Logo univerzity

Study programmes

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
anglický jazyk a literatúra (full-time)
anglický jazyk a literatúra (external)
etnológia a blízkovýchodné štúdiá (full-time)
etnológia a blízkovýchodné štúdiá (external)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (full-time)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (external)
filozofia a aplikovaná filozofia (full-time)
filozofia a aplikovaná filozofia (external)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (full-time)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (external)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
psychológia (full-time)
psychológia (external)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (full-time)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (external)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (external)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (external)

Faculty profile

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spájala pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov.

Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v  Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov FF UCM  je rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách, alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale sa uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry. Štúdium svojou flexibilitou garantuje dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, príp. pôsobiť na katedrách vo funkcii asistentov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Last update: 23.09.2020 07:40

Draw attention to not topical data