Logo univerzity

Study programmes

English Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
English Language and Culture in Specialized Communication (external)
English Language and Culture in Specialized Communication (external)
Ethnology and Non-European Studies (full-time)
Ethnology and Non-European Studies (external)
Ethnology and Non-European Studies (external)
German Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
German Language and Culture in Specialized Communication (external)
German Language and Culture in Specialized Communication (external)
History and Applied History in Cyberspace (full-time)
History and Applied History in Cyberspace (external)
History and Applied History in Cyberspace (external)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
History and Civics teaching (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
History and German Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Philosophy and Applied Philosophy (full-time)
Philosophy and Applied Philosophy (external)
Philosophy and Applied Philosophy (external)
Psychology (full-time)
Psychology (external)
Psychology (external)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (full-time)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (external)
Russian Language and Culture in Specialized Communication (external)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Civics and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Civics (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching History and Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, external)
Teaching Slovak Language and Literature and English Language and Literature (anglický jazyk a literatúra, external)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)
Teaching Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), external)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov.

Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov FF UCM  je rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách, alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry. Štúdium svojou flexibilitou garantuje dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, príp. pôsobiť na katedrách vo funkcii asistentov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Boarding

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Andrej Brník, PhD. (andrej.brnik@ucm.sk)
Last update: 29.11.2022 20:54

Draw attention to not topical data