Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov v ekonomickom študijnom programe Manažment:

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Absolvent tohto študijného programu je spôsobilý vykonávať výskum a špičkové odborné činnosti v oblastiach teórie, metodológie výskumu v manažmente, vytvárať pridanú hodnotu v teórii aj v praktických aplikáciách v oblasti manažmentu, jeho jednotlivých segmentov a oblastí.

Absolvent bude pripravený na základe  uvedených poznatkov a daností vykonávať  vo výskumnom  tíme základný a aplikovaný výskum, najmä  grantový výskum týkajúci sa manažmentu a v jeho segmentoch a oblastiach. Medzi základné schopnosti absolventa budú patriť predpoklady pre prezentovanie  výsledkov výskumu v kvalitných publikáciách a na konferenciách, aj v anglickom jazyku. Absolvent  disponuje poznatkami z teórie, metodológie výskumu v manažmente, vybraných aplikácií, súčasných svetových trendov a stavu manažmentu (a jeho oblastí a segmentov). Rovnako aj v oblasti  trendov a stavu  manažmentu v teórii aj v praxi  v súčasnom európskom integračnom zoskupení.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterského alebo inžinierskeho)  a úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou.

Všetky podmienky týkajúce sa prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na webovom sídle Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove v sekcii Veda a výskum/Doktorandské štúdium (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/). Uvedené informácie na webovej stránke odporúčame permanentne sledovať vzhľadom na operatívne upresnenia.

Uchádzači o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí štátnu záverečnú skúšku 2. stupňa vysokoškolského stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) vykonajú v akademickom roku 2022/2023, sa prihlasujú na štúdium do 31. 05. 2023 a pošlú najneskôr do 01. 07. 2023 úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom).

V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s pritajím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania.  Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať aj viac prihlášok. Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia nasledujúce podmienky:

1. Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia všetky podmienky a informácie uvedené pod písmenom „C“. 

2. K prihláške musia byť doložené doklady:

- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania,

- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami (tzv. nostrifikácia),

- od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v iných štátoch (mimo SR) sa tiež vyžaduje:

- Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru),

- Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru;

3. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy – v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove sú zverejnené na internetovej stránke www.unipo.sk/fm -  Veda a výskum - Doktorandské štúdium:

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

Mgr. Vladimír Čema, PhD. MBA
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.):

Uchádzači o doktorandské štúdium budú prijímaní po splnení podmienok uvedených v bode v predošlom texte, t.j. v časti „Podmienky prijatia - C) Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)“, a to v prijímacom konaní na základe komisionálnej prijímacej skúšky na základe vyjadrenia skúšobnej komisie.  

Pre dva doktorandské študijné programy bude vytvorených 4 samostatné poradia pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Manažment,

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú uverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), v sekcii Veda a výskum/Doktorandské štúdium (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/).

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.) v anglickom jazyku je rovnaký ako pre ostatných uchádzačov o doktorandské štúdium.Forma prijímacej skúšky

Ústna forma v časovom intervale 12.06.2023 – 30.06.2023  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2023

  • Zaslanie vysvedčenia do

    01.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1490 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.01.2023 13:48

Upozorniť na neaktuálne údaje