Logo univerzity

Study programmes

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
English Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
English Language and Culture in Specialized Communication (external)
English Language and Culture in Specialized Communication (external)
Ethnology and Non-European Studies (full-time)
Ethnology and Non-European Studies (external)
Ethnology and Non-European Studies (external)
German Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
German Language and Culture in Specialized Communication (external)
German Language and Culture in Specialized Communication (external)
History and Applied History in Cyberspace (external)
History and Applied History in Cyberspace (external)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
History and German Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Philosophy and Applied Philosophy (full-time)
Philosophy and Applied Philosophy (external)
Philosophy and Applied Philosophy (external)
Psychology (full-time)
Psychology (external)
Psychology (external)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (external)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (external)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, external)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, external)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov.

Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov FF UCM  je rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách, alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry. Štúdium svojou flexibilitou garantuje dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, príp. pôsobiť na katedrách vo funkcii asistentov.

Admission procedure

Ethnology and Non-European Studies Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Teaching Civics and Slovak Language and Literature Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Teaching History and Russian Language and Literature Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Russian Language and Culture in Specialized Communication Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Teaching History and Slovak Language and Literature Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

German Language and Culture in Specialized Communication Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

History and Civics teaching Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Teaching Civics and Slovak Language and Literature Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

German Language and Culture in Specialized Communication Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Boarding

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Andrej Brník, PhD. (andrej.brnik@ucm.sk)
Last update: 29.11.2022 20:54

Draw attention to not topical data