Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Poslaním Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a nadväzujúcich spoločenských vied k rozvoju vzdelanosti a vedy pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Snahou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je byť modernou akademickou inštitúciou, ktorá reaguje na potreby trhu vzdelávania, rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, je otvorená zmenám, a zároveň je verná svojim hodnotám a oddaná svojmu poslaniu. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje aktivity, prostredníctvom ktorých je vnímaná ako:

  • tvorca a ochranca hodnôt,
  • akademická inštitúcia, kde sa všestranne rozvíjajú osobnosti,
  • vzdelávacia inštitúcia, kde sa dosahuje vysoká úroveň vzdelania,
  • vedecko-výskumná inštitúcia, kde sa rozvíjajú nové poznatky v obchodnovedných disciplínach,
  • rovnocenný partner pre akademickú verejnosť a hospodársku prax v globálnom prostredí.

 

Strategickým cieľom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je stať sa modernou fakultou rešpektovanou v medzinárodnom prostredí.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Zuzana Francová, PhD. (zuzana.francova@euba.sk)
Last update: 25.03.2023 17:33

Draw attention to not topical data