Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.Prospects of graduates

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

 • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
 • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
 • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
 • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
 • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
 • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

 • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
 • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
 • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.


Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
   

 PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad VáhomWithout entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  02.01.2020 - 30.06.2020

 • Submit additional application form

  30.09.2020

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Michalková, PhD. – michalkova@dti.sk
Last update: 17.01.2020 09:07

Draw attention to not topical data