Učiteľstvo ekonomických predmetov

Absolvent dvojročného magisterského študijného programu Učiteľstvo ekonomických predmetov je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách, školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania, špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku. Absolvent je schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť, participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní, pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.), permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa zdokonaľovať ďalším vzdelávaním.Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

 • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
 • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
 • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
 • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
 • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
 • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
 • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.


Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“, "Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch" alebo v príbuznom študijnom programe
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.


General information on the admission exam

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.


Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo prihláška, ktorej súčasťou je potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium

prílohy:

 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI)


Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu školy. • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 1132 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1132 €

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Last update: 17.10.2022 12:41

Draw attention to not topical data