Manažment

 • Študijný program „Manažment“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolventi študijného odboru Manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér.) Senior manažér – magister manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).Prospects of graduates

Teoretické vedomosti:

 • nadobudne prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky,
 • porozumie a osvojí si nadstavbové a špeciálne disciplíny manažmentu,
 • získa poznatky z podporných disciplín manažmentu.

Praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu veľkej pracovnej skupiny,
 • je schopný zastávať vedúce pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
 • je schopný riadiť a koordinovať činnosť niekoľkých veľkých pracovných útvarov alebo aj celej organizácie (podniku, inštitúcie),
 • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj v rozpočtovej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • ovláda zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov,
 • vie používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí,
 • je schopný zvládnuť enormné pracovné zaťaženie a regenerovať sa.


Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať  e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
 • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe. Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia, keď to situácia dovolí. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo
 • prílohy:
 • oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI).


Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 1308 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1308 €

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Last update: 03.10.2022 08:54

Draw attention to not topical data