Výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj strojov v oblasti obrábacích, tvárniacich, zváracích robotických zariadení. Je schopný vedecky bádať, použiť metódy analýzy a syntézy, prinášať nové vlastné riešenia problémov a tak dospieť k novým poznatkom v odbore výrobnej techniky. Dokáže určiť zameranie výskumu, navrhovať experimentálne overovanie hypotéz, pracovať v tíme aj koordinovať prácu v tíme. Je znalcom vo svojej oblasti a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou v Slovenskej republike aj zahraničí.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený:

 • strojársky špecialista vo výskume a vývoji,
 • univerzitný výskumník,
 • vysokoškolský učiteľ.

Detailnejšie informácie sú uvedené v opise študijného programu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského vzdelávania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila ŠarinováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

 • meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
 • vybraný študijný program a tému dizertačnej práce,
 • zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač ďalej priloží:

 • životopis,
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác,
 • rámcový projekt dizertačnej práce,
 • v prípade, že uchádzač absolvoval medzinárodné skúšky z cudzieho jazyka, priloží overený certifikát z týchto skúšok z cudzieho jazyka.Forma prijímacej skúšky

Prijímací pohovor pozostáva z:

- písomnej skúšky z cudzieho jazyka,
- odborného pohovoru pred skúšobnou komisiou pre prijímacie pohovory. • Podanie prihlášky na štúdium

  09.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma)
 • rámcový projekt dizertačnej práce (papierová forma)
 • v prípade, že uchádzač absolvoval medzinárodné skúšky z cudzieho jazyka, priloží overený certifikát z týchto skúšok (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 13:33

Upozorniť na neaktuálne údaje