Manažment

Absolvent trojročného bakalárskeho študijného programu Manažment v rámci študijného odboru 3.3.15 manažment (junior manažér) je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených, riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí, zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly, uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére, pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

 • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
 • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.


Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.


Without entrance examinations
yes

General information on the admission exam

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium (bakalárske – prvý stupeň),
 • prílohy: overená kópia maturitného vysvedčenia (tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium), životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Submit additional application form

  30.09.2020

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 990 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 990 €

Billing information

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Dubnica

Číslo účtu: 0362690627/0900

IBAN: SK83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Last update: 30.09.2022 12:49

Draw attention to not topical data