Univerzita

Univerzita J. Selyeho

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita J. Selyeho (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vyučovanie sa začalo v akademickom roku 2004/05; z čoho vyplýva,že je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Ročne na univerzite študuje v približne 2500 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia na 3 fakultách, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS, čo umožňuje obojstrannú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ.

Na univerzite sa vyučuje najmä v maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarskom, ale aj v slovenskom a anglickom jazyku. Poslaním univerzity je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v materinskom maďarskom jazyku, prípravu učiteľov pre materské, základné a stredné školy a vyučovacím jazykom maďarským, príprava teológov a odborníkov v oblasti ekonómie.

Umiestnenie jednotlivých súčastí univerzity nájdete na tejto stránke: http://ujs.sk/sk/kontakt/mapa.html

UJS je dobre vybavená informačno - komunikačnými technológiami, napr. na území celej akademickej pôdy je zabezpečený vysoko kvalitný bezdrótové pripojenie k Internetu.

Univerzitná knižnica UJS sa nachádza v objekte Konferenčného centra na ploche 1200 m2 s počtom cca. 100 000 zväzkov.

Študenti UJS majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch UJS s celkovou kapacitou 600 miest.

Pravidelné stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni univerzity.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno

035/32 60 848

 

Ekonomická fakulta

Hradná 21, 945 01, Komárno

035/3260 631, 035/3260 879

-

 

Pedagogická fakulta

Bratislavská 3322, 945 01, Komárno

035/32-60-626

 

Reformovaná teologická fakulta

Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno

035/3260656,3260657

035/3260658

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk