Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov v ekonomickom študijnom programe Manažment:

U absolventov fakulty v ekonomickom študijnom programe Manažment toto štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností. Profil absolventa ekonomického študijného programu Manažment je daný povinnými vyučovacími predmetmi, ako napríklad makroekonómia, mikroekonómia, financie a mena, účtovníctvo, kalkulácie a rozpočty, podnikové plánovanie, operačný manažment, finančno-ekonomická analýza, informatika, IT v manažmente a manažment informačných systémov, podniková ekonomika, podnikové financie, podnikanie v malých a stredných podnikoch, kontrola a controlling, marketing, manažment, manažment ľudských zdrojov,  národohospodárstvo, svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy, psychológia, sociálna psychológia, právo, metódy a metodológia sociálneho výskumu, štatistika atď. (podrobnosti o študijných plánoch v akreditovaných študijných programoch sú zverejnené na webovomsídle fakulty: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/). Študent si popri takýchto povinných (a pre všetkých rovnakých) predmetoch môže vybrať z piatich povinne voliteľných blokov predmetov, ktoré prehlbujú učivo a špecializujú študenta buď pre oblasť „Manažment ľudských zdrojov“, „Obchod, marketing a psychológia obchodu“, "Manažment turizmu a hotelierstva“, "Digitálny marekting" alebo "Environmentálny manažment" (viď podrobnejšie študijné plány). Fakulta pripravuje aj bloky povinne voliteľných predmetov pre  ďalšie oblasti.

Štúdium vytvára u absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj kvalifikovane vytvárať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta). (Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a kladú zvýšené nároky na všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti). Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií absolventovsúčasneich ďalšie schopnosti, osobnostné predpoklady, danosti aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov.

Absolventi bakalárskeho štúdia sú (podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov) orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zoblastí, v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) digitálny marketing, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) manažment ľudských zdrojov, (5) environmentálny manažment.

Po doplnení 2. stupňa štúdia (magisterského) sa môžu absolventiv prípade aj osobnostných predpokladov a skúseností uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zuvedených oblastí v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) manažment ľudských zdrojov, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) environmentálny manažment.

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium v 2. stupni štúdia (magisterské štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia) ukončené štátnou skúškou (základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov).

Uchádzači o magisterské štúdium (štúdium 2. stupňa) v slovenskom jazykuPožadované doklady:

 1. riadne a úplne vypísaná elektronická prihláška (zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku)  alebo papierová prihláška na štúdium na adresu fakulty do stanoveného termínu, vrátane príloh uvedených v nasledujúcich bodoch;
 2. úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (doručiť poštou alebo osobne na FMEO);
 3. v prípade, ak ide o absolventa bakalárskeho stupňa mimo FMEO PU v Prešove, výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického (študijného) priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia, vrátane známok zo štátnej skúšky), doručený poštou alebo osobne na FMEO do stanoveného termínu;
 4. štruktúrovaný životopis (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);
 5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky).

V prípade uchádzača, ktorý absolvoval štúdium 1. stupňa na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky (resp. Českej republiky)taktiež:

       6. nostrifikácia (rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní);
       7. úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 1. stupňa vysokoškolského    
           vzdelania:
- diplom,
- vysvedčenie o štátnej skúške,
- výpis známok za jednotlivé predmety štúdia;

      8.Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými
         stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných 
         listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru);

      9. Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch,
          ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru.

Ďalšie informácie:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa ( absolvovanie bakalárskeho štúdia).

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 30.04.2024.

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskeho) vykonajú v akademickom roku 2023/2024, sa prihlasujú na štúdium zaslaním prihlášky (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 30.04.2024 a najneskôr do 01.07.2024 pošlú úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa t. j. úradne overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, výpis výsledkov štúdia a ďalšie prílohy k prihláške na štúdium.

V prípade uchádzača, ktorý absolvoval štúdium 1. stupňa na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky, je potrebné doložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia). O nostrifikáciu je nutné požiadať:

- príslušnú fakultu na Slovensku, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo
  príbuzných študijných odboroch ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,

- alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní). Viac       informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna- vzdelania/#UznStup; viac informácií na: https://www.minedu.sk/academic-recognition-of-diplomas/.


Poradie pre prijatie sa vytvára podľa váženého priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia podľa algoritmu, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/). Každý uchádzač môže byť prijatý podľa svojej pozície v poradí pre prijatie v rámci kapacitných limitov fakulty.

V prípade absolventa, ktorý ukončil študijný program v inom študijnom odbore ako Ekonómia a manažment (absolvovaného v SR) alebo v prípade absolventov akéhokoľvek študijného programu v inom študijnom odbore, než Economics & Management (absolvovaného v zahraničí mimo SR, alebo aj v SR), resp. ani v nesúvisiacom študijnom programe, vykoná takýto uchádzač diferenčný test z vybraných okruhov štátnej skúšky bakalárskeho študijného programu Manažment, ktorý je realizova ný na FMEO. Diferenčný test sa bude konať v mesiaci júl, z okruhov predmetov: Mikroekonómia, Podniková ekonomika, Financie a mena, Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza, Manažment, Manažment ľudských zdrojov, Marketing. Okruhy budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/). Na základe výsledku diferenčného testu získava každý uchádzač pozíciu v spoločnom poradí pre prijatie na každý daný študijný program. Špecifické, resp. nie štandardné prípady budú osobitne posudzované komisiou zriadenou na tieto účely.

Ak uchádzač neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a/alebo nepreukáže sa maturitným vysvedčením so známkou zo slovenského jazyka, je povinný absolvovať overenie jazykovej spôsobilosti (OJS) študovať študijný program v slovenskom jazyku. OJS sa bude konať v mesiaci máj 2024 písomne v slovenskom jazyku. Ak sa takýto uchádzač OJS nezúčastní, alebo ho vykoná neúspešne, bude vyradený z poradia pre prijatie. Špecifické prípady budú osobitne posudzované komisiou zriadenou na tieto účely.

Pozvánku na diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti spolu zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti sa budú konať prezenčne v ten istý deň v jednom časovom intervale na pôde FMEO v predpokladom prvom kole v mesiaci máj 2024. Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 vykonať iba raz.

Pre obsadenie pozície v spoločnom poradí pre prijatie uchádzačov o štúdium daného magisterského študijného programu plní rovnakú (rovnocennú) úlohu každá z 2 alternatív výslednej hodnoty A - E:

 1. hodnota váženého priemeru známok za celé obdobie štúdia bakalárskeho študijného programu u tých uchádzačov, ktorí sú absolventmi študijných programov patriacich do študijného odboru Ekonómia a manažment, alebo Economics & Management, resp. súvisiacich študijných programov
 2. hodnota výsledku diferenčného testu uchádzačov, ktorý boli povinní absolvovať diferenčný test

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium.

Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na magisterské štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), ktoré odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je PhDr. Tatiana Pethő, PhD. (tatiana.petho@unipo.sk).

Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

V zmysle § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Vzhľadom na vyššie uvedené je uchádzač, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na štúdium, povinný do 7 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí oznámiť fakulte, či sa na štúdium zapíše. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v zákonom určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanov i fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU na akademický rok 2024/2025Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Algoritmus prijímania na vysokoškolské štúdium prvého stupňa štúdia (bakalárske štúdium) na FMEO PU v ak. roku 2024/2025Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethő, PhD.
tatiana.petho@unipo.sk)

Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

V prípade, že uchádzač vykonáva diferenčný test, okruhy sú zverejnené na webovom sídle fakulty:

Okruhy diferenčného testu programu Manažment 2. stupeň

 

 

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • výpis výsledkov štúdia pre uchádzačov z iných VŠ s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 990 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2024 14:38

Upozorniť na neaktuálne údaje