Záchranné služby

Absolventi tretieho stupňa ovládajú vedecké metódy výskumu, vývoja a riešenia krízových situácií, ktoré vznikajú pri haváriách, požiaroch a mimoriadnych udalostiach v zložitých podmienkach. Ovládajú metódy výskytu, pôsobenia a riešenia mimoriadnych udalostí v rôznych prostrediach, identifikácie a riešenia rizikových a krízových javov v týchto prostrediach.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru záchranné služby ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja na úseku záchranárskych činností a na úseku ochrany pred požiarmi. Na základe vedeckých metód dokážu tvoriť programy dlhodobého rozvoja integrovaného záchranného systému. Využívajú analytické metódy optimalizácie procesov a projektovanie komplexných opatrení na skvalitňovanie činnosti integrovaného záchranného systému. Navrhujú nové metódy a technológie vykonávania záchranných prác.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanievysokoškolského vzdelania druhého stupňa(Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. V  prípade záujmu o  viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku. V prípade Vyplnenia tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň je potrebné ho zaslať na adresu FBI UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina do určených termínov. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: 041/513 6731

e-mail: Valeria.Moricova@fbi.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pravidlá výberového konania

Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatku č. 1 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

Komisia pre prijímacie konanie predkladá dekanovi FBI UNIZA výsledky prijímacieho konania a návrh na prijatie úspešných uchádzačov. Dekan FBI UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a garantmi študijných programov doktorandského štúdia a na základe kapacitných možností rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe hodnotenia prijímacej skúšky. Prijímacia skúška je realizovaná formou ústnej skúšky pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí z cudzieho jazyka, matematiky a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, ktoré predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce. Súčasťou hodnotenia je posúdenie výsledkov doterajšieho štúdia a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. • Deň otvorených dverí

  07.02.2024

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2023 - 15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10933 - doktorandské štúdium

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 12:58

Upozorniť na neaktuálne údaje