Hospodárska informatika

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu hospodárska informatika ovláda vedecké analytické metódy používané pri analýze informačných tokov a informačných procesov. Absolventi dokážu tvorivo analyzovať veľké objemy dát z databáz ako aj iných, neštruktúrovaných zdrojov dát, pre riešenie rôznych typov úloh. Absolvent dokáže riešiť optimalizačné a rozhodovacie úlohy, modelovať javy a udalosti sich informačným zabezpečením, navrhovať vhodné informačné technológie a implementovať navrhnuté modely, architektúry, algoritmy. Je schopný riešiť vedecko-výskumné úlohy voblasti hospodárskej informatiky.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Hospodárska informatika vie modelovať a racionalizovať podnikové procesy v organizácii, najmä s využitím rôznych typov informačných systémov a služieb. Absolvent vie analyzovať, navrhovať a vylepšovať spôsoby zabezpečenia a riadenia IT služieb v organizáciách. Ovláda základné manažérske prístupy, vrátane projektového manažmentu a manažmentu znalostí. Kombinácia základného ekonomického a kvalitného informatického vzdelania umožňuje absolventovi dobre sa orientovať v riešení informačných a ekonomických úloh vo všetkých sférach hospodárstva a pri riešení využívať moderné informačné technológie, vrátane inteligentných a znalostných prístupov. Absolvent je schopný riadiť projektantské a programátorské tímy v oblasti hospodárstva a verejnej správy, bude vedieť definovať podstatu navrhovaných riešení, identifikovať organizačné, technické a personálne predpoklady pre ich zavedenie. Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené teoretické vedomosti, experimentálnu zručnosť a praktické skúsenosti ako aj zvládnuť metodiku vedeckej práce a pripraví ho tak na samostatnú vedeckú prácu. Uplatnenie absolventov je hlavne vo výskumných ústavoch, na vysokých školách a v priemysle pri riešení zložitých technicko-ekonomických úloh.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyPodmienky pre zahraničných študentov

Znalosť anglického jazyka (English language)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForma prijímacej skúšky

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 13.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.04.2018 13:31

Upozorniť na neaktuálne údaje