VEHICLES AND ENGINES

The graduates in the bachelor´s study programme Vehicles and Enginesin are able to analyse problems and opportunities that occur in different practical areas related to the field of transport means and their important subsystems. The graduates gain basic knowledge in the subjects of general technical education, they have a general overview of mechanical engineering production and its management, professional knowledge in the field of transport means, combustion engines, hydraulic and pneumatic machines and equipment, knowledge of quality assessment and testing of transport means and knowledges regarding methods of compliance with legislative requirements imposed on the production and operation of transport means and their subsystems.

The graduates are able to design and to provide construction solutions of the transport means parts and their subsystems also using modern computer-assisted technologies. They are able to find work in the operation of transport means, mainly of road vehicles, rail vehicles, combustion engines, hydraulic and pneumatic machines and equipment, by their diagnostics, maintenance and repairs.The graduates meet conditions for further education in the master´s degree studies, especially in the study programmes Vehicles and Engines and Vehicle Maintenance.Prospects of graduates

Absolvent je schopný uplatniť sa v prevádzke dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vozidiel, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení, pri ich diagnostike, údržbe a opravách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1.   The fundamental prerequisite of being accepted to the undergraduate study program (first degree) is full completion of secondary education (Higher Education Act, n.131/2002 Coll.).

2.   Language competence – written and oral command of Slovak or Czech.  Studying at the faculty, including the opportunity of spending a part of your study abroad, calls for a need of mastering at least one of the world languages (English, German, Spanish, French).  

Health capability – the faculty does not require any confirmations of health status and accepts all the applications without any health certificates for all degrees of the university studies.Conditions for international students

The same terms and conditions of admission are applicable as for the applicants from abroad as for the applicants from Slovakia.

Foreign students who study in a foreign language(i.e. not Slovak), pay the tuition fee as stated in § 92 Subsection 8 (Higher Education Act). The tuition fee is specified by the UNIZA directive for the respective academic year, which can be found on the university website.

Students from abroad who study in the Slovak language do not have to pay the tuition fee. The applicants from the Czech Republic who want to apply and study in Žilina can use the application form available in the Czech Republic. The applicants who do not actively speak Slovak or Czech are required to attend the language training. (It is possible to attend the Slovak for Foreigners courses at UNIZA).

For foreign applicants who were accepted on the basis of international agreements or Slovak government grants, terms and conditions stated in respective agreements are applicable.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

1. Bez prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia) a počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

2. Výberové konanie

V prípade, že počet záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, budú uchádzači prijímaní na základe výberového konania, pri ktorom sa budú posudzovať študijné výsledky dosiahnuté na absolvovanej strednej škole. Z uchádzačov sa zostaví poradovník podľa aritmetického priemeru známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník).

 Prednostne budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.

V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.Coordinator for students with specific needs

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. tel.: 041/513 2519, 4950

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.skGeneral information on the admission exam
 • písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, predpokladá sa základná znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština)
 • ak sa chce uchádzač zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, treba podať prihlášku zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku
 • poplatky za štúdium sú podľa vysokoškolského zákona.


Form of entrance exam

Selection Procedure

 • selection procedure is carried out in a form of an interview in order to ensure that the accepted candidates dispose of the necessary skills and abilities.

Rules of Selection Procedure

 • within the selection procedure, the results achieved during the secondary school study (annual certificates and the school leaving exam certificate) and participation in subject’s competitions in Mathematics or Physics (Olympiáda) at a regional or higher level will be evaluated, whereas the type of the secondary school will be considered as well. No entrance examinations take place.

 Tests

- • Open day

  26.01.2021

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2021 - 15.06.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

 • Submit additional application form

  15.07.2021 - 31.08.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • overené vysvedčenie zo strednej školy (1.-3. ročník) - vyžaduje sa LEN V PRÍPADE, AK výpis výsledkov štúdia v prihláške nie je potvrdený strednou školou (paper form, electronic form)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Bank: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

constant symbol: 0308

variable symbol:             10231 – bakalárske štúdium

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 21.09.2020 08:19

Draw attention to not topical data