Etika - sociálna práca

Profily absolventov
ETIKA
Všeobecná charakteristika profilu absolventa
Absolventi odboru etika (1. stupeň) dokáţu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky. Dokáţu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v ţivote človeka a rozhodovať sa v priestoroch morálnych konfliktov v kaţdodennom praktickom ţivote. Ovládajú základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Poznajú hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej i aplikovanej etike. Absolventi musia vedieť spolupracovať s manaţérmi vo vlastnom odbore, ale aj so špecialistami z iných profesií.Uplatnenie absolventov

Absolventi odboru etika- sociálna práca majú prierezové vedomosti  z odborov etika a sociálna práca so zameraním na aplikačné využitie, ktoré zodpovedá súčasnému stavu poznania a rozvoja spoločenskej praxe. Sú pripravení na výkon sociálno-správnych činností, základného sociálno-právneho poradenstva, sociálneho diagnostikovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže, inej formy sociálnej intervencie (napr. krízová intervencia, terénna práca, sociálne služby, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta/tky, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap.),použitia výsledkov výskumu v oblasti sociálnej práce, s dôrazom na jej etickú dimenziu, pre svoju prax, projektovania v sociálnej práci.Absolventi sú spôsobilídeskriptívnej reflexie a hodnotiaceho prístupu k etickým javom,na prípravu fungovania kodifikovanej etiky, aplikovať získané teoretické poznatky z oblasti etiky na konkrétne každodenné životné situácie, aktívne participovať na riešení etických problémov profesijnej etiky a adekvátne použiť praktické postupy a nástroje riešenia etických otázok v tejto oblasti,identifikovať podstatu etického problému nielen na teoretickej rovine, ale aj v praxi (napr. hodnotiť etickú situáciu v podniku, firme, organizácii alebo inštitúcii, a to v štátnom, súkromnom či verejnom sektore),využívať základné vedomosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie praktických úloh sociálnej práce, pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť ,uplatňovať základné zručnosti práce v inštitucionálnom tíme, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojom odbore, organizovať si vlastné učenie a vývoj a pokračovanie v zdokonalení svojho profesionálneho postavenia.  

Teoretické vedomosti: získali základy teórie a praxe sociálnej práce voči jednotlivým cieľovým skupinám a oblastiam riešenia sociálnych rizík, majú vedomosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky, chápu nevyhnutnosť uplatňovania etickej dimenzie v jednotlivých oblastiach a sektoroch výkonu sociálnej práce. Dokážu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovať sa v priestoroch morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote a v zložitých sociálnych konfliktoch a situáciách. 

Praktické schopnosti a zručnosti: schopnosť aplikovať relevantné riešenia sociálnych situácií v súlade so získanými teoretickými a praktickými poznatkami, s osobitným dôrazom na etický aspekt problému. Absolventi sú spôsobilí na prípravu a koordináciu fungovania kodifikovanej etiky – etické kódexy, etické komisie, etické audity a pod. Absolvent má schopnosť spolupracovať pri navrhovaní, implementovaní a vyhodnocovaní nových čiastkových riešení sociálnych situácií a problémov cieľových skupín, s osobitným dôrazom na etický aspekt problému,  schopnosť kritického úsudku pri prijímaní riešení sociálnych problémov ľudí v rozličných situáciách, schopnosť využívať moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT, spolupracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní čiastkových riešení sociálnych problémov, s osobitným dôrazom na etický aspekt riešení, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny, predchádzanie diskriminácii vo svojej praxi a dodržiavanie zásady rovnosti príležitostí.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a na študijné programy jednopredmetového neučiteľského štúdia, medziodborového neučiteľského štúdia a kombinácií v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je vyhodnotenie komplexných výsledkov štúdia na strednej škole a mimoškolských aktivít. Hodnotenie zahŕňa: celkové študijné výsledky na strednej škole; študijné výsledky na strednej škole s dôrazom vybraté predmety uvedené pri každom študijnom programe; tzv. nešpecifický prospech (účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, publikačná činnosť a umelecká činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady), absolvovanie typu strednej školy.Doplňujúce informácie

a)    na FF PU v Prešove si uchádzač môže podať viac prihlášok s uvedením jedného študijného programu na každej prihláške;

b)   poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)    nebudú akceptované prihlášky bez doložených výsledkov stredoškolského štúdia  a dokladu o úhrade poplatku;

d)   uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

e)    uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2021, doručí spolu s prihláškou na štúdium školou overené výsledky koncoročných vysvedčení z 1. – 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), životopis a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle fakulte overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

f)    úradne neoverené kópie vysvedčení a nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl sa nebudú akceptovať;

g)   uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva,

h)   uchádzač o štúdium predloží ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

i)     ponúkané bakalárske študijné programy a ich úspešné ukončenie sú jednou z podmienok pre pokračovanie v akreditovaných magisterských študijných programoch;

j)     Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom „Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove“, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Podmienkou prijatia na štúdium je predloženie dokladu o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia).

Za zahraničného uchádzača o bakalárske štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium mimo územia Slovenskej republiky.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na Filozofickej fakulte je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium je rovnaký pre všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium nasledovné:

1.Pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia je posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2020/2021 na Filozofickej fakulte PU v Prešove 30. 06. 2020.

2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musia byť doložené doklady:

 • úradne preložené a overené stredoškolské vysvedčenia. Za posledný rok stredoškolského štúdia je potrebné doložiť úradne preložená a overené stredoškolské vysvedčenie za 1. polrok štúdia,
 • stanovisko k ekvivalencii stredoškolského štúdia vydané Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR – t.j. prevod známok maturitnej skúšky do slovenského hodnotiaceho systému (ukrajinskí uchádzači ekvivalenciu nedokladujú),
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR) https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1.
 • absolventi stredoškolského štúdia v akademickom roku 2020/2021 rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR) https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1 – odovzdajú pri zápise
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V tomto študijnom programe sa nebude realizovať prijímacia skúška s osobnou účasťou. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.05.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  21.05.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2021 13:45

Upozorniť na neaktuálne údaje