University

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

University logo

University profile

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Study places

Seat of the university

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 111

033/5565 120

 

Faculty of Mass Media Communication

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 424

033/5503 236

 

Faculty of Natural Sciences

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 316

 

Faculty of Social Sciences

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/55 65 525

 

Faculty of Arts

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 279

033/5565 106

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter