažment na základe vzdelávania majú cieľ rozvíjať u študentov predpoklady pre možnosti uplatniť sa podľa svojich schopností v ekonomických oblastiach a ekonomických pozíciách a činnostiach podnikov a ďalších organizácií. Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie  okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a významné sú všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti.

Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií súčasne ďalšie ich schopností, daností aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov, následne k rastu hrubého domáceho produktu krajiny a tým k zväčšovaniu zdrojov aj pre mnohé oblasti verejného sektora,  ako je sociálna sféra, verejné školstvo, verejné zdravotníctvo a pod., ku zvyšovaniu blahobytu spoločnosti a kvality života jej občanov.

U absolventov študijných odborov v oblasti cestovného ruchu, zvlášť turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva (popri dosiaľ uvedenom) je snaha  rozvíjať ich predpoklady a možnosti prispievať významnou mierou aj k rozvoju regiónov, aj k celkovému rozvoju v širšom kontexte ďalších naviazaných rozvíjajúcich sa oblastí služieb, ťahaných turizmom, vytvárajúcich ďalšie pracovné miesta, a prispievať tak aj k znižovaniu nezamestnanosti. S pozitívnymi implikáciami aj v raste regionálneho HDP, ako aj vo využití daností nášho regiónu. Prirodzene ide iba o časť možností uplatnenia absolventov študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (v študijnom odbore Ekonómia a manažment). Význam v tomto kontexte je ešte umocnený v časoch hospodárskych kríz a bezprostredného následného vývoja.

O význame environmentalistiky a o pozitívnych dôsledkoch a nevyhnutnosti environmentálneho manažmentu (vrátane environmentálneho účtovníctva a financií, environmentálneho marketingu, práva, atď.) v podmienkach konkrétnych vážnych problémov firiem aj spoločnosti v tejto oblasti, aj v kontexte globalizácie povedomia a životne potrebných stratégií podnikania „environmental friendly“ a nevyhnutnosti produktov s týmito atribútmi -  niet dnes pochýb.

Konkrétne vyučovacie predmety v jednotlivých študijných programoch, a aktuálne študijné programy a študijné plány sú uvedené v pomerne rozsiahlych tabuľkových častiach v ďalšom texte tejto publikácie.

V rámci akreditovaných študijných programov ponúkaných fakultou popri hlavných povinných predmetoch si študent pri zápise vyberá zároveň aj  povinne voliteľné predmety. V prípade študijného programu manažment si študent pri zápise povinne vyberá jeden z povinne voliteľných blokov predmetov a to  na 1. stupni štúdia zameraný buď na manažment ľudských zdrojov, marketing, manažment turizmu a hotelierstva alebo manažérska informatika. Na 2. stupni štúdia zameraný na jeden z povinne voliteľných blokov predmetov a to na manažment ľudských zdrojov, marketing, manažment turizmu a hotelierstva. Tieto bloky povinne voliteľných predmetov vnútorne zameriavajú študentov prehlbujúcim učivom na jednu z uvedených oblastí.  

Výsledkom pozitívneho vývoja fakulty a neustáleho zlepšovania kvalifikačnej štruktúry fakulty bolo dosiahnutie stavu, keď v októbri 2021 súčet pracovníkov v internom pracovnom pomere a interných (t.j. vyučujúcich) doktorandov vo vzťahu k študentom bakalárskeho a magisterského štúdiaje spolu 100 interných ľudí, z toho:

 • 72 interných vedecko-pedagogických pracovníkov - univerzitných učiteľov (profesorov: 4, docentov:     19, odborných asistentov:49),
 • 2 vedecko-výskumní pracovníci
 • 8 interných doktorandov, ktorí majú aj vyučovaniu povinnosť,
 • 18 administratívnych pracovníkov.

Z 72 interných vedecko-pedagogických pracovníkov - univerzitných učiteľov na fakulte je:

 • 4 univerzitní profesori, (z toho 3 na plný interný úväzok a 1 profesor na kratší pracovný čas ustanoveného týždenného pracovného času)
 • 19 interných docentov (z toho 17 na plný interný úväzok a 2 docenti na kratší pracovný čas ustanoveného týždenného pracovného času).


Súčasná 100 %-ná plná kvalifikácia interných učiteľov fakulty vo funkciách profesor, docent a odborný asistent  sa odráža aj v tom, že sú všetci z nich nositeľmi akademického titulu "PhD."  Vývoju fakulty, výmene skúseností a myšlienok, pozitívnemu stavu fakulty v zmysle “competition of ideas” pomáha aj fakt, že spomedzi všetkých 66 interných učiteľov fakulty iba 21 ich získalo svoj titul PhD. na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Veľká väčšina interných učiteľov získala svoj titul PhD. (Ph.D., CSc.) na iných univerzitách, aj zahraničných, napríklad Českej republike v Prahe, Ostrave, ďalej  v Bratislave, Nitre, Košiciach, v Banskej Bystrici, vo Zvolene. a pod.

Na fakulte vyučujú aj významní odborníci z praxe ako externí univerzitní učitelia.
Naša fakulta počas svojho vývoja rozvinula svoju štruktúru do 8 katedier, na ktorých sú kolektívy pracovníkov vykonávajúcich výskum a pedagogickú činnosť v danej spoločnej a užšej príbuznej oblasti.  
Každá z týchto katedier prispieva svojím dielom k profilu absolventa v 5 akreditovaných študijných programoch (vždy v dennej aj v externej forme štúdia) v 2 rôznych študijných odboroch, ako aj ďalších práv na základe akreditácie.

 • Katedra ekonómie a ekonomiky
 • Katedra manažmentu    
  vrátane jej súčasti „Oddelenia práva“
 • Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
 • Katedra turizmu a hotelového manažmentu
 • Katedra environmentálneho manažmentu
 • Katedra financií, účtovníctva a matematických metód
 • Katedra manažérskej psychológie
 • Katedra interkultúrnej komunikácie


Prioritná je akcelerácia rozvoja fakulty v týchto oblastiach:


A) Výskum:

1) Manažment Fakulty manažmentu PU v Prešove chápe vedecký výskum ako jedinú cestu v rozvoji fakulty k  dosahovaniu vysokých akademických štandardov a výskumnú prácu ako základnú a neoddeliteľnú súčasť práce každého vysokoškolského pedagóga FMEO PU v Prešove. Manažment našej fakulty manažmentu presadzuje toto kritérium aj v personálnej politike s absolútnou dominanciou.

2) Pracovníci fakulty doposiaľ úspešne vyriešili 35 výskumných projektov, z toho 21 výskumných grantov z externých grantových agentúr a z nich  7 medzinárodných projektov. V roku 2011 bolo úspešne ukončené riešenie 19 výskumných grantov (5 z externých grantových agentúr – 2 projekty VEGA a 1 projekt KEGA, 2 medzinárodné grantové projekty APVV MVTS a 14 interných výskumných projektov. V súčasnosti pracovníci riešia 8 výskumných grantov v rámci externých grantových agentúr, z toho sú 4 medzinárodné projekty. Ďalších 7 projektov v grantovej agentúre VEGA je schválených na financovanie   (konkrétne sú uvedené v ďalšom texte publikácie).

3) Vedecký fakultný časopis JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS: RESEARCH AND PRACTICE – ČASOPIS PRE  MANAŽMENT A PODNIKANIE: VÝSKUM A PRAX,  ktorý vydáva Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove ako svoje periodikum.

4) G A M A  – Grantová agentúra pre výskum v manažmente Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove.  V tejto agentúre súťažia a získavajú výskumné granty uchádzači s najkvalitnejšími výskumnými projektmi, ktoré sú internými výskumnými grantmi (konkrétne sú uvedené v ďalšom texte publikácie). V roku 2011 bolo úspešne ukončených 14 projektov a v súčasnosti sa v rámci tejto agentúry rieši 16 interných výskumných projektov.

5) Fakulta organizuje pravidelné medzinárodné vedecké konferencie, podieľa sa na organizácii ďalších medzinárodných konferencií a jej vedecko-pedagogickí pracovníci vystupujú na vedeckých konferenciách v zahraničí a na Slovensku (v ďalšom texte).

6) Jedným z výskumných výsledkov je dokončené úspešné riešenie úloh fakulty ako súčasti centra excelentnosti SAV s názvom „Centrum excelentnosti výskumu kognícií (CEVKOG). Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove ako organizácia bola v od 1.1.2007 do 31.12.2010 súčasťou centra excelentnosti SAV, ktoré vzniklo na základe Uznesenia č. 588 Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (zo dňa 12.12.2006).  

7) Aj keď mohutný publikačný výkon vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty naďalej dynamicky rastie, vedenie fakulty sa snaží motivovať pracovníkov predovšetkým k publikovaniu hodnotných publikačných jednotiek (publikovanie monografií, publikovanie v karentovaných časopisoch, v zahraničných časopisoch, v učebniciach a pod.).
Napríklad v minulom roku bolo pracovníkmi fakulty publikovaných 271 publikačných jednotiek ( 7 vedeckých monografií, 3 články v karentovaných časopisoch, 23 článkov v zahraničných vedeckých časopisoch, 8 vysokoškolských učebníc, z toho 1 zahraničná).

8) Ďalšie zvyšovanie náročnosti na kvalitu doktorandského štúdia na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU. Súčasne zapájanie v maximálne možnej miere aj mladých vedecko-pedagogických pracovníkov do výskumných projektov a do publikovania výsledkov výskumu.


B) Personálny vývoj:  
 
Je nutné zdôrazniť predovšetkým kvalifikačný rast pracovníkov ako nevyhnutnú existenčnú podmienku v súvislosti s garantmi študijných programov: Garanti študijných programov sú domáci profesori menovaní prezidentom republiky alebo minimálne domáci habilitovaní docenti v našom odbore. V obidvoch prípadoch musia byť zamestnaní na plný interný úväzok a spĺňať požiadavku veku do 65 rokov.

Uvedené kritériá spĺňajúci domáci profesori alebo aspoň domáci habilitovaní docenti v našich študijných odboroch (príbuzných odboroch) sú minimálnou existenčnou podmienkou akreditácie bakalárskeho študijného programu. Domáci profesor, ktorý spĺňa uvedené kritériá, je minimálnou existenčnou podmienkou akreditácie magisterského študijného programu. Domáci profesor, spĺňajúci uvedené kritériá, spolu s najmenej dvoma habilitovanými docentmi je minimálnou existenčnou podmienkou akreditácie doktorandského študijného programu.

Bez garanta študijného programu (akreditovaného od r. 2004 podľa súčasných platných pravidiel a akademických štandardov) nie je možná existencia študijného programu (podľa kritérií Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR). Bez garantov študijných programov (akreditovaných od r. 2004) preto nie je možná ani existencia fakulty. Kvalifikačný rast pracovníkov fakulty je preto zo strategického hľadiska základnou podmienkou prežitia a rozvoja fakulty.


C) Vývoj vzdelávacej ponuky:  

a) Našou prioritou je aj ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie vzdelávacej ponuky fakulty, v rámci potrebných nových študijných programov a voliteľných predmetov v súlade so spoločenskou objednávkou, s vývojom trhu práce, s potrebami prešovského regiónu a so zohľadnením vzdelávacích ponúk konkurenčných pracovísk.

b) Je potrebné zvlášť zdôrazniť významné špecifikum vzdelávacej ponuky a absolventov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v rámci štruktúry ponuky celej Prešovskej univerzity ako prirodzeného regionálneho centra vzdelanosti a univerzitného vzdelávania vo vzťahu k regionálnym potrebám a k znižovaniu nezamestnanosti.

c) Práve absolventi študijných programov študovaných na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove sa môžu uplatniť nielen v závislej činnosti, t.j. ako zamestnanci podnikov a ďalších organizácií, vrátane zamestnancov v organizáciách verejného sektora či mimovládnych organizáciách. Majú predpoklady aj pre kvalifikované zakladanie úspešných a stabilných podnikov, pre kvalifikované manažovanie a rozširovanie už existujúcich podnikov, čo sú práve základné faktory a podmienky pre vytváranie nových pracovných miest, pre reálne znižovanie nezamestnanosti v našom regióne aj na Slovensku.

Vo vzťahu práve  k tým nezamestnaným, ktorí chcú a zároveň sú schopní pracovať - takto definovaný profil absolventov fakulty manažmentu a ich kvalitná príprava im dávajú predpoklady, ktoré môžu využiť na reálne zvyšovanie zamestnanosti -  vytváraním množstva konkrétnych pracovných miest – rozvojom firiem a zakladaním ďalších – osobitne v takej oblasti podnikov služieb, akými sú služby cestovného ruchu. Rozvoj turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva pôsobí na rozvoj ďalších súvisiacich služieb a zamestnanosť.

Je nutné zdôrazniť, že z hľadiska platného klasifikačného systému slovenského aj európskeho náš študijný odbor 3.3.15 Manažment, patrí do širšej oblasti poznania 3.3. Ekonómia a manažment, absolventi získavajú predpoklady ako ekonómovia a zároveň potenciálni manažéri. Študijný odbor Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo patrí do širšej oblasti 8.1.1 Cestovný ruch, resp. Služby a študijný odbor 4.3.3 Environmentálny manažment do oblasti prírodných vied, resp. interdisciplinárneho ponímania environmentalistiky a manažmentu.


D) Priestorové vybavenie:

1) Fakulta realizuje svoju výučbu predovšetkým v 3 budovách, z čoho 2 sú vlastné (vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove) a 1 je prenajatá. 
 
2) V súlade s vysokým dopytom po vzdelaní na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove rozvíjame priestorové vybavenie a snažíme sa o jeho ďalšie rozširovanie pomocou fondov Európskej únie aj zo štátneho rozpočtu. Pokračujeme v snahe o zvyšovanie priestorových kapacít, budov, učební, ďalšie skvalitňovanie materiálneho vybavenia pre výskum a výučbu – v spolupráci s rektorátom univerzity.


E) Študenti a uchádzači o štúdium – na záver jedna z NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PRIORÍT fakulty: 

1) Vo vzťahu k študentom je mojou snahou ako dekana, s podmienkou udržania kvality štúdia a jej ďalšieho zvyšovania, maximálne otvoriť a rozšíriť možnosti prijatia všetkých schopných uchádzačov o štúdium na našej fakulte. Do takej miery, ako to umožňujú kapacity fakulty (najmä priestorové, ľudské, finančné). V takto vzniknutom internom konkurenčnom prostredí sa môžu všetci študenti prejaviť a dokázať opodstatnenosť svojej existencie na fakulte.

2) Už v čase vzniku novej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU došlo v stratégii prijímania uchádzačov o štúdium k viacerým významným zmenám. Tento nový model prijímania uchádzačov o štúdium zmenil záujem o štúdium na našej fakulte z pôvodných 975 uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2004/2005 na neuveriteľných cca 4000 uchádzačov odvtedy dosiaľ každý rok. Dokonca v r. 2006 to bolo k 31.marcu („deadline“) z celkového množstva 10500 uchádzačov na cca 500 bakalárskych študijných programov celej Prešovskej univerzity na náš jediný študijný program až 5500 uchádzačov, teda na náš jediný študijný program viac, než na súčet ostatných študijných programov Prešovskej univerzity v Prešove. Ústav informácií a prognóz Ministerstva školstva SR vyhodnocuje v posledných rokoch Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove ako jednu z  „najžiadanejších fakúlt na Slovensku“ (slovenských fakúlt je spolu vyše 120), čo bolo publikované aj vo viacerých periodikách v dennej tlači.

3) Napriek uvedenému enormnému záujmu o štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove však vzhľadom na kapacity je plánovaný počet prijatých do prvého bakalárskeho ročníka na fakultu spolu na terajšie 3 rôzne odbory  320  na denné štúdium  (270 na externé štúdium).

4) Na doktorandské štúdium plánujeme prijatie cca 7 uchádzačov na interné (denné) doktorandské štúdium a cca 7 uchádzačov na externé doktorandské štúdium. Počty prijatých uchádzačov na interné doktorandské štúdium závisia od počtu štipendijných miest, ktoré Ministerstvo školstva SR až v r. 2012 v rozpočte pridelí Prešovskej univerzite a jej Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu. Aj na doktorandské štúdium pretrváva záujem, ktorý je násobkom možností prijatia na fakultu.

5) Zdroj hore uvedeného rastu záujmu o štúdium vznikol už v roku 2004, keď hneď po vzniku fakulty bol zadefinovaný a zverejnený nový objektívny systém podmienok a spôsobu prijímania študentov na štúdium výlučne na základe schváleného a zverejneného algoritmu na báze výsledkov zo strednej školy (maturity) a koeficientov charakterizujúcich kategórie stredných škôl. Poradie uchádzačov spoluvytvára zakomponovaný systém bonifikácie za známky z profilujúcich disciplín (matematika a cudzie neslovanské jazyky).

6) Pre najbližšie prijímacie konanie v roku 2014 je doterajší systém zlepšený o možnosť vykonať nepovinný SCIO test všeobecných študijných predpokladov (v testovacích centrách v 6 rôznych termínoch, platí aj v prijímacom konaní  na iných fakultách českých a slovenských univerzít, viď www.scio.cz), ktorý je blízky prístupom vedúcim k meraniu inteligencie. Dobrý výsledok tohto nepovinného testu môže výrazne zlepšiť šancu uchádzača pre prijatie na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity aj v prípade horších známok na jeho maturitnom vysvedčení.

7) Je potrebné zdôrazniť, že Fakulta manažmentu,ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove vzhľadom na svoje limitované kapacity reaguje takto maximálne ústretovo na nával uchádzačov, na pretrvávajúci previs dopytu po štúdiu manažmentu. V prípade nenastúpenia prijatých uchádzačov sa môže posúvať poradie o ten istý počet miest k ďalším uchádzačom o prijatie na štúdium podľa ich pozícií v poradí. Uchádzačom o štúdium odporúčam sledovať webovú stránku fakulty (www.unipo.sk/fmeo). Prijatý môže byť na základe tohto svojho umiestnenia sa v poradí každý uchádzač, dokonca aj tí, ktorí nematurovali matematiky alebo jazykov - poradie pre prijatie vytvoria všetci.

8) Naša fakulta má na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium) spolu približne 1900 študentov. V uvedenom počte sú zahrnutí denní aj externí študenti, pričom počet denných študentov prevažuje.

9) Ako už bolo naznačené – po prijatí uvedeného množstva uchádzačov vzniká takto interné konkurenčné prostredie študentov, v ktorom majú všetci šancu úspešne štúdium zvládnuť. Snahou manažmentu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, jej pedagógov a ďalších pracovníkov, je vytvoriť im na štúdium maximálne priaznivé podmienky.
V mnohom záleží nielen od pedagógov, ale aj od samotných študentov fakulty, ako sa bude vytvárať pre akademickú pôdu typické a jedinečné spoločenstvo študentov a vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov, spoločenstvo navzájom duševne, ľudsky, myšlienkovo, odborne sa vzájomne obohacujúcich ľudí. V konkurencii myšlienok – „competition of ideas“, ktorá je akcelerátorom pozitívneho vývoja. V zmysle slobodného myslenia, tvorivých prístupov, tolerancie, poctivého získavania a aplikácie vedomostí.


Adresa a spojenie: Prešovská   univerzita  v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu  Konštantínova ul. č.16, 080 01  Prešov, https://www.unipo.sk/fm  tel.: +421 51 4880 505.

Dekanát Fakulty manažmentu,ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove a jej katedry sa nachádzajú v budove na Konštantínovej ul. č.16, 080 01  Prešov

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň PU ako účelové zariadenie Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje ubytovanie študentom vo svojich prevádzkach:

 • Ulica 17. novembra č. 11, Prešov,
 • Ulica 17. novembra č. 13, Prešov,
 • Námestie mládeže č. 2, Prešov,
 • Exnárova ulica č. 36, Prešov.


Bližšie informácie k UBYTOVANIU a STRAVOVANIU študentov PU v Prešove:

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

 

 

Ostatné služby

Potrebné informácie "PREČO ŠTUDOVAŤ" na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj ďalšie dôležité informácie o fakulte sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.studujmanazment.sk/

 

 

 

 

 

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ (marcela.strisova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 08.01.2022 15:37

Upozorniť na neaktuálne údaje