Univerzita J. Selyeho

Reformovaná teologická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Reformovaná teologická fakulta

Po úspešnom ukončení štúdia jednotlivých študijných programov sa môžu absolventi hlásiť do cirkevnej služby alebo svoje vedomosti a vysokoškolské vzdelanie uplatniť aj v iných oblastiach verejného života. Poslucháči, okrem angličtiny a nemčiny, musia absolvovať aj štúdium latinčiny, biblickej gréčtiny a hebrejčiny, biblických vied, dogmatiky, etiky, cirkevných dejín, religionistiky a dejín filozofie, ako aj disciplín praktickej teológie (ekleziológiu, liturgiku, homiletiku, pastorálnu psychológiu, vedenie zboru atď).

Absolvent magisterského štúdia v odbore „reformovaná teológia“ je vedený k tomu, aby všeobecne mal dobré znalosti z teologických vied a osvojil si potrebné špeciálne metódy, aby bol schopný s použitím ďalších informácií samostatne a kreatívne postupovať v odborných teologických i prakticko–cirkevných disciplínach. Štúdium mu poskytuje znalosti k tomu, aby sa vedel samostatne  pohybovať v duchovenskej službe, v ekumenických kruhoch i rôznych cirkevných zariadeniach. Zároveň sa prihliada k tomu, aby sa absolvent  vedel uplatniť v uvedených sférach aj v krajinách vytvoreného Európskeho spoločenstva. Jeho zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce je podporované aj tým, že v období prípravy nadobudne poznatky o výchovno-vzdelávacích tendenciách uplatňovaných v súčasnosti aj na zahraničných univerzitách s možnosťou štúdia podobných odborov.

Slovenská akreditačná komisia v roku 2004 prijala a schválila magisterský a vo februári 2006 aj doktorandský program. Naši absolventi získajú  magisterský titul (Mgr.) a po ukončení štúdia sa môžu prihlásiť na rigorózne konanie a získať titul „ThDr.“, alebo na náš doktorandský program a získať titul PhD.

Väčšina našich študentov je zo Slovenska, ale máme študentov aj z Maďarska a Rumunska, a predtým sme mali aj z Ukrajiny, Chorvátska a Holandska. Vyučovacím jazykom je maďarčina a slovenčina.

Naša fakulta participuje na viacerých medzinárodných programoch a je členov rôznych zoskupení, ako napr. Zväzu holandských, stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt,  Zoskupenia stredoeurópskych a východoeurópskych teologických fakúlt, Coetus Theologorum, v ktorom sú všetky reformované teologické fakulty z Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Prijímacie konanie

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 07.07.2020 – 07.07.2020

Reformovaná teológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 07.07.2020 – 07.07.2020

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2020
Termín skúšky: 07.07.2020 – 07.07.2020

Teológia PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2020
Termín skúšky: 21.08.2020 – 21.08.2020

Teológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2020
Termín skúšky: 21.08.2020 – 21.08.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie pre našich poslucháčov je zabezpečené v študentských domovoch  Danubius a Čajka.

Stravovanie

Pre poslucháčov je k dispozícii jedáleň UJS zabezpečujúca dve teplé jedlá denne (obedy a večere).

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Attila Lévai, PhD. (levai.attila@selyeuni.sk)
Posledná aktualizácia: 29.11.2016 10:38

Upozorniť na neaktuálne údaje