Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov v ekonomickom študijnom programe Manažment:

U absolventov fakulty v ekonomickom študijnom programe Manažment toto štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností. Profil absolventa ekonomického študijného programu Manažment je daný povinnými vyučovacími predmetmi, ako napríklad makroekonómia, mikroekonómia, financie a mena, účtovníctvo, kalkulácie a rozpočty, podnikové plánovanie, operačný manažment, finančno-ekonomická analýza, informatika, IT v manažmente a manažment informačných systémov, podniková ekonomika, podnikové financie, podnikanie v malých a stredných podnikoch, kontrola a controlling, marketing, manažment, manažment ľudských zdrojov,  národohospodárstvo, svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy, psychológia, sociálna psychológia, právo, metódy a metodológia sociálneho výskumu, štatistika atď. (podrobnosti o študijných plánoch v akreditovaných študijných programoch sú zverejnené na webovomsídle fakulty: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/). Študent si popri takýchto povinných (a pre všetkých rovnakých) predmetoch môže vybrať z piatich povinne voliteľných blokov predmetov, ktoré prehlbujú učivo a špecializujú študenta buď pre oblasť „Manažment ľudských zdrojov“, „Obchod, marketing a psychológia obchodu“, "Manažment turizmu a hotelierstva“, "Digitálny marekting" alebo "Environmentálny manažment" (viď podrobnejšie študijné plány). Fakulta pripravuje aj bloky povinne voliteľných predmetov pre  ďalšie oblasti.

Štúdium vytvára u absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj kvalifikovane vytvárať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta). (Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a kladú zvýšené nároky na všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti). Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií absolventovsúčasneich ďalšie schopnosti, osobnostné predpoklady, danosti aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov.

Absolventi bakalárskeho štúdia sú (podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov) orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zoblastí, v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) digitálny marketing, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) manažment ľudských zdrojov, (5) environmentálny manažment.

Po doplnení 2. stupňa štúdia (magisterského) sa môžu absolventiv prípade aj osobnostných predpokladov a skúseností uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zuvedených oblastí v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) manažment ľudských zdrojov, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) environmentálny manažment.

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium v 2. stupni štúdia (magisterské štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na magisterské  štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Zaslanie riadne a úplne vypísanej elektronickej prihlášky alebo papierovej prihlášky na štúdium s prílohami na adresu fakulty do stanoveného termínu. Prílohy:
- štruktúrovaný životopis (nahrať ako prílohu do e-prihlášky),
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nahrať ako prílohu do e-prihlášky),
- úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia (doručiť poštou alebo osobne na FMEO) ,
- výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia) (doručiť poštou alebo osobne na FMEO).

Uchádzač so záujmom o študijný program v anglickom jazyku vypĺňa zverejnenú prihlášku v anglickom jazyku v „An application form for Master’s study in English“ (https://www.unipo.sk/en/faculty-of-management/study/admissionprocedure/).

Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške.

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskeho) vykonajú v  akademickom roku 2022/2023, sa prihlasujú na štúdium zaslaním prihlášky (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 15. 06. 2023 a najneskôr do 15. 06. 2023 pošlú  úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa – t.j. úradne overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia a ďalšie prílohy k prihláške na štúdium. 

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to  formy štúdia.

Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na magisterské štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty  (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), ktoré odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorým je Mgr. Vladimír Čema, PhD. MBA (vladimir.cema@unipo.sk).

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

 

 

 

 

Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku a pre uchádzačov o štúdium v anglickom  jazyku (v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Za zahraničného uchádzača o magisterské štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval vysokoškolské štúdium 1. stupňa mimo územia Slovenskej republiky. Pre podmienky prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia nie je za zahraničného uchádzača považovaný:

- uchádzač, ktorý absolvoval štúdium v Českej republike, v prípade ak bolo toto štúdium realizované v českom jazyku,
- uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na zahraničnej vysokej škole v Slovenskej republike, v prípade ak bolo štúdium realizované v slovenskom alebo českom jazyku.

Pozn.: V prípade nejednoznačnosti bude zaradenie uchádzača komisionálne posúdené.

Zahraniční uchádzači o magisterské štúdium v slovenskom jazyku

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium druhého stupňa štúdia je absolvovanie štúdia 1. stupňa (bakalárske štúdium). V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium je uvedený v bode B a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o magisterské štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium stanovené  takto:

1. Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 15.06.2023.
2. Prihlášku vrátane príloh je nutné podať na predpísanom tlačive kompletne vyplnenú a podpísanú uchádzačom do uvedeného termínu.
3. K prihláške musia byť doložené najneskôr do 15. 07. 2023 doklady:
- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad s uvedením celoštudijného priemeru bakalárskeho štúdia);
- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia). O nostrifikáciu je nutné požiadať: (1) príslušnú fakultu na Slovensku, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch ako sú uvedené na doklade o vzdelaní alebo (2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní). Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#UznStup; viac informácií na: https://www.minedu.sk/academic-recognition-of-diplomas/;
- životopis v slovenskom jazyku;
- doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

4. Súčasťou prijímacieho konania pre štúdium v slovenskom jazyku je overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou alebo písomnou formou v slovenskom jazyku (forma sa určí podľa aktuálnej  situácie)  a je povinné bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať. Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO.

5. Pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta zahraničnému uchádzačovi najneskôr 10 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2023/2024 vykonať iba raz!

6. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

7. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

9: Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

 

Pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v anglickom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium druhého stupňa štúdia je absolvovanie štúdia 1. stupňa (bakalárske štúdium). Požadovaná úroveň jazyka pri uchádzačoch o štúdium v anglickom jazyku (ak bakalárske štúdium absolvovali v inom ako anglickom jazyku) je minimálne B2 – stredne pokročilý (čo je potrebné preukázať diplomom alebo certifikátom, napr. TOEFL, IELTS a pod.). V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium je uvedený v bode B a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o magisterské štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie uchádzačov o magisterské štúdium stanovené  takto:

1. Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 15. 02. 2023.

2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. Uchádzač so záujmom o  študijný program v anglickom jazyku vypĺňa zverejnenú prihlášku v anglickom jazyku „An application form for Master’s study in English“na  (https://www.unipo.sk/en/faculty-of-management/study/admissionprocedure/).


4. K prihláške musia byť doložené najneskôr do 01. 07. 2023 doklady:
- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, výpis známok za jednotlivé predmety);
- certifikát alebo iný doklad preukazujúci požadovanú úroveň znalosti anglického jazyka,
- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami (tzv. nostrifikácia). Doklad o vzdelaní získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania I. alebo II. stupňa uznáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore  (rozhodnutie o rovnocennosti týchto dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní);
- od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v iných štátoch (mimo SR) sa tiež vyžaduje:

a) Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru),

b) Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru;

c) životopis v anglickom jazyku;

d) doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Pozn.: Študijné programy v anglickom jazyku sa otvoria iba pri dostatočnom počte uchádzačov.

5. Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

6. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

7. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

9. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

 

 

 

 

 

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

viď Prijímacie konanie - spôsob realizácieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

Mgr. Vladimír Čema, PhD. MBA
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Spôsob realizácie prijímacieho konania na  magisterské štúdium:

Uchádzači o štúdium môžu v prípade záujmu vykonať NEPOVINNÝ test SCIO (viac na www.scio.cz).

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane)  -  ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude preukázanie ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Poradie pre prijatie na magisterské štúdium sa pre všetkých uchádzačov vytvára na základe priemeru známok z bakalárskej štátnej skúšky a celoštudijného priemeru bakalárskeho stupňa štúdia. Aritmetický priemer známok zo štátnej bakalárskej skúšky uchádzača a váženého celoštudijného priemeru vytvára na základe algoritmu zverejneného na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu) výslednú číselnú hodnotu, ktorá vytvára celkové spoločné poradie všetkých uchádzačov o magisterské štúdium v danej forme štúdia.

Prijatí budú všetci tí uchádzači o magisterské štúdium, ktorí sa umiestnia v celkovom poradí od najlepšej výslednej číselnej hodnoty (najnižšej) do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty, čo vytvára limit maximálneho počtu prijatých uchádzačov o  magisterské štúdium.

Podľa toho istého vyššie popísaného algoritmu sa vytvoria 4 samostatné celkové poradia pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Manažment.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na magisterské štúdium (Mgr.) v anglickom jazyku je rovnaký ako pre ostatných uchádzačov o magisterské štúdium.  O prípadnej zmene schválenej akademickým senátom FMEO budú uchádzači informovaní na webovom sídle FMEO.

Testy

V prípade, že uchádzač vykonáva diferenčný test:

okruhy tém testu sú zverejnené na internetovej stránke fakulty:
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/

 

 

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • výpis výsledkov štúdia pre uchádzačov z iných VŠ s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 790 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.06.2023 08:42

Upozorniť na neaktuálne údaje