Social Work

Name: Social Work
English Name of the field of study: Social Work
Code: 7761
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo

Core topics of the study branch knowledge

Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje vzťah človeka a jeho okolia a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú situáciu. Podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj posilňovanie schopností jednotlivca v jeho samostatnom sociálnom fungovaní. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky, sociálne zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania, supervízia v sociálnej práci, manažment a projektovanie v sociálnej práci a metodológia výskumu v sociálnej práci.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v spoločenských vedách, v sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore.

Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Vie identifikovať význam sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce a využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe sociálnej práce a rozvoj jej poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci.

Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné stanoviská.

Description of the first degree

Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v spoločenských vedách, v sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore.

Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Vie identifikovať význam sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce a využívať poznatky z práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe sociálnej práce a rozvoj jej poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci.

Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné stanoviská.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej s klientskymi skupinami sociálnej práce a teoretických konceptoch sociálnej politiky na úrovni hodnotenia. Pozná charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku výskumu v sociálnej práci. Disponuje vedomosťami z oblasti supervízie, manažmentu a projektovania v sociálnej práci. Vie odporučiť aktuálny prístup k riešeniu problémov v praxi a výskume sociálnej práce a zaujať stanovisko k činnostiam a procesom uskutočňovaným v sociálnej práci.

Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká  a  potreby príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie, naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Dokáže formulovať odporúčania, postupy riešenia sociálnych problémov a navrhovať a uskutočňovať projekty na ich vyriešenie. Vie identifikovať význam teoretických konceptov sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce. Je schopný plánovať a realizovať výskum v sociálnej práci a využívať supervíziu ako nástroj svojho profesionálneho rozvoja.

Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu, sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu prácu s jednotlivcom, sociálnu prácu s rodinou, sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je pripravený zastupovať a presadzovať záujmy zraniteľných skupín. Disponuje odbornými komunikačnými a manažérskymi zručnosťami na výkon manažérskych funkcií. Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže viesť pracovné tímy, koordinovať a riadiť činnosti v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, štátnej sociálnej podpory, pomoci v hmotnej núdzi a služieb zamestnanosti a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Kriticky reflektuje skúsenosti z odbornej praxe. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami z teórie vedy o sociálnej práci, z oblasti sociálnej politiky na národnej a globálnej úrovni, vedeckej komunikácie a komunikácie vedy, epistemológie vedy a metodológie výskumu a nových trendov vo vede a v sociálnej práci, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vytváranie nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Absolvent vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu v sociálnej práci. Vie odporúčať tie odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociálnej práce.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti sociálnej práce. Je schopný identifikovať aktuálne spoločenské problémy, vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného a aplikovaného výskumu, interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.   Dokáže   koncipovať   vo   vedeckej   diskusii   vlastné   vedecké   zistenia,   porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach.   Komunikuje výsledky vedeckej práce a publikuje ich vo vedeckom prostredí v Slovenskej republike aj v zahraničí. Vo vedeckej práci aplikuje etické zásady. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v odbore sociálna práca. Absolvent je pripravený  na uskutočňovanie vedeckej práce a tvorbu koncepcií v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky.

Back