Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 21.4.2020 a vznikla transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR). Svoju činnosť začala Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV) v Trnave 1.6.2020. Fakulta prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. FZV zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v študijnom odbore Zdravotnícke vedy. Odbor vychováva absolventov do praxe, pretože odborníci uvedených profesií majú veľmi dobrú uplatniteľnosť na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí. Na FZV sú akreditované dva študijné programy v prvom stupni  vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Fyzioterapia a v študijnom programe Rádiologická technika. V druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Fyzioterapia. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je od AR 2022/2023 zabezpečovaný v študijnom programe Fyzioterapia.

Bližšie informácie ohľadom Fakulty zdravotníckych vied UCM sú dostupné na web stránke univerzity https://fzv.ucm.sk

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Boarding

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: PhDr. Jana Stanová (jana.stanova@ucm.sk)
Last update: 22.09.2023 14:10

Draw attention to not topical data