University of Economics in Bratislava

Faculty of Applied Languages

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov  výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Fakulta zabezpečuje prípravu odborníkov v študijnom programe študijného odboru Cudzie jazyky a kultúra na 1. stupni štúdia aj na 2. stupni štúdia.

Študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2. stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku, podľa vybranej jazykovej kombinácie. Absolvent získa základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných disciplín, patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (zuzana.juhaszova@euba.sk)
Last update: 20.01.2020 11:54

Draw attention to not topical data