Didaktika technických profesijných predmetov

Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov študijného odboru 1.1.10 Odborová didaktika, organicky nadväzuje na druhý stupeň (magisterský) študijného programu Učiteľstvo technických predmetov.

V doktorandskom študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov, v jeho študijnej časti, sa kladie dôraz na osvojenie si moderných trendov zo všeobecnej didaktiky, z teórie a politiky odborného vzdelávania, z techniky a humanizácie, zo psychológie a taktiež na osvojenie si vedomostí a zručností realizovať validný a reliabilný pedagogický výskum.

Vedecká časť študijného programu je reprezentovaná realizáciou pedagogického výskumu aktuálneho vedeckého problému z didaktiky, vyústením ktorého je prezentácia získaných výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, časopisoch, či konferenčných zborníkoch ako aj aktívna spoluúčasť na riešení výskumného projektu formou členstva vo výskumnom tíme.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu (v súlade s vymedzeným profilom absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania) v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika:

 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne vyučovať didaktiku technických predmetov, t.j. bude vedieť viesť výchovno-vzdelávací a výchovno-výcvikový proces prostredníctvom prednášok, seminárov, cvičení, praktík, študentskej pedagogickej praxe a iných aktivít,
 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru,
 • je spôsobilý samostatne a zodpovedne plánovať, organizovať a vyhodnocovať výskumy v odborovej didaktike,
 • ovláda poznatky z metodológie a metodiky výskumu v odborovej didaktike,
 • je schopný samostatne a aj v tíme vedecky bádať a tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedy,
 • pozná edukačný systémový kontext vo vzťahu k ekonomickej, politickej a kultúrnej determinácie rozvoja osobnosti v procese vzdelávania,
 • vie samostatne reflektovať a sebareflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť,
 • ovláda tvorivé využívanie relevantných znalostí na identifikovanie, analyzovanie a riešenie odborovo-didaktických problémových situácií,
 • vie vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi vyučovacieho procesu a to najmä v závislosti výchovno-vzdelávacích a výchovno-výcvikových efektov od ich programových, procesných a kontextových determinantov,
 • dokáže koncepčne projektovať programy didaktických systémov technických profesijných predmetov s cieľom zvyšovania efektívnosti a kvality vyučovania,
 • má rozvinuté schopnosti metakognície, sebavzdelávania a postdoktorandského štúdia.
 • je schopný viesť a vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.


Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 zákona je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona:

 • o štúdium sa môžu uchádzať absolventi  2. stupňa štúdia v študijnom odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy resp. absolventi 2. stuňa inžinierskeho štúdia (platí len pre absolventov fakúlt technického zamerania, ktorí majú ukončené doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ), alebo absolventi príbuzných študijných odborov podľa rozhodnutia rektora,
 • pedagogická a odborná prax u uchádzačov je vítaná.

 

Prijímacie konanie sa začína dňom podania písomnej prihlášky spolu s prílohami.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce.Additional information

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce.

K prihláške uchádzač priloží:

 • podpísaný životopis,
 • overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 • rámcový projekt dizertačnej práce (podľa vybranej témy),
 • zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti,
 • prosíme uviesť cudzí jazyk, z ktorého uchádzač vykoná skúšku formou prijímacieho testu (napr. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

 

V prihláške sa nevyžaduje na str. 2 výpis výsledkov štúdia.

Povinnou súčasťou prijímacieho konania v zmysle § 57 ods. 3 zákona je prijímacia skúška.

Na prijímacie skúšky bude pozvaný uchádzač (mailom alebo telefonicky), ktorý podal včas riadne vyplnenú prihlášku na štúdium s požadovanými prílohami.Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 11520 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 11520 €

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Last update: 30.09.2022 12:53

Draw attention to not topical data