University

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

University logo

University profile

Návrh zákona, ktorým bola univerzita zriadená, vychádzal z koncepcie kresťanských tradícií, ktorými bolo mesto Trnava ovplyvnené. Univerzita sa tak postupne formovala v duchu v zákone deklarovaných demokratických, kresťanských a národných hodnôt a ideálov, pričom jej absolventi sú predurčení rozvíjať slovenskú vedu, kultúru a vzdelanie v nadväznosti na národné, európske aj svetové dedičstvo.

Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste, obohacuje kultúrny, spoločenský a intelektuálny život mesta Trnava a celého regiónu. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v duchu modernej a ústretovej spolupráce s cieľom byť plnohodnotným subjektom života v celom kraji.

Prioritou UCM v Trnave je poskytovať kvalitné vzdelania. Na tejto akademickej inštitúcii v súčasnosti pôsobí 50 profesorov, 63 docentov a vyše 200 odborných asistentov. Pôsobia nielen ako učitelia, ale aj vedci a  výskumníci s bohatou publikačnou a výskumnou činnosťou. Akademickú obec tvoria odborníci nielen zo Slovenska, ale vďaka rozvíjanej bilaterálnej spolupráci, podpore mobility a internacionalizácii, aj zo sveta.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa od ostatných vysokých škôl vyznačuje svojou jedinečnosťou a ktorá za svoje prednosti považuje pomerne stabilný záujem uchádzačov o štúdium, rozvoj vedy a výskumu v humanitných, spoločenských a prírodných vedách, rozširujúce sa medzinárodné vzťahy s univerzitnými pracoviskami a inštitúciami a dobré väzby s podnikateľským zázemím regiónu i Slovenska. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti poskytuje vzdelanie na:

  • Fakulte masmediálnej komunikácie
  • Fakulte prírodných vied
  • Fakulte sociálnych vied
  • Filozofickej fakulte
  • Fakulta zdravotníckych vied
  • Inštitút manažmentu.

Má akreditované práva uskutočňovať študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia i práva v siedmych študijných odboroch vykonávať habilitačné konanie a práva na vymenovanie profesorov Študentom poskytuje dostatok priestoru či už vo filozofickej, sociálnej, masmediálnej alebo marketingovej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií a liečebnej rehabilitácie. Podľa hodnotení svetových rebríčkov v súčasnosti patrí medzi úspešné univerzity a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Study places

Seat of the university

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 111

033/5565 120

 

Faculty of Mass Media Communication

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 424

033/5503 236

 

Faculty of Natural Sciences

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 316

 

Faculty of Social Sciences

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/55 65 525

 

Fakulta zdravotníckych vied

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/ 55 65 731

 

Faculty of Arts

Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava

033/5565 279

033/5565 106

Calendar of Terms

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter