Philosophy

Name: Philosophy
English Name of the field of study: Philosophy
Code: 6107
Group: Humanities
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: dejiny filozofie
estetika
etika
filozofia
logika a metodológia vedy
systematická filozofia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor filozofia vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky teoretickej povahy, v ktorých sa reflektujú otázky filozofickej logiky, ontológie, epistemológie, metodológie vied, a poznatky praktickej povahy, ktoré sa týkajú otázok etiky, estetiky, politickej a sociálnej filozofie. Okrem poznatkov systematickej povahy obsahuje poznatky z oblasti dejín filozofie, dejín etiky a dejín estetiky. Uvedené témy sa rozvíjajú a prehlbujú pomocou intelektuálnych zručností, ktoré kultivujú kritické myslenie a analytické schopnosti.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém študijného odboru podľa profilu študijného programu. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát študijného odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov z uvedených oblastí študijného odboru. Špecifikuje základy argumentačných a komunikačných techník, ktoré kultivujú jeho kritické myslenie.   Vie kategorizovať hlavné myšlienkové prúdy v študovanej oblasti, v ktorej dochádza k prepojeniu filozofického a špeciálno-vedného výskumu, ako vo filozofii vedy, kognitívnych vedách, v aplikovanej etike a estetike. Absolvent má základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum a reflexiu umenia.

 

Absolvent   je   intelektuálne zručný v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva, modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém študijného odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty. Transformuje konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzuje a navrhuje reálne možnosti riešenia hlavných problémov študijného programu na úrovni zvládnutia teoretických základov, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť týchto praktických aplikácií.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a deskripcie pri riešení teoretických a praktických  problémov študovaného programu v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného  stanoviska  vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých dejinných predstaviteľov študijného odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom  (ústnom  a  písomnom)  prejave.  Má  osvojené  základné  návyky  samostatnej  práce a rozširovania svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach študijného odboru.

 

Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný ústny a písomný prejav. Absolvent môže pôsobiť v školských a mimoškolských zariadeniach, v organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, v kultúrnospoločenských zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v masmédiách a v štátnej a verejnej správe.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém študijného odboru podľa profilu študijného programu. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát študijného odboru v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov z uvedených oblastí študijného odboru. Špecifikuje základy argumentačných a komunikačných techník, ktoré kultivujú jeho kritické myslenie.   Vie kategorizovať hlavné myšlienkové prúdy v študovanej oblasti, v ktorej dochádza k prepojeniu filozofického a špeciálno-vedného výskumu, ako vo filozofii vedy, kognitívnych vedách, v aplikovanej etike a estetike. Absolvent má základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum a reflexiu umenia.

 

Absolvent   je   intelektuálne zručný v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva, modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém študijného odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty. Transformuje konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí, analyzuje a navrhuje reálne možnosti riešenia hlavných problémov študijného programu na úrovni zvládnutia teoretických základov, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť týchto praktických aplikácií.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a deskripcie pri riešení teoretických a praktických  problémov študovaného programu v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného  stanoviska  vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých dejinných predstaviteľov študijného odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom  (ústnom  a  písomnom)  prejave.  Má  osvojené  základné  návyky  samostatnej  práce a rozširovania svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach študijného odboru.

 

Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný ústny a písomný prejav. Absolvent môže pôsobiť v školských a mimoškolských zariadeniach, v organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, v kultúrnospoločenských zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v masmédiách a v štátnej a verejnej správe.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o rozpracovanosti problémov na úrovni hodnotenia z jednotlivých oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program, ako aj prehľad o relevantných postupoch a riešeniach teoretických, praktických a výskumných problémov. Vysvetľuje, usporadúva a inak formuluje vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a v reflexii umenia. V prepojení na zameranie študijného programu pozná podstatné súvislosti, princípy a teórie z oblasti študijného odboru, ktoré nadobúda cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií jednotlivých systémov a predstaviteľov. Určuje štandardy vyplývajúce z pojmového a kategoriálneho aparátu študijného odboru.

 

Absolvent  navrhuje  a hodnotí  riešenia  teoretických,  praktických  a výskumných  problémov z viacerých oblastí študijného odboru, formuluje odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej oblasti. Kategorizuje filozofické, etické, logické a estetické javy. Zhodnotí rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí súčasného filozofického, estetického, etického a logického myslenia, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach. Na základe svojich analytických schopností a intelektuálnych zručností identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne odborné problémy a nachádza možnosti ich riešenia. Formuluje nové hypotézy a argumenty, navrhuje a aplikuje vlastné zistenia na rozvoj študijného odboru. Vytvára projekty z oblasti študijného odboru. Zostavuje svoj ústny a písomný prejav kultivovane, na základe analýzy, interpretácie a komparácie a tvorby textov s dôrazom na kultúrne, sociálne a politické projekty. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení komplexných vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia z humánneho hľadiska.

 

Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení známych a doposiaľ nepreskúmaných problémov v meniacich sa podmienkach odborného výskumu a spoločenského života. Preukazuje schopnosť zodpovedne pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný samostatne pracovať    s filozofickými    problémami    a textami,    komparovať    ich,    kriticky    analyzovať a interpretovať. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy, štúdia a praxe pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Je schopný tieto vedomosti uplatňovať v jednotlivých oblastiach praxe s dôrazom na ich presadzovanie v živote organizácie alebo ich odovzdávať v pedagogickom procese.

 

Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatné analytické myslenie. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií, školských a mimoškolských zariadení, v spoločenskovedne a projektovo orientovaných výskumných organizáciách a inštitúciách domáceho a medzinárodného charakteru, mimovládnych organizáciách a inštitúciách, v kultúrnospoločenských zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v masmédiách, v štátnej a verejnej správe.

Description of the third degree

Absolvent má rozsiahle a vyprofilované odborné a metodologické vedomosti o prioritách, ktoré sú potrebné pre rozvoj viacerých oblastí študijného odboru. Má všetky potrebné odborné vedomosti zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov a projektov v oblasti študijného odboru.

 

Absolvent  vie  vytvárať, formulovať,  overovať  a implementovať  nové  hypotézy,  argumenty a stratégie pre ďalší výskum a zásadný rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na  základe  svojich  výstupov  a  zistení  dokáže  tvorivo  reflektovať,  navrhovať,  overovať a implementovať  nové   výskumné   a pracovné   postupy.   Prakticky   ovláda   zvolené bádateľské  metódy a používa ich pri hľadaní  nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom nezávislého, tvorivého, kritického a analytického myslenia, ktoré aplikuje v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach vedeckého výskumu a spoločenskej praxe. Samostatne prezentuje vlastné výsledky výskumu, vývoja a praxe pred odbornou  komunitou  v Slovenskej  republike  a  v zahraničí.  Zohľadňuje  spoločenské,  vedecké a etické aspekty pri smerovaní odborného výskumu a vývoja spoločnosti. Vyznačuje sa plánovaním vlastného  výskumu,  určením  zamerania  výskumu,  preberaním  zodpovednosti  za  riadenie a koordinovanie pracovného tímu v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo organizáciách tohto typu.

 

Absolvent môže pôsobiť v oblasti vedy a základného výskumu (samostatná a tímová vedecká práca) a    v    oblasti    školstva    (predovšetkým    vysokoškolský    učiteľ)    a vzdelávania    domáceho a medzinárodného charakteru, v oblasti aplikovaného výskumu v príbuzných disciplínach odboru, v oblasti štátnej a verejnej správy, v masovokomunikačných prostriedkoch, v mimovládnom sektore, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, vydavateľstvách a podobne.

Back