Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách

Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave v  oblasti filmového vizuálneho umenia v  magisterskom stupni štúdia nadväzuje na nový bakalársky študijný program s rovnakým názvom. Študent je vedený k originálnemu autorskému pôsobeniu a  smerovaniu k  vedeniu umeleckých tímov.

Študijný program je tvorený týmito študijnými plánmi:

• KAMERAMANSKÁ TVORBA
• ANIMOVANÁ TVORBA
• VIZUÁLNE EFEKTY


Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA
V magisterskom študijnom pláne Kameramanská tvorba sa akcentuje na zručnosť kreovať predkamerovú realitu audiovizuálneho diela, ktorú zámerne, podľa obrazovo dramaturgickej koncepcie a v  tvorivej kolegiálnej spolupráci s  režisérom, výtvarníkom scény a kostýmov, povýši do emocionálne účinného tvaru. Súčasťou vo výučbe je ďalšie rozvíjanie dramaturgického a teoretického myslenia, výtvarného cítenia, technických znalostí a  progresívnych technológií.
Absolvent sa uplatňuje ako hlavný kameraman vo filme a televízii, umelecký a reklamný fotograf, obrazový editor, kolorista, obrazový dizajnér, obrazový redaktor, kameraman virtuálnych snímacích systémov a pod.

******************************************
Študijný plán ANIMOVANÁ TVORBA
V magisterskom študijnom pláne Animovaná tvorba sa rozvíja u študentov individuálny autorský rukopis a  štýl v  oblasti animovaného filmu v rôznych žánroch a technikách. Pri vzdelávaní sa študenti vedú k vedomému uplatňovaniu experimentálnych postupov a poznatkom o pôsobivosti a účinnosti filmových prostriedkov v súlade so svojim autorským zámerom vo všetkých fázach prípravy a realizácie animovaného filmového diela.
Absolvent sa uplatňuje ako líder animačného tímu, či samostatný režisér, animátor, charakter animátor, výtvarník, ilustrátor, tvorca vizuálov, reklám a videoklipov, lektor či učiteľ animovanej tvorby, umelec v slobodnom povolaní, producent animovaného filmu a pod.

******************************************
Študijný plán VIZUÁLNE EFEKTY

Cieľom vzdelávania v magisterskom študijnom pláne Vizuálne efekty sa u študentov podporuje samostatnosť pri kreovaní komplexných vizuálnych efektov v  hranom, dokumentárnom alebo animovanom filmovom diele, prípadne aj vo vlastnom autorskom audiovizuálnom diele, v  ktorom sú dominantným prvkom vizuálne efekty.
Absolvent sa uplatňuje ako autor, koordinátor a  supervízor vizuálnych efektov vo všetkých filmových druhoch a  žánroch. Môže byť aj tvorcom pracovných postupov VFX, kreatívnym tvorcom titulkov a umeleckých kinetických textov, reštaurátorom zdigitalizovaného filmového obrazu a tvorcom farebných korekcií a pod.
******************************************Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 15. 4. 2024
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:

https://www.vsmu.sk/ftf/

KAMERAMANSKÁ TVORBA - Prijímacie konanie sa uskutoční 27. 6. 2024

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA a
KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU,
vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-kameramanskej-tvorby/kameramanska-tvorba-mgr-art/

VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené bakalárske štúdium, je podmienené
jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle Zákona o VŠ/Doplňujúce informácie

Základné informácie pre študijné plány:

• KAMERAMANSKÁ TVORBA
• ANIMOVANÁ TVORBA
• VIZUÁLNE EFEKTY

KAMERAMANSKÁ TVORBA
• Študijný odbor: Umenie
• Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a multimédiách
• Študijný plán/modul: Kameramanská tvorba
• Dosiahnutá kvalifikácia: magister umenia
• Forma štúdia: denná
• Štandardná dĺžka štúdia: 4 semestre
• Počet kreditov: 120 kreditov
• Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér kameramanskej tvorby

ANIMOVANÁ TVORBA
• Študijný odbor: Umenie
• Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a multimédiách
• Študijný plán/modul: Animovaná tvorba
• Dosiahnutá kvalifikácia: magister umenia
• Forma štúdia: denná
• Štandardná dĺžka štúdia: 4 semestre
• Počet kreditov: 120 kreditov
• Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér animovanej tvorby

VIZUÁLNE EFEKTY
• Študijný odbor: Umenie
• Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a multimédiách
• Študijný plán/modul: Vizuálne efekty
• Dosiahnutá kvalifikácia: magister umenia
• Forma štúdia: denná
• Štandardná dĺžka štúdia: 4 semestre
• Počet kreditov: 120 kreditov
• Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnuPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov:
Štúdium sa uskutočňuje iba v slovenskom jazyku.

Informácie na študijnom oddelení FTF VŠMU:

Úradné hodiny
• Pondelok: 10.00 – 12.00
• Utorok: 9.00 – 11.00
• Streda: 12.00 – 14.00
• Štvrtok: 9.00 – 11.00
• Piatok: nestránkový deň

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/studijne-oddelenie/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
ÚstnaTesty

Doplňujúce informácie po zaslaní prihlášky:

Domáce práce k prijímaciemu konaniu je potrebné nahrať podľa zaslaných inštrukcií najneskôr do 14. 6. 2024. Práce zaslané po termíne nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-kameramanskej-tvorby/kameramanska-tvorba-mgr-art/ • Podanie prihlášky na štúdium

  15.02.2024 - 15.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2024 - 27.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.
• elektornické/papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 60 €

Ročné školné:
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2150 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 13:01

Upozorniť na neaktuálne údaje