Logo univerzity

Study programmes

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
anglický jazyk a literatúra (full-time)
anglický jazyk a literatúra (external)
etnológia a blízkovýchodné štúdiá (full-time)
etnológia a blízkovýchodné štúdiá (external)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (external)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (full-time)
filozofia a aplikovaná filozofia (full-time)
filozofia a aplikovaná filozofia (external)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (external)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (full-time)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
psychológia (external)
psychológia (full-time)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (external)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (external)

Faculty profile

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spájala pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov.

Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v  Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov FF UCM  je rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách, alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale sa uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry. Štúdium svojou flexibilitou garantuje dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, príp. pôsobiť na katedrách vo funkcii asistentov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Last update: 23.09.2020 07:40

Draw attention to not topical data