Obchodný manažment a marketing

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu získa vedomosti a nadobudne zručnosti a kompetentnosti:

Vedomosti:

 • všeobecné vedomosti na úrovni syntézy,
 • praktické a metodologické vedomosti z danej oblasti,
 • znalosť právnych predpisov z oblasti obchodného práva,
 • vedomosti o princípoch, procesoch, postupoch, praktikách, metódach a technikách v manažmente,
 • poznatky z ekonomickej teórie a príbuzných disciplín,
 • chápanie ekonomiky podnikateľského subjektu všeobecne,
 • vedomosti z jednotlivých funkčných oblastí ekonomického subjektu,
 • znalosť procesu predaja a s tým súvisiacich postupov a znalosť procesov riadenia predajnej sily a obchodných tímov,
 • znalosť metód výskumu trhu, konkurenčných analýz a spotrebiteľských prieskumov,
 • vedomosti o princípoch, nástrojoch a procesoch v marketingu podnikov obchodu a služieb,
 • vedomosti v oblasti tvorby marketingovej stratégie podniku obchodu a služieb,
 • pochopenie zásad, princípov, nástrojov a procesov marketingovej komunikácie,
 • znalosť priebehu a zložiek marketingovej komunikácie,
 • znalosť zásad riadenia, merania výkonov a kontroly činností pracovných pozícii v marketingovom útvare podniku obchodu a služieb,
 • definovanie pojmov, charakterizovanie jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu a znalosť nákupnej cesty zákazníka v digitálnom prostredí.

 Zručnosti:

 • stanoviť a vyhodnotiť myšlienku, ciele a stratégie spoločnosti, ako aj posúdiť organizáciu a rozvoj spoločnosti;
 • riadiť praktické projekty a obchodné procesy na operatívnej a taktickej úrovni;
 • posúdiť prevádzkové ekonomické problémy, účty spoločnosti, ako aj pripraviť prevádzkové rozpočty spoločnosti;
 • posúdiť prevádzkové, logistické, obchodné a marketingové problémy v spoločnosti a pripraviť návrhy akčných plánov;
 • vypracovať, implementovať, monitorovať a kontrolovať strategické marketingové plány, aby sa zabezpečil súlad s poslaním organizácie;
 • robiť rozhodnutia na základe analýzy trhového prostredia;
 • identifikovať trhové príležitosti a vyberať tie najvhodnejšie pre organizáciu;
 • vypracovať marketingové plány a plány podielu na trhu pre dané obdobie;
 • navrhovať riešenia v rámci predaja, nákupu alebo marketingu;
 • riadiť rôzne dôležité funkcie pre nákupné, predajné a marketingové aktivity v spoločnosti s porozumením spoločenských a okolitých hodnôt na globálnom trhu;
 • komunikovať otázky zamerané na prax a navrhovať riešenia v oblasti predaja, nákupu a marketingu;
 • uplatniť logistický pohľad na obchodné aktivity spoločnosti a pripraviť akčné plány pre obsah vrátane aplikácie obchodného práva v každodennej praxi;
 • plánovať, pripraviť a implementovať analýzy trhu a rozvíjať akčné plány v oblasti obchodu a predaja;
 • riadiť praktické problémy a obchodné projekty na operatívnej a taktickej úrovni;
 • vypracovať programy na skúmanie a analýzu konkurencie na trhu a na identifikáciu následných príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok s cieľom podporiť rozhodovanie;
 • prijímať rozhodnutia týkajúce sa stanovenia ceny, dizajnu, inovácie a umiestnenia produktu a služieb prostredníctvom znalostí trhu;
 • navrhnúť a vyvinúť efektívny marketingový komunikačný mix na dosiahnutie marketingových cieľov a rozvoja komerčného podnikania;
 • podieľať sa na koordinácii a vykonávaní komunikačných úloh v spoločnosti;
 • budovať znalostné siete a zapájať sa do zdieľania vedomostí vo vzťahu k podnikaniu;
 • vytvárať koncepcie a prijímať rozhodnutia v oblasti distribučnej politiky produktov;  
 • diagnostikovať, formulovať a implementovať inovatívne stratégie v rôznych typoch organizácií s cieľom rozvíjať vzťahy s verejnosťou spoločnosti a dosiahnuť ciele trhového podielu;
 • pracovať ako podnikateľ rozvíjaním podnikateľských schopností a znalostí najnovších technológií a marketingových trendov;
 • vypracovať na základe marketingového výskumu vo vzťahu k situácii na trhu koncepty produktov a overiť uskutočniteľnosť na danom trhu s cieľom posilniť a rozvíjať produktové portfólio spoločnosti;
 • viesť a koordinovať vývoj nových produktov a upravovať existujúce produkty tak, aby vyhovovali meniacim sa trhovým príležitostiam.

Kompetentnosti:

 • autonómia,
 • schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy v meniacom sa prostredí,
 • schopnosť plánovať, autonómne a zodpovedne sa rozhodovať,
 • schopnosť myslieť strategicky,
 • kritickosť, analytickosť, tvorivosť a pružnosť v myslení (samostatnosť, adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť),
 • sociálne kompetencie, najmä komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • schopnosť tímovej práce,
 • schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská,
 • schopnosť analyzovať údaje (matematické, štatistické, finančné atď.),
 • schopnosť odborne zabezpečovať podnikateľské činnosti a manažovať inovácie.

Bakalársky študijný program Obchodný manažment a marketing pripravuje študentov na profesionálnu kariéru v oblasti obchodu, obchodného manažmentu a marketingu v domácom aj medzinárodnom prostredí. Študijný program je koncipovaný tak, aby študenti získali vedomosti, oboznámili sa s teóriou a metodikou z dôležitých disciplín v oblasti riadenia, obchodu a marketingu, vďaka čomu sa budú môcť uplatniť napr. ako odborníci na procesy manažmentu obchodnej prevádzky, oblasť podnikovej ekonomiky, marketingovej komunikácie, elektronického obchodu či manažment obchodnej podnikateľskej činnosti. Absolvovaním bakalárskeho študijného programu nadobudnú študenti vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť.

Absolvovanie študijného programu umožní absolventom v rámci zodpovedajúcej úrovne Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) vykonávať nasledujúce povolania špecifikované v Národnej sústave kvalifikácií:

V Národnej sústave povolaní v oblasti Obchod, marketing a reklama zodpovedajú príslušnej úrovni Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) nasledujúce zamestnania, ktoré by mohol vykonávať absolvent študijného programu Obchodný manažment a marketing:

 •  strategický nákupca

Okrem vyššie indikovaných povolaní a zamestnaní umožní získaná kvalifikácia absolventom vykonávať aj ďalšie povolania ako napríklad:

 • manažér obchodnej jednotky, oddelenia,
 • obchodný manažér,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti elektronického obchodu,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti digitálneho marketingu,
 • odborný pracovník a manažér pre oblasť marketingu, značky alebo digitálnych kanálov,
 • manažér zodpovedný za vzťahy so zákazníkmi alebo za vzťahy s verejnosťou a s ďalšími cieľovými skupinami,
 • konzultant pre obchod, marketing, značku alebo vzťahy s verejnosťou,
 • odborný pracovník v oblasti marketingového výskumu, značky resp. produktu alebo analytik,
 • servisný, obchodný alebo produktový zástupca alebo manažér,
 • account manager,
 • konzultant pre médiá, marketing a obchodné činnosti,
 • výkonný reklamný pracovník,
 • odborný pracovník a manažér podpory predaja,
 • produktový manažér,
 • cenový špecialista.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

A) Podmienky prijatia na štúdium v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 15.06.2023.

Zaslanie riadne a úplne vypísanej elektronickej prihlášky alebo papierovej prihlášky na štúdium s prílohami na adresu fakulty do stanoveného termínu. Prílohy:

­- štruktúrovaný životopis (nahrať ako prílohu do e-prihlášky),
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nahrať ako prílohu do e-prihlášky),
- úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (doručiť poštou alebo osobne na FMEO).

Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške.

Uchádzači, ktorí maturitnú skúšku vykonajú v šk. r. 2022/2023, bezodkladne po maturite pošlú úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 15.06.2023 na adresu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – na rôzne študijné programy aj formy štúdia.

Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na webovom sídle FMEO PU v Prešove (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), ktorú odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, ktorým je Mgr. Vladimír Čema, PhD. MBA (vladimir.cema@unipo.sk).

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku (v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Za zahraničného uchádzača o bakalárske štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium mimo územia Slovenskej republiky.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky:

 

A) Zahraniční uchádzači

Podmienkou prijatia na štúdium je predloženie dokladu - Rozhodnutia o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia).

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Ďalšou podmienkou pre prijatie uchádzačov na štúdium prvého stupňa v slovenskom jazyku štúdia je preukázanie jazykovej spôsobilosti študovať v slovenskom jazyku. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium je uvedený v bode A. V zmysle uvedeného sú podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium nasledovné:

1. Posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2023/2024 na FMEO pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia je 15. 06. 2023. Elektronickú alebo papierovú prihlášku je nutné podaťkompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu.

2. K prihláške musia byť najneskôr do 15. 07. 2023 doložené doklady úradne preložené  a overené o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť). 

3. Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Regionálnym úradom školskej správy (v SR) (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ-po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/).

4. Životopis a motivačný list (v slovenskom jazyku).

5. Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

6. Súčasťou prijímacieho konania pre štúdium v slovenskom jazyku je overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou alebo písomnou formou v slovenskom jazyku (forma sa určí podľa aktuálnej  situácie)  a je povinné bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať. Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO.

7. Pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2023/2024 vykonať iba raz! Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, overenie jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz.

8. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

9. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

10. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

B)  Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko

Ak ide o uchádzačov, ktorí nemôžu preukázať ukončené stredné vzdelanie, základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia v slovenskom jazyku pre uchádzačov bez dokladov o vzdelaní je test všeobecných študijných predpokladov spojený s overením jazykovej spôsobilosti študovať v slovenskom jazyku. Uchádzači s dokladom o vzdelaní vykonajú iba overenie jazykovej spôsobilosti študovať v slovenskom jazyku. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko  na bakalárske štúdium nasledovné:

1. Posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2023/2024 na FMEO pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko je 15. 06. 2023. Prihlášku je nutné podaťkompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive.

2. K prihláške musia byť najneskôr do 15. 06. 2023 doložené doklady (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť):

a) rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Regionálnym úradom školskej správy (v SR) (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ-po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/) – ak uchádzač vie dokladovať ukončené vzdelanie,

b) overená kópia dokladu o azyle, doplnkovej ochrane alebo dočasnom útočisku,

c) čestné vyhlásenie o dosiahnutom vzdelaní – ak uchádzač nevie dokladovať ukončené vzdelanie,

d) životopis a motivačný list v slovenskom jazyku,

e) doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

3. Súčasťou prijímacieho konania pre štúdium v slovenskom jazyku je:

a) pre uchádzača, ktorý nemôže preukázať ukončené stredné vzdelanie: test všeobecných študijných predpokladov a overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou alebo písomnou formou v slovenskom jazyku (forma sa určí podľa aktuálnej situácie)  a je povinné bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať. Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO,

b) pre uchádzača, ktorý dokladuje ukončené stredné vzdelanie: overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou alebo písomnou formou v slovenskom jazyku (forma sa určí podľa aktuálnej situácie)  a je povinné bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať. Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO,

4. Pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 10 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti a test všeobecných študijných predpokladov môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2023/2024 vykonať iba raz! Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, overenie jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz.

5. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

6. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

7. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

viď Prijímacie konanie - spôsob realizácieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

Mgr. Vladimír Čema, PhD. MBA
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie – spôsob realizácie je rovnaký pre každý z bakalárskych študijných programov na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove (v slovenskom jazyku):

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium:

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní v prijímacom konaní  bez vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači o štúdium môžu v prípade záujmu vykonať NEPOVINNÝ test SCIO (viac na www.scio.cz).

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárskeho), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane)  -  ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z maturitnej skúšky, pri dodržaní podmienky predloženia svojho platného maturitného vysvedčenia.  Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude doloženie maturitného vysvedčenia.

Prijatí budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárske), ktorí sa umiestnia v poradí od najlepšieho výsledku do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty.

Poradie uchádzačov pre prijatie na bakalárske štúdium sa vytvorí výlučne na základe uznania výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania bonusov. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu. V prvom kroku algoritmu sa poradie vytvára na základe aritmetických priemerov známok z maturitného vysvedčenia so zohľadnením typu strednej školy.

Pre prijatie na bakalárske štúdium budú posudzované výsledky maturitných skúšok všetkých typov, zo všetkých typov škôl v kategóriách:

 • absolventi gymnázia,
 • absolventi inej strednej odbornej školy.

Do poradia pre prijatie na štúdium budú zaradení na príslušných pozíciách všetci uchádzači, t. j. aj tí uchádzači,ktorí nematurovali z profilových predmetov (matematika a cudzí jazyk). Uchádzač musí predložiť v stanovenom termíne maturitné vysvedčenie o absolvovanej platnej maturitnej skúške; v prípade zahraničného uchádzača aj nostrifikáciu (uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami).  

Na poradie najlepších uchádzačov pre prijatie na štúdium 1. stupňa (bakalárske) budú vplývať najväčšou váhou tieto faktory:

1. Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť).

2. Systém bonusov, o ktoré sa príslušný koeficient znižuje (nepovinná časť):

a) bonus za test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady), bližšie v dokumente Algoritmus vytvárania poradia pre bakalárske štúdium,

b) známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou,

c) bonus za umiestnenie v Ekonomickej olympiáde.

V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých uchádzačov v poradí pre prijatie na základe dosiaľ uplatnených hodnotení rozhodujú o poradí lepšie výsledky z koncoročného vysvedčenia za posledný ročník, ktoré si fakulta dodatočne vyžiada.

Pre všetky tri bakalárske študijné programy sa takto vytvorí 6 samostatných rôznych poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Obchodný manažment a marketing,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Obchodný manažment a marketing,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo.

Všetkým uchádzačom o štúdium odporúčame permanentne sledovať webovú stránku fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), kde budú priebežne publikované všetky schválené upresnenia pre akademický rok 2023/2024.

V rámci štúdia manažmentu študenti absolvujú predovšetkým predmety vytvárajúce profil absolventa – konkrétne študijné plány sú dostupné k nahliadnutiu na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu) v sekcii Vzdelávanie/Akreditované študijné programy (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/).   

 

Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • motivačný list, ktorý dokladuje iba uchádzač zo zahraničia (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.06.2023 08:44

Upozorniť na neaktuálne údaje