Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov v ekonomickom študijnom programe Manažment:

U absolventov fakulty v ekonomickom študijnom programe Manažment toto štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností. Profil absolventa ekonomického študijného programu Manažment je daný povinnými vyučovacími predmetmi, ako napríklad makroekonómia, mikroekonómia, financie a mena, účtovníctvo, kalkulácie a rozpočty, podnikové plánovanie, operačný manažment, finančno-ekonomická analýza, informatika, IT v manažmente a manažment informačných systémov, podniková ekonomika, podnikové financie, podnikanie v malých a stredných podnikoch, kontrola a controlling, marketing, manažment, manažment ľudských zdrojov,  národohospodárstvo, svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy, psychológia, sociálna psychológia, právo, metódy a metodológia sociálneho výskumu, štatistika atď. (podrobnosti o študijných plánoch v akreditovaných študijných programoch sú zverejnené na webovomsídle fakulty: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/). Študent si popri takýchto povinných (a pre všetkých rovnakých) predmetoch môže vybrať z piatich povinne voliteľných blokov predmetov, ktoré prehlbujú učivo a špecializujú študenta buď pre oblasť „Manažment ľudských zdrojov“, „Obchod, marketing a psychológia obchodu“, "Manažment turizmu a hotelierstva“, "Digitálny marekting" alebo "Environmentálny manažment" (viď podrobnejšie študijné plány). Fakulta pripravuje aj bloky povinne voliteľných predmetov pre  ďalšie oblasti.

Štúdium vytvára u absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj kvalifikovane vytvárať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta). (Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a kladú zvýšené nároky na všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti). Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií absolventovsúčasneich ďalšie schopnosti, osobnostné predpoklady, danosti aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov.

Absolventi bakalárskeho štúdia sú (podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov) orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zoblastí, v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) digitálny marketing, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) manažment ľudských zdrojov, (5) environmentálny manažment.

Po doplnení 2. stupňa štúdia (magisterského) sa môžu absolventiv prípade aj osobnostných predpokladov a skúseností uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zuvedených oblastí v ktorých sa počas štúdia hlbšie špecializovali: (1) obchod, marketing a psychológia obchodu, (2) manažment ľudských zdrojov, (3) manažment turizmu a hotelierstva, (4) environmentálny manažment.

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou.

Pre všetkých štandardne prihlásených uchádzačov platí, že prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa koná bez prijímacej skúšky, t. j. bez fyzickej prítomnosti (ani online). Za štandardne prihlásených uchádzačov sa považujú uchádzači, ktorí poštou alebo osobne doručia do stanoveného dátumu platné maturitné vysvedčenie, ktoré obsahuje známky z maturitnej skúšky a názov absolvovanej strednej školy.

Prednostne (mimo vyhodnocovania algoritmom) budú prijatí tí uchádzači, ktorí:

- boli štandardne prihlásení a dosiahli na akejkoľvek strednej škole aritmetický priemer známok z maturitného vysvedčenia nižší, než 1,5;

- boli prihlásení (štandardne alebo aj neštandardne) a vykonali nepovinný test SCIO (viac na www.scio.cz) „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecní studijní předpoklady) a dosiahli percentil viac ako 50 vrátane.

Všetci uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium na FMEO, sú zoradení do poradia pre prijatie na príslušný študijný program, na ktorý sa prihlásili (poradie je pre každý daný študijný program vždy iba jedno) a môžu byť prijatí podľa svojich výsledkov na maturitnom vysvedčení a na základe toho priradenej pozície v poradí pre prijatie, a to v rámci limitov daných vyučovacími kapacitami fakulty. Celková pozícia uchádzača vo výslednom poradí je vypočítaná na základe stanoveného algoritmu, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/).

V zmysle § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Vzhľadom na vyššie uvedené je uchádzač, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na štúdium, povinný do 7 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí oznámiť fakulte, či sa na štúdium zapíše. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v zákonom určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

V prípade, že sa ktorýkoľvek uchádzač o bakalárske štúdium nepreukáže takým maturitným vysvedčením, na ktorom je jedným z absolvovaných predmetov Slovenský jazyk, je povinný na fakulte absolvovať overenie jazykovej spôsobilosti študovať bakalársky študijný program v slovenskom jazyku. Ak sa uvedený uchádzač nezúčastní overenia jazykovej spôsobilosti, alebo neuspel na overení jazykovej spôsobilosti študovať študijný program v slovenskom jazyku, bude vyradený z poradia pre prijatie (resp. aj napriek návrhu na prijatie v prípade známkového priemeru z maturitného vysvedčenia nižšieho, než 1.5 alebo aj napriek úspešnému absolvovaniu SCIO testu s percentilom viac ako 50 vrátane).

Upresnenie podmienok pre prijatie uchádzačov podľa jednotlivých kategórií uchádzačov je v nasledujúcom texte.

Štandardne prihlásení uchádzači o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa) 

Za štandardne prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa) sa považujú uchádzači s riadnym maturitným vysvedčením so známkami za maturitnú skúšku a uvedeným názvom absolvovanej strednej školy.

Požadované doklady:

 1. riadne a úplne vypísaná elektronická prihláška (zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku) alebo papierová prihláška na štúdium doručená na adresu fakulty do stanoveného termínu, vrátane príloh uvedených v nasledujúcich bodoch;
 2. úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (doručiť poštou alebo osobne na FMEO);
 3. v prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu mimo územia Slovenskej republiky je povinnosťou doručiť doklad o nostrifikácii, t. j. rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní;
 4. štruktúrovaný životopis (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);
 5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);


Ďalšie informácie:

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 30.04.2024.

Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive. Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku. Uchádzač uvádza v prihláške svoju vlastnú mailovú adresu a telefónne číslo.

Uchádzači, ktorí maturitnú skúšku vykonajú v šk. roku 2023/2024, bezodkladne po maturitnej skúške pošlú alebo osobne doručia na adresu FMEO úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia so známkami (s doručením do 17.06.2024 pre prvé kolo prijímacieho konania).

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu mimo územia Slovenskej republiky, musia k prihláške do 17.06.2024 doložiť úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania s maturitou alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť). Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikáciu) vydá Regionálny úrad školskej správy v SR (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ-po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/.

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – na rôzne študijné programy aj formy štúdia. Za prihlásenie sa na každý jeden zo študijných programov fakulty v danom stupni štúdia platí uchádzač vždy rovnaký poplatok. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu-ekonomiky-a-obchodu/), ktorú odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je PhDr. Tatiana Pethő, PhD. (tatiana.petho@unipo.sk).

Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO, a to v 1.termíne v mesiaci máj 2024 (termín bude upresnený na webovom sídle FMEO). Zúčastniť sa ho sú povinní všetci uchádzači, ktorí nemajú na maturitnom vysvedčení známku zo slovenského jazyka. Zúčastniť sa ho sú povinní aj tí uchádzači, ktorých maturitná skúška sa bude realizovať neskôr, ale nemajú predpoklad absolvovania tohto predmetu na maturitnej skúške. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť. Elektronickú pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 vykonať iba raz. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy a vznikne mu povinnosť overenia jazykovej spôsobilosti, podrobí sa tomuto overeniu iba raz.

 

Neštandardne prihlásení uchádzači o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa)

Za prihlásených uchádzačov, ktorí nie sú štandardne prihlásení, sú považovaní uchádzači, ktorí:

- sa nepreukážu kompletným (štandardným) maturitným vysvedčením, obsahujúcim známky za jednotlivé predmety;

- sa preukážu maturitným vysvedčením, v ktorom nie je uvedený názov absolvovanej strednej školy.

Požadované doklady:

 1. riadne a úplne vypísaná elektronická prihláška (zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku) alebo papierová prihláška na štúdium doručená na adresu fakulty do stanoveného termínu, vrátane príloh uvedených v nasledujúcich bodoch;
 2. úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (bez známok z maturitnej skúšky);
 3. úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (doručiť poštou alebo osobne na FMEO);
 4. nostrifikácia, t. j. rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (v prípade uchádzača, ktorý absolvoval strednú školu mimo územia Slovenskej republiky);
 5. štruktúrovaný životopis (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);
 6. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky).

Ďalšie informácie:

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 30.04.2024.

Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive. Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku. Uchádzač uvádza v prihláške svoju vlastnú mailovú adresu a telefónne číslo.

K prihláške musia byť do 17.06.2024 doložené úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť).

Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikácia) vydá Regionálny úrad školskej správy v SR (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ- po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/.

Podmienkou pre prijatie uchádzačov bez uvedeného typu strednej školy a/alebo bez známok z maturitnej skúšky na štúdium prvého stupňa štúdia v slovenskom jazyku je vykonanie diferenčného testu1 a súčasne preukázanie jazykovej spôsobilosti študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré budú realizované spravidla písomnou formou v slovenskom jazyku a sú povinné bez výnimky pre každého uchádzača, ktorý predloží maturitné vysvedčenie bez známok a/alebo uvedenia názvu absolvovanej strednej školy.

Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti sa budú konať prezenčne v ten istý deň v jednom časovom intervale na pôde FMEO v predpokladanom prvom kole v mesiaci máj 2024. O ďalších kolách bude zverejnená informácia na https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/. Diferenčný test bude zo základného učiva slovenského gymnázia v predmete Občianska náuka, časť: Základy ekonómie a ekonomiky (ŠLOSÁR, R. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: SPN /viaceré vydania). Tematické okruhy k diferenčnému testu budú zverejnené na webovom sídle fakulty v sekcii Vzdelávanie/Informácie pre uchádzačov (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/). Ak uchádzač absolvoval diferenčný test a v určenom termíne doložené maturitné vysvedčenie obsahuje známky z maturity, tak v tomto prípade sa berie do úvahy pre účely zaradenia do poradia pre prijatie predložené maturitné vysvedčenie uchádzača. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť. Uchádzač, ktorý sa nepreukázal známkou zo slovenského jazyka na maturitnom vysvedčení, a ktorý sa ani nezúčastní overenia jazykovej spôsobilosti alebo neuspel na overení jazykovej spôsobilosti študovať v slovenskom jazyku, bude vyradený z poradia pre prijatie.

Pozvánku na diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti spolu zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 vykonať iba raz. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz.

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – na rôzne študijné programy aj formy štúdia. Za prihlásenie sa na každý jeden zo študijných programov fakulty v danom stupni štúdia platí uchádzač vždy rovnaký poplatok. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu-ekonomiky-a-obchodu/), ktorú odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je PhDr. Tatiana Pethő, PhD. (tatiana.petho@unipo.sk).

Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanov i fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

________________________
Poznámka: Diferenčný test plní úlohu testu všeobecných študijných predpokladov

 Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná. 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU na akademický rok 2024/2025Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Algoritmus prijímania na vysokoškolské štúdium prvého stupňa štúdia (bakalárske štúdium) na FMEO PU v ak. roku 2024/2025

 

 

 

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethő, PhD.
tatiana.petho@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

V prípade, že uchádzač vykonáva diferenčný test, okruhy sú zverejnené na webovom sídle fakulty:

Okruhy diferenčného testu programu Manažment 1. stupeň • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 790 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2024 14:37

Upozorniť na neaktuálne údaje