University of Economics in Bratislava

Faculty of Business Management

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. Pripravuje odborníkov v študijných programoch študijných odborov Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment - na 1., 2. a 3. stupni štúdia.

 

Predchodkyňa Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ako Fakulta výrobno-ekonomická. V rokoch 1959-1969 niesla fakulta názov Fakulta odvetvových ekonomík a v roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (FERVO). Od roku 1992 sa názov fakulty ustálil na Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je pedagogická a vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave orientovaná na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam.

Na čele fakulty je dekan, ktorého v jednotlivých funkčných oblastiach zastupujú prodekani. Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva 15-členný akademický senát fakulty.

Fakulta zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Na základe výsledkov Komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave má potvrdenú spôsobilosť konať štátne skúšky  na bakalárskom a inžinierskom štúdiu, konať doktorandské štúdium a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Fakulta sa organizačne člení na 5 katedier – Katedra podnikovohospodárska, Katedra manažmentu, Katedra podnikových financií, Katedra manažmentu výroby a logistiky, Katedra informačného manažmentu.

Všetky pracoviská fakulty sa nachádzajú v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1/b, 852 35 Bratislava 5.

Admission procedure

Business Economics and Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination: 15.06.2020 – 19.06.2020

Financial Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2020
Deadline of examination: 15.06.2020 – 19.06.2020

Corporate Economics Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

General Management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

Management and Economic Appraisal Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

Corporate Human Resources Management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

Production Management and Logistics Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

Corporate Finance Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2020
Deadline of examination: 12.06.2020 – 12.06.2020

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (juhasz@euba.sk)
Last update: 20.01.2020 11:52

Draw attention to not topical data