Výrobná technika a manažment výrobných procesov

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Výrobná technika a manažment výrobných procesov budú schopní pracovať s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení i špecialistami iných profesií. Podľa profilovania sa uplatnia v problematike drevárskych strojov a zariadení, v riadiacich a informačných systémoch strojov vo výrobných procesoch, alebo v problematike techniky ochrany životného prostredia. Okrem uvedeného získajú poznatky z riadenia a zabezpečovania kvality produkcie a kvality procesov, riadenia výrobných procesov s ohľadom na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia i hodnotenia a riadenia rizík najmä v oblasti systémov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci uplatnia v základných riadiacich úrovniach výrobných organizácií, v službách, audítorských organizáciách, v oblastiach riadenia kvality, environmentálnych systémov riadenia organizácií a systémov riadenia rizík so silným akcentom na problematiku bezpečnosti práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku zvlášť,
 • poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom,
 • ústrižok o zaplatení poplatku, resp. potvrdenie o úhrade prevodným príkazom uchádzači priložia k prihláške (nalepiť na 3. stranu prihlášky),
 • súčasťou prihlášky je životopis,
 • na prihláške potvrdzuje stredná škola správnosť údajov za prvé tri roky štúdia a po ukončení štúdia, absolvent pošle overené kópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia; uchádzači ktorí maturovali pred rokom 2022 posielajú overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy.


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú i prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Body, získané za priemerný prospech budú násobené koeficientmi podľa druhu strednej školy: koeficient 1 pre gymnáziá, 0,8 pre stredné školy technického zamerania, 0,6 pre ostatné stredné školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skForma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez účasti uchádzačov o štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2022 - 10.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  06.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  16.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 14.10.2021 14:00

Upozorniť na neaktuálne údaje