Obchodný manažment a marketing

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu získa vedomosti a nadobudne zručnosti a kompetentnosti:

Vedomosti:

 • všeobecné vedomosti na úrovni syntézy,
 • praktické a metodologické vedomosti z danej oblasti,
 • znalosť právnych predpisov z oblasti obchodného práva,
 • vedomosti o princípoch, procesoch, postupoch, praktikách, metódach a technikách v manažmente,
 • poznatky z ekonomickej teórie a príbuzných disciplín,
 • chápanie ekonomiky podnikateľského subjektu všeobecne,
 • vedomosti z jednotlivých funkčných oblastí ekonomického subjektu,
 • znalosť procesu predaja a s tým súvisiacich postupov a znalosť procesov riadenia predajnej sily a obchodných tímov,
 • znalosť metód výskumu trhu, konkurenčných analýz a spotrebiteľských prieskumov,
 • vedomosti o princípoch, nástrojoch a procesoch v marketingu podnikov obchodu a služieb,
 • vedomosti v oblasti tvorby marketingovej stratégie podniku obchodu a služieb,
 • pochopenie zásad, princípov, nástrojov a procesov marketingovej komunikácie,
 • znalosť priebehu a zložiek marketingovej komunikácie,
 • znalosť zásad riadenia, merania výkonov a kontroly činností pracovných pozícii v marketingovom útvare podniku obchodu a služieb,
 • definovanie pojmov, charakterizovanie jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu a znalosť nákupnej cesty zákazníka v digitálnom prostredí.

 

Zručnosti:

 • stanoviť a vyhodnotiť myšlienku, ciele a stratégie spoločnosti, ako aj posúdiť organizáciu a rozvoj spoločnosti;
 • riadiť praktické projekty a obchodné procesy na operatívnej a taktickej úrovni;
 • posúdiť prevádzkové ekonomické problémy, účty spoločnosti, ako aj pripraviť prevádzkové rozpočty spoločnosti;
 • posúdiť prevádzkové, logistické, obchodné a marketingové problémy v spoločnosti a pripraviť návrhy akčných plánov;
 • vypracovať, implementovať, monitorovať a kontrolovať strategické marketingové plány, aby sa zabezpečil súlad s poslaním organizácie;
 • robiť rozhodnutia na základe analýzy trhového prostredia;
 • identifikovať trhové príležitosti a vyberať tie najvhodnejšie pre organizáciu;
 • vypracovať marketingové plány a plány podielu na trhu pre dané obdobie;
 • navrhovať riešenia v rámci predaja, nákupu alebo marketingu;
 • riadiť rôzne dôležité funkcie pre nákupné, predajné a marketingové aktivity v spoločnosti s porozumením spoločenských a okolitých hodnôt na globálnom trhu;
 • komunikovať otázky zamerané na prax a navrhovať riešenia v oblasti predaja, nákupu a marketingu;
 • uplatniť logistický pohľad na obchodné aktivity spoločnosti a pripraviť akčné plány pre obsah vrátane aplikácie obchodného práva v každodennej praxi;
 • plánovať, pripraviť a implementovať analýzy trhu a rozvíjať akčné plány v oblasti obchodu a predaja;
 • riadiť praktické problémy a obchodné projekty na operatívnej a taktickej úrovni;
 • vypracovať programy na skúmanie a analýzu konkurencie na trhu a na identifikáciu následných príležitostí, hrozieb, silných a slabých stránok s cieľom podporiť rozhodovanie;
 • prijímať rozhodnutia týkajúce sa stanovenia ceny, dizajnu, inovácie a umiestnenia produktu a služieb prostredníctvom znalostí trhu;
 • navrhnúť a vyvinúť efektívny marketingový komunikačný mix na dosiahnutie marketingových cieľov a rozvoja komerčného podnikania;
 • podieľať sa na koordinácii a vykonávaní komunikačných úloh v spoločnosti;
 • budovať znalostné siete a zapájať sa do zdieľania vedomostí vo vzťahu k podnikaniu;
 • vytvárať koncepcie a prijímať rozhodnutia v oblasti distribučnej politiky produktov;  
 • diagnostikovať, formulovať a implementovať inovatívne stratégie v rôznych typoch organizácií s cieľom rozvíjať vzťahy s verejnosťou spoločnosti a dosiahnuť ciele trhového podielu;
 • pracovať ako podnikateľ rozvíjaním podnikateľských schopností a znalostí najnovších technológií a marketingových trendov;
 • vypracovať na základe marketingového výskumu vo vzťahu k situácii na trhu koncepty produktov a overiť uskutočniteľnosť na danom trhu s cieľom posilniť a rozvíjať produktové portfólio spoločnosti;
 • viesť a koordinovať vývoj nových produktov a upravovať existujúce produkty tak, aby vyhovovali meniacim sa trhovým príležitostiam.

Kompetentnosti:

 • autonómia,
 • schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy v meniacom sa prostredí,
 • schopnosť plánovať, autonómne a zodpovedne sa rozhodovať,
 • schopnosť myslieť strategicky,
 • kritickosť, analytickosť, tvorivosť a pružnosť v myslení (samostatnosť, adaptabilita, flexibilita, improvizačná spôsobilosť),
 • sociálne kompetencie, najmä komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • schopnosť tímovej práce,
 • schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská,
 • schopnosť analyzovať údaje (matematické, štatistické, finančné atď.),
 • schopnosť odborne zabezpečovať podnikateľské činnosti a manažovať inovácie.

Bakalársky študijný program Obchodný manažment a marketing pripravuje študentov na profesionálnu kariéru v oblasti obchodu, obchodného manažmentu a marketingu v domácom aj medzinárodnom prostredí. Študijný program je koncipovaný tak, aby študenti získali vedomosti, oboznámili sa s teóriou a metodikou z dôležitých disciplín v oblasti riadenia, obchodu a marketingu, vďaka čomu sa budú môcť uplatniť napr. ako odborníci na procesy manažmentu obchodnej prevádzky, oblasť podnikovej ekonomiky, marketingovej komunikácie, elektronického obchodu či manažment obchodnej podnikateľskej činnosti. Absolvovaním bakalárskeho študijného programu nadobudnú študenti vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť.

Absolvovanie študijného programu umožní absolventom v rámci zodpovedajúcej úrovne Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) vykonávať nasledujúce povolania špecifikované v Národnej sústave kvalifikácií:

V Národnej sústave povolaní v oblasti Obchod, marketing a reklama zodpovedajú príslušnej úrovni Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) nasledujúce zamestnania, ktoré by mohol vykonávať absolvent študijného programu Obchodný manažment a marketing:

 •  strategický nákupca

Okrem vyššie indikovaných povolaní a zamestnaní umožní získaná kvalifikácia absolventom vykonávať aj ďalšie povolania ako napríklad:

 • manažér obchodnej jednotky, oddelenia,
 • obchodný manažér,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti elektronického obchodu,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti digitálneho marketingu,
 • odborný pracovník a manažér pre oblasť marketingu, značky alebo digitálnych kanálov,
 • manažér zodpovedný za vzťahy so zákazníkmi alebo za vzťahy s verejnosťou a s ďalšími cieľovými skupinami,
 • konzultant pre obchod, marketing, značku alebo vzťahy s verejnosťou,
 • odborný pracovník v oblasti marketingového výskumu, značky resp. produktu alebo analytik,
 • servisný, obchodný alebo produktový zástupca alebo manažér,
 • account manager,
 • konzultant pre médiá, marketing a obchodné činnosti,
 • výkonný reklamný pracovník,
 • odborný pracovník a manažér podpory predaja,
 • produktový manažér,
 • cenový špecialista.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou.

Pre všetkých štandardne prihlásených uchádzačov platí, že prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa koná bez prijímacej skúšky, t. j. bez fyzickej prítomnosti (ani online). Za štandardne prihlásených uchádzačov sa považujú uchádzači, ktorí poštou alebo osobne doručia do stanoveného dátumu platné maturitné vysvedčenie, ktoré obsahuje známky z maturitnej skúšky a názov absolvovanej strednej školy.

Prednostne (mimo vyhodnocovania algoritmom) budú prijatí tí uchádzači, ktorí:

- boli štandardne prihlásení a dosiahli na akejkoľvek strednej škole aritmetický priemer známok z maturitného vysvedčenia nižší, než 1,5;

- boli prihlásení (štandardne alebo aj neštandardne) a vykonali nepovinný test SCIO (viac na www.scio.cz) „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecní studijní předpoklady) a dosiahli percentil viac ako 50 vrátane.

Všetci uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium na FMEO, sú zoradení do poradia pre prijatie na príslušný študijný program, na ktorý sa prihlásili (poradie je pre každý daný študijný program vždy iba jedno) a môžu byť prijatí podľa svojich výsledkov na maturitnom vysvedčení a na základe toho priradenej pozície v poradí pre prijatie, a to v rámci limitov daných vyučovacími kapacitami fakulty. Celková pozícia uchádzača vo výslednom poradí je vypočítaná na základe stanoveného algoritmu, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/).

V zmysle § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Vzhľadom na vyššie uvedené je uchádzač, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na štúdium, povinný do 7 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí oznámiť fakulte, či sa na štúdium zapíše. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v zákonom určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

V prípade, že sa ktorýkoľvek uchádzač o bakalárske štúdium nepreukáže takým maturitným vysvedčením, na ktorom je jedným z absolvovaných predmetov Slovenský jazyk, je povinný na fakulte absolvovať overenie jazykovej spôsobilosti študovať bakalársky študijný program v slovenskom jazyku. Ak sa uvedený uchádzač nezúčastní overenia jazykovej spôsobilosti, alebo neuspel na overení jazykovej spôsobilosti študovať študijný program v slovenskom jazyku, bude vyradený z poradia pre prijatie (resp. aj napriek návrhu na prijatie v prípade známkového priemeru z maturitného vysvedčenia nižšieho, než 1.5 alebo aj napriek úspešnému absolvovaniu SCIO testu s percentilom viac ako 50 vrátane).

Upresnenie podmienok pre prijatie uchádzačov podľa jednotlivých kategórií uchádzačov je v nasledujúcom texte.

Štandardne prihlásení uchádzači o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa) 

Za štandardne prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa) sa považujú uchádzači s riadnym maturitným vysvedčením so známkami za maturitnú skúšku a uvedeným názvom absolvovanej strednej školy.

Požadované doklady:

 1. riadne a úplne vypísaná elektronická prihláška (zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku) alebo papierová prihláška na štúdium doručená na adresu fakulty do stanoveného termínu, vrátane príloh uvedených v nasledujúcich bodoch;
 2. úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (doručiť poštou alebo osobne na FMEO);
 3. v prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu mimo územia Slovenskej republiky je povinnosťou doručiť doklad o nostrifikácii, t. j. rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní;
 4. štruktúrovaný životopis (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);
 5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);


Ďalšie informácie:

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 30.04.2024.

Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive. Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku. Uchádzač uvádza v prihláške svoju vlastnú mailovú adresu a telefónne číslo.

Uchádzači, ktorí maturitnú skúšku vykonajú v šk. roku 2023/2024, bezodkladne po maturitnej skúške pošlú alebo osobne doručia na adresu FMEO úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia so známkami (s doručením do 17.06.2024 pre prvé kolo prijímacieho konania).

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu mimo územia Slovenskej republiky, musia k prihláške do 17.06.2024 doložiť úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania s maturitou alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť). Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikáciu) vydá Regionálny úrad školskej správy v SR (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ-po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/.

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – na rôzne študijné programy aj formy štúdia. Za prihlásenie sa na každý jeden zo študijných programov fakulty v danom stupni štúdia platí uchádzač vždy rovnaký poplatok. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu-ekonomiky-a-obchodu/), ktorú odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je PhDr. Tatiana Pethő, PhD. (tatiana.petho@unipo.sk).

Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

Overenie jazykovej spôsobilosti sa bude konať prezenčne na pôde FMEO, a to v 1.termíne v mesiaci máj 2024 (termín bude upresnený na webovom sídle FMEO). Zúčastniť sa ho sú povinní všetci uchádzači, ktorí nemajú na maturitnom vysvedčení známku zo slovenského jazyka. Zúčastniť sa ho sú povinní aj tí uchádzači, ktorých maturitná skúška sa bude realizovať neskôr, ale nemajú predpoklad absolvovania tohto predmetu na maturitnej skúške. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť. Elektronickú pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 vykonať iba raz. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy a vznikne mu povinnosť overenia jazykovej spôsobilosti, podrobí sa tomuto overeniu iba raz.

 

Neštandardne prihlásení uchádzači o bakalárske štúdium (štúdium 1. stupňa)

Za prihlásených uchádzačov, ktorí nie sú štandardne prihlásení, sú považovaní uchádzači, ktorí:

- sa nepreukážu kompletným (štandardným) maturitným vysvedčením, obsahujúcim známky za jednotlivé predmety;

- sa preukážu maturitným vysvedčením, v ktorom nie je uvedený názov absolvovanej strednej školy.

Požadované doklady:

 1. riadne a úplne vypísaná elektronická prihláška (zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku) alebo papierová prihláška na štúdium doručená na adresu fakulty do stanoveného termínu, vrátane príloh uvedených v nasledujúcich bodoch;
 2. úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (bez známok z maturitnej skúšky);
 3. úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia (doručiť poštou alebo osobne na FMEO);
 4. nostrifikácia, t. j. rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (v prípade uchádzača, ktorý absolvoval strednú školu mimo územia Slovenskej republiky);
 5. štruktúrovaný životopis (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky);
 6. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (možné nahratie ako prílohy do e-prihlášky).

Ďalšie informácie:

Termín zaslania prihlášky na štúdium je do 30.04.2024.

Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive. Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu FMEO aj vytlačenú a podpísanú prihlášku. Uchádzač uvádza v prihláške svoju vlastnú mailovú adresu a telefónne číslo.

K prihláške musia byť do 17.06.2024 doložené úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť).

Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (tzv. nostrifikácia) vydá Regionálny úrad školskej správy v SR (informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.russ- po.sk/949-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/.

Podmienkou pre prijatie uchádzačov bez uvedeného typu strednej školy a/alebo bez známok z maturitnej skúšky na štúdium prvého stupňa štúdia v slovenskom jazyku je vykonanie diferenčného testu1 a súčasne preukázanie jazykovej spôsobilosti študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré budú realizované spravidla písomnou formou v slovenskom jazyku a sú povinné bez výnimky pre každého uchádzača, ktorý predloží maturitné vysvedčenie bez známok a/alebo uvedenia názvu absolvovanej strednej školy.

Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti sa budú konať prezenčne v ten istý deň v jednom časovom intervale na pôde FMEO v predpokladanom prvom kole v mesiaci máj 2024. O ďalších kolách bude zverejnená informácia na https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/. Diferenčný test bude zo základného učiva slovenského gymnázia v predmete Občianska náuka, časť: Základy ekonómie a ekonomiky (ŠLOSÁR, R. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: SPN /viaceré vydania). Tematické okruhy k diferenčnému testu budú zverejnené na webovom sídle fakulty v sekcii Vzdelávanie/Informácie pre uchádzačov (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/). Ak uchádzač absolvoval diferenčný test a v určenom termíne doložené maturitné vysvedčenie obsahuje známky z maturity, tak v tomto prípade sa berie do úvahy pre účely zaradenia do poradia pre prijatie predložené maturitné vysvedčenie uchádzača. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť. Uchádzač, ktorý sa nepreukázal známkou zo slovenského jazyka na maturitnom vysvedčení, a ktorý sa ani nezúčastní overenia jazykovej spôsobilosti alebo neuspel na overení jazykovej spôsobilosti študovať v slovenskom jazyku, bude vyradený z poradia pre prijatie.

Pozvánku na diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti spolu zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v priebehu celého prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 vykonať iba raz. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, diferenčný test a overenie jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz.

Uchádzač o štúdium na FMEO môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – na rôzne študijné programy aj formy štúdia. Za prihlásenie sa na každý jeden zo študijných programov fakulty v danom stupni štúdia platí uchádzač vždy rovnaký poplatok. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu-ekonomiky-a-obchodu/), ktorú odporúčame permanentne sledovať.

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je PhDr. Tatiana Pethő, PhD. (tatiana.petho@unipo.sk).

Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanov i fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

________________________
Poznámka: Diferenčný test plní úlohu testu všeobecných študijných predpokladov

 Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU na akademický rok 2024/2025Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Algoritmus prijímania na vysokoškolské štúdium prvého stupňa štúdia (bakalárske štúdium) na FMEO PU v ak. roku 2024/2025Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethő, PhD.
tatiana.petho@unipo.sk)

Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

V prípade, že uchádzač vykonáva diferenčný test, okruhy sú zverejnené na webovom sídle fakulty:

Okruhy diferenčného testu programu Manažment 1. stupeň • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 790 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2024 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje