University of Economics in Bratislava

Faculty of Business Management

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. Pripravuje odborníkov v študijných programoch štúdijného odboru ekonómia a manažment - na 1., 2. a 3. stupni štúdia. Fakulta podnikového manažmentu poskytuje vzdelávanie v týchto štúdijných programoch: 

I. stupeň "bakalársky" štúdia (denná forma)

  • ekonomika a manažment podniku
  • ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)

II. stupeň "inžiniersky" štúdia (denná forma)

  • ekonomika podniku (študijné špecializácie: Riadenie hodnotových procesov pondiku, Podniková logistika),
  • všeobecný manažment (študijné špecializácie: Podnikový manažment, Personálny manažment, Finančný manažment, Informačný manažment),
  • všeobecný manažment - podnikový manažment (v anglickom jazyku).

III. stupeň (doktorandské) štúdia (denná/externá forma):

  • ekonomika a manažment podniku 
  • ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)

Detailnejšie informácie o štúdijných programoch, profile absolventa a prihláške na štúdium nájdete na: https://fpm.euba.sk/

 

Predchodkyňa Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ako Fakulta výrobno-ekonomická. V rokoch 1959-1969 niesla fakulta názov Fakulta odvetvových ekonomík a v roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (FERVO). Od roku 1992 sa názov fakulty ustálil na Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je pedagogická a vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave orientovaná na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam.

Na čele fakulty je dekan, ktorého v jednotlivých funkčných oblastiach zastupujú prodekani. Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva 15-členný akademický senát fakulty.

Fakulta zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Na základe výsledkov Komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave má potvrdenú spôsobilosť konať štátne skúšky  na bakalárskom a inžinierskom štúdiu, konať doktorandské štúdium a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Fakulta sa organizačne člení na 4 katedry– Katedra podnikovohospodárska, Katedra manažmentu, Katedra podnikových financií, Katedra informačného manažmentu.

Všetky pracoviská fakulty sa nachádzajú v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1/b, 852 35 Bratislava 5.

Admission procedure

Corporate Economics Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 21.06.2024 – 21.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta podnikového manažmentu poskytuje ubytovanie študentom denného štúdia na ubytovaích zariadeniach/internátoch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Boarding

Strava je zabezpečovaná v stravovacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. (vladimir.bolek@euba.sk)
Last update: 05.01.2024 18:06

Draw attention to not topical data