Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxouŠtudijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v  dennej  a  externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálne služby a poradenstvo  v magisterskom stupni štúdia:  verejná  správa, európske štúdiá a politiky,  sociálne  služby  a  poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: európske štúdiá a politiky, verejná politika a verejná správa, sociálna politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, ktoré získala ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Študenti na Fakulte sociálnych vied žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť zaujímavých odborných, kultúrnych i športových podujatí, ktoré organizuje fakulta v duchu dávnej myšlienky Kalokagatie  vyjadrujúcej spojenie vzdelávania so športom a kultúrou.

Fakulta sociálnych vied verejne prezentuje odvážne ambície stať sa lídrom v odbore s cieľom poukázať na možnosti a perspektívy zlepšenia sa v prospech vlastných aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s dôrazom na rozvoj regiónu a rast vzdelanostnej úrovne ako aj vedecko-technického pokroku.

Admission procedure

Social Services and Counselling Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

European Studies and Policies Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Social Services and Counselling Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Social Services and Counselling Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

European Studies and Policies Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

European Studies and Policies Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Public Administration Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Public Administration Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Public Administration Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 30.07.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Boarding

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)
Last update: 29.05.2023 10:48

Draw attention to not topical data