Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Absolvent trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch je schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.Prospects of graduates

Uplatnenie absovletnov:

 • koncipovanie a vyučovanie tých profesijných praktických predmetov, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika,
 • vedenie praktického odborného výcviku pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách,
 • administratívno–technický pracovník (činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní),
 • metodik záujmovej činnosti mládeže v príslušnom profesijnom odbore;

 Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.


Without entrance examinations
yes

General information on the admission exam

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium (bakalárske – prvý stupeň), vrátane potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium
 • prílohy: overená kópia maturitného vysvedčenia (tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium), životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Submit additional application form

  30.09.2020

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 670 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 670 €

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Last update: 30.09.2022 12:47

Draw attention to not topical data