Energetické stroje a zariadenia

Absolvent doktorandského štúdia (PhD.)  po absolvovaní štúdia by mal preukazovať schopnosť posúvať dopredu teoretické znalosti v odbore a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť, riešiť na vysokej teoretickej i praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Absolvent by mal byť schopný  komunikovať v svetovom jazyku a tak nájsť uplatnenie nielen doma ale aj v zahraničí ako samostatný tvorivý  konštruktér alebo konzultant, vedecký alebo výskumný pracovník alebo ako pedagóg na vysokej škole. Jadro vedomostí absolventa doktorandského štúdia tvoria základy  teplotechniky,  hydrotechniky ,  základné vedomosti a orientácia na využívanie alternatívnych zdrojov energie, základné vedomosti o palivách a ich efektívneho využívania pri výrobe energií, znalosti o odpadoch a možnosti ich energetického využívania, znalosť technológií výroby a transformácií energií , znalosti o projektovaní a konštrukcii energetických strojov a zariadení, znalosti o fyzikálno-chemických  vlastnostiach konštrukčných materiálov, znalosti z distribúcie a efektívneho využívania tepelnej energie, základná znalosť právnych súvislostí a základná znalosť manažérskych a marketingových súvislostí potrebných pri tvorbe a uplatnení technológií vo výrobe a v komunikácii so zákazníkom.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Požaduje sa ukončené inžinierske štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo príbuznom. Uchádzač sa podrobí prijímacej skúške zameranej na overenie predpokladov pre doktorandské štúdium (znalosť širšieho vedného základu, jazykové predpoklady ap.). Forma prijímacieho konania je osobný pohovor pred členmi prijímacej komisie.Form of entrance exam

osobný pohovor pred členmi prijímacej komisie • Open day

  20.11.2019

 • Open day

  29.01.2020

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  22.06.2020 - 26.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
2


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                              banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10233

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 22.09.2019 18:20

Draw attention to not topical data