Výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Výrobná technika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou napr. na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, robotických zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského vzdelávania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana ŠtímeľováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
b) vybraný študijný program a tému dizertačnej práce,
c) zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač ďalej priloží:
a) životopis,
b) kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
b) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),
c) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác,
d) potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia,
e) rámcový projekt dizertačnej práce,
f) v prípade, že uchádzač absolvoval medzinárodné skúšky z cudzieho jazyka, priloží overený certifikát z týchto skúšok.Forma prijímacej skúšky

Prijímací pohovor pozostáva z:

- písomnej skúšky z cudzieho jazyka,
- odborného pohovoru pred skúšobnou komisiou pre prijímacie pohovory. • Deň otvorených dverí

  06.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.06.2020 - 03.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma)
 • potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia (papierová forma)
 • rámcový projekt dizertačnej práce (papierová forma)
 • v prípade, že uchádzač absolvoval medzinárodné skúšky z cudzieho jazyka, priloží overený certifikát z týchto skúšok (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 23.09.2019 13:10

Upozorniť na neaktuálne údaje