University

Dubnica Technological Institute

University logo

University profile

Základná charakteristika štúdia

Bakalárske študijné programy

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma, 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Manažment

 • študijný odbor: Ekonómia a manažment
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
 • udelený titul: Bc.

 

Magisterské študijné programy

Študijný program Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná, externá forma)
 • udelený titul: Mgr.

 Študijný program Manažment

 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • Forma štúdia: denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 2 roky, externá forma 2,5 roka
 • udelený titul: Mgr.

Doktorandské študijné programy

Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov

 • Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí
 • Forma štúdia: denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

 

Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch.

Bakalárske študijné programy:

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Manažment

 

Magisterské študijné programy:

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Manažment

V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Dubnickému technologickému inštitútu priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej, resp. dennej a externej formy bakalárskeho štúdia a akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy magisterského štúdia.

 

Doktorandské študijné programy

 • Didaktika technických profesijných predmetov

 

Poslanie

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola DTI sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

 

Study places

Seat of the university

Sládkovičova 533/20, 018 41, Dubnica nad Váhom

042/4424123 kl. 101

042/4428436 kl. 116

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter

 

Responsibility for content: Sofia Príbelszká (pribelszka@dti.sk)
Last update: 30.09.2022 12:33

Draw attention to not topical data