Výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti konštrukcie a vývoja výrobnej techniky, diagnostiky, priemyselnej logistiky, aplikovanej mechaniky, konštrukčných materiálov ako aj počítačovej podpory strojárskej výroby inžinierskymi výpočtami v CAE, programovania priemyselných robotov a CNC strojov a riadiacich systémov strojov. Je schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia z oblasti všeobecného strojárstva a výrobnej techniky a dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Má schopnosť samostatnej práce pri riešení komplexných problémov, má znalosti o stavbe výrobnej techniky, ktoré mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Je schopný uplatniť vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí. Má osvojené inovatívne myslenie a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený:

 • procesný špecialista v strojárskej výrobe,
 • strojársky špecialista konštruktér/projektant,
 • strojársky špecialista technológ,
 • strojársky špecialista automatizácie,
 • strojársky špecialista v oblasti kvality.

Detailnejšie informácie sú uvedené v opise študijného programu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez účasti uchádzačov o štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila ŠarinováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.08.2023 - 18.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 13:07

Upozorniť na neaktuálne údaje