Data science v ekonómii

Štúdium študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomicképoznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovnivýrobných a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov. Štúdium posky-tuje systematické poznatky pre jednotlivé etapy využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických prob-lémov: od analýzy problému cez konštrukciu ekonomicko-matematického modelu a identifikáciu úloh, výber metód pre riešenie identifikovaných úlohaž po riešenie úloh s využitím adekvátneho softvéru a verifikáciu výrokovej schopnosti v procese ekonomického rozhodovania. Absolventi majú nazáklade získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytickýcha rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a v obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v topmanažmenterôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacieDoplňujúce informácie

                                                      Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského vBratislave (okrem uchádzačov zČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho vzahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Marian Reiff, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 823

e-mail: marian.reiff@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 eur (bez nároku na znížený poplatok).

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie je zverejnená na stránke:

https://euba.sk/uchadzac

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Absolventi prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom programe sú prijatí bez prijímacej skúšky.Testy

-  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o údajoch k platbe sú zverejnené na stránke

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Silvia Zelinová, PhD. – silvia.zelinova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 11:39

Upozorniť na neaktuálne údaje